Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää aiheesta

Tiivistelmät EU-lainsäädännöstä:

Kestävään enimmäistuottoon perustuva kalastuksenhoito

Uutiset
The EU has been criticised recently for imposing a minimum size for fishing clams in the Mediterranean. Italian press reports that these rules limit the ability to enjoy the traditional dish of spaghetti with clams.
The Bluefin Tuna purse seine fishing season, lasting from 26 May to 24 June 2015, has finished with no major issues that may indicate systemic overfishing or illegal fishing activities of Bluefin Tuna by EU vessels. It was the first time in almost a decade that the EU fishermen benefited from an increased quota as BFT fishery has recovered significantly. Although scientists still need to assess the state of the stocks later this year, it is clear that the successful implementation of stricter control measures by the EU to fight IUU and overfishing has played a significant role in the recovery of the stock.
The European Commission has adopted a proposal for a regulation, upgrading the EU framework for the collection, management and use of data for fisheries.

Kalastuksenhoitoa koskevat tieteelliset lausunnot

Kalakantojen hoito

EU:n kalastuksenhoitotoimenpiteet perustuvat tieteellisiin lausuntoihin. Tämä on EU:n kalastuspoliittisen päätöksenteon perusperiaatteita. Kalastuksenhoitoon kuuluu mm. pyyntiponnistusten asettaminen ja toimia, joilla seurataan pyyntiponnistusten tehokkuutta tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Uusia kalastusta koskevia sääntöjä ja määräyksiä ehdottaessaan komissio tukeutuu useiden elinten antamiin tieteellisiin lausuntoihin. Lausunnot perustuvat EU-maiden tietojenkeruujärjestelmän puitteissa kerättyihin tietoihin ja tilastoihin. Lyhyen aikavälin tietojen keräämiseksi komissio rahoittaa tarjouspyyntöjä ja ehdotuspyyntöjä, jotka mahdollistavat tieteellisten lausuntojen pohjana olevien tutkimusten English (en) suorittamisen. Kalastuksenhoidon pitkän aikavälin tutkimushankkeita rahoitetaan Horisontti 2020 -ohjelmasta.

Tieteelliset neuvoa-antavat elimet

Tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea English (en) (STECF) perustettiin vuonna 1993, ja sen tehtävänä on antaa komissiolle kalastuksenhoitoa koskevia lausuntoja. STECF ei ole pysyvä elin, vaan se koostuu asiantuntijoista, jotka osallistuvat komitean työskentelyyn joko määräaikaisina jäseninä tai asiantuntijoina eri työryhmissä. STECF:n jäsenet ovat komission nimittämiä meribiologian, meriekologian, kalastusalan tutkimuksen, pyydysteknologian ja kalataloustieteen asiantuntijoita. Komitea raportoi suoraan komissiolle.

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES) on vuonna 1902 perustettu hallitustenvälinen elin, jonka tehtävänä on johtaa ja koordinoida Pohjois-Atlantin meriekosysteemien tutkimusta. ICES antaa lausuntoja hallituksille ja alueellisille kalastuksenhoidosta vastaaville organisaatioille, myös EU:lle. ICES julkaisee verkkosivustollaan tiivistelmiä eri kalalajeja ja kalastusalueita koskevista lausunnoistaan.

Välimeren yleisen kalastuskomission (GFCM) neuvoa-antava tiedekomitea on vuonna 1952 perustettu alueellinen kalastuksenhoitojärjestö, jonka rakenne ja mandaatti uusittiin vuonna 2004.  Neuvoa-antavan tiedekomitean lausunnot ovat perustana CFCM:n antamille kalastuksenhoitoa ja meren luonnonvarojen säilyttämistä koskeville suosituksille Välimerellä ja Mustallamerellä sekä niitä yhdistävillä merialueilla.

Myös EU:n ulkoisen kalastuslaivaston ja pitkän matkan laivaston kalastustoiminnan osalta Euroopan komissio tukeutuu alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen tiedekomiteoiden lausuntoihin ja suosituksiin. Tämä koskee myös lausuntoja, joita saadaan alueellisilta kalastuksenhoitojärjestöiltä tonnikalaa tai pienempiä matalien ja keskisyvien vesien (pelagisia) lajeja varten, ja pohjalla eläviä (bentaalisia) lajeja tai muita pohjalajeja varten.

EU on allekirjoittanut kalastuskumppanuussopimuksia EU:n ulkopuolisten rannikkovaltioiden kanssa. Niihin liittyen Euroopan komissio pyrkii edistämään EU:n ja sen ulkopuolisten tiedeyhteisöjen välistä tieteellistä yhteistyötä perustamalla yhteisiä tiedekomiteoita ja järjestämällä yhteisiä tieteellisiä tapaamisia. Tiedekomiteat voivat antaa tieteellisiä lausuntoja ja kalastuksenhoitoa koskevia suosituksia kalastuskumppanuussopimuksen mukaisille yhteisille komissioille. Nämä komissiot koostuvat EU:n ja sen ulkopuolisten rannikkovaltioiden tasavertaisista edustajista.

Komission yhteinen tutkimuskeskus täydentää neuvoa-antavien elinten työskentelyä tukemalla STECF:n koordinointia ja hallinnointia sekä tietojenkeruulainsäädännön täytäntöönpanoa. Se tekee myös kalastuksenhoitoa koskevia tutkimuksia, joita hyödynnetään EU:n kalastuspolitiikan toteuttamisessa.