Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Σχετικά κείμενα
Ειδήσεις
Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, and Jacob Vestergaard, Fisheries Minister of the Faroe Islands, met in Athens on 29 August. The discussions were held in a friendly and constructive atmosphere and followed Commissioner Damanaki’s visit to the Faroe Islands in December last.
The ten Member States that declared having exceeded their fishing quotas in 2013 will face reduced fishing quotas for those stocks in 2014. The European Commission announces these deductions on a yearly basis to immediately address the damage done to the stocks overfished in the previous year and ensure a sustainable use by Member States of common fishery resources. Compared to last year, the number of deductions made went down by 22%.

Επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων

Διαχείριση ιχθυαποθεμάτων

Η κοινή αλιευτική πολιτική εκπονεί μέτρα διαχείρισης βασιζόμενη στις πλέον αξιόπιστες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, εφαρμόζοντας έτσι μια από τις βασικές αρχές για την ορθή χάραξη πολιτικής. Τα προτεινόμενα μέτρα συνίστανται μεταξύ άλλων στον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς τους όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της πολιτικής.

Πριν προτείνει νέους αλιευτικούς κανόνες και κανονισμούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά επιστημονικές γνωμοδοτήσεις από συγκεκριμένους οργανισμούς. Τα στοιχεία και οι αριθμοί που συγκεντρώνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ σύμφωνα με το πλαίσιο συλλογής δεδομένων αποτελούν τη βάση εργασίας των προαναφερθέντων οργανισμών. Η Επιτροπή βοηθά να καλυφθούν τα βραχυπρόθεσμα κενά γνώσεων χρηματοδοτώντας προσκλήσεις υποβολής προσφορών και προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για εκπόνηση μελετών English (en)  που θα οδηγήσουν σε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Τα μακροπρόθεσμα ερευνητικά προγράμματα που αφορούν τη διαχείριση της αλιείας χρηματοδοτούνται μέσω της πρωτοβουλίας Ορίζοντας 2020

Επιστημονικοί συμβουλευτικοί οργανισμοί

Η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας English (en) (ΕΤΟΕΑ), συστάθηκε το 1993 για να συμβουλεύει την Επιτροπή σε θέματα διαχείρισης της αλιείας. Δεν είναι μόνιμος οργανισμός, αλλά απαρτίζεται κατά περίπτωση από εμπειρογνώμονες οι οποίοι είτε συνδράμουν το έργο της σε προσωρινή βάση ως μέλη, είτε συμμετέχουν ως ειδικοί, όταν τους ζητηθεί, σε συγκεκριμένες ομάδες εργασίας. Τα μέλη της ΕΤΟΕΑ διορίζονται από την Επιτροπή βάσει της επιστημονικής εξειδίκευσής τους στους τομείς της θαλάσσιας βιολογίας και οικολογίας, της αλιευτικής τεχνολογίας, της τεχνολογίας αλιευτικών εργαλείων, της υδατοκαλλιέργειας και της οικονομίας της αλιείας. Η ΕΤΟΕΑ λογοδοτεί απευθείας στην Επιτροπή.

Το Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) είναι διακυβερνητικός οργανισμός που συστάθηκε το 1902 για να πραγματοποιεί και να συντονίζει έρευνες στα θαλάσσια οικοσυστήματα του Βόρειου Ατλαντικού. Το ICES παρέχει συμβουλές τόσο στην Επιτροπή όσο και σε πολλές κυβερνήσεις και περιφερειακούς οργανισμούς διαχείρισης της αλιείας. Επίσης, δημοσιεύει Απλές συμβουλές ανά είδη ψαριών και ανά περιοχή στον ιστότοπό του.

Η Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (ΕΣΕ) της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) είναι ένας περιφερειακός συμβουλευτικός οργανισμός για θέματα διαχείρισης της αλιείας που συστάθηκε το 1952, με δομή και εντολή που ανανεώθηκαν το 2004.  Στις γνωμοδοτήσεις της ΕΣΕ βασίζονται οι δεσμευτικές συστάσεις που διατυπώνει η ΓΕΑΜ για θέματα διαχείρισης της αλιείας και διατήρησης των θαλάσσιων πόρων στην περιοχή της αρμοδιότητάς της, δηλαδή τη Μεσόγειο, τον Εύξεινο Πόντο και τα παρακείμενα ύδατα.

Όσον αφορά τις αλιευτικές δραστηριότητες του εξωτερικού αλιευτικού στόλου της ΕΕ και ιδιαίτερα του στόλου μεγάλων αποστάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται επίσης στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και τις συστάσεις διαχείρισης που διατυπώνουν οι επιστημονικές επιτροπές των περιφερειακών αλιευτικών οργανώσεων και των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας τόνου ή μικρών ειδών που ζουν σε μικρά ή μέτρια βάθη (πελαγικά), στο βυθό ή μόλις πάνω από αυτόν (βενθικά) ή μόλις πάνω από τη βενθική ζώνη (βενθοπελαγικά).

Στις περιπτώσεις που η ΕΕ έχει υπογράψει συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τρίτες παράκτιες χώρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ επιστημονικών κοινοτήτων από ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες, και μπορεί να συστήνει κοινές επιστημονικές επιτροπές ή να διοργανώνει ad-hoc κοινές επιστημονικές συνεδριάσεις. Από αυτές προκύπτουν επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και συστάσεις διαχείρισης στις οποίες στηρίζονται οι κοινές επιτροπές που λειτουργούν στο πλαίσιο της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης. Οι κοινές επιτροπές απαρτίζονται από ίσο αριθμό εκπροσώπων των παράκτιων κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών, που συνεργάζονται επί ίσοις όροις.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπληρώνει το έργο των συμβουλευτικών οργανισμών συμμετέχοντας στον συντονισμό και τη διαχείριση της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας καθώς και στην εφαρμογή των κανονισμών που ρυθμίζουν τη συλλογή δεδομένων. Πραγματοποιεί επίσης μελέτες για ζητήματα διαχείρισης της αλιείας που σχετίζονται με την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής.