Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
After Sweden (last March) and Finland (May), the Commission has adopted an Action Plan with Lithuania on 26 November to further improve the control of Baltic fisheries.
The Commission has proposed fishing opportunities for 2016 for the Black Sea.
The Common Fisheries Policy obliges Member States to adjust their fleets' capacity to the fishing opportunities available to them. Member States continue to make progress to this aim, the Report shows.

Videnskabelig rådgivning om forvaltning af fiskebestande

Fiskeriforvaltning

Ét af principperne for god beslutningstagning i den fælles fiskeripolitik er at anvende den bedste videnskabelige rådgivning som grundlag for fastlæggelse af forvaltningsforanstaltningerne. Sådanne foranstaltninger omfatter blandt andet fastsættelse af fiskerimuligheder og overvågning af effektiviteten mht. at nå de politiske mål.

Når Europa-Kommissionen foreslår nye regler og bestemmelser om fiskeri, får den videnskabelig rådgivning fra en række organer. Fakta og tal indhentet af EU-landene i henhold til regelsættet for dataindsamling udgør grundlaget for disse organers arbejde. Kommissionen hjælper på kort sigt med at udfylde videnshuller ved at støtte offentlige udbud og forslagsindkaldelser, som gør det muligt at gennemføre undersøgelser English (en) , der kan munde ud i videnskabelig rådgivning. Langsigtede forskningsprojekter inden for fiskeriforvaltning støttes under Horisont 2020.

Videnskabelige rådgivende organer

Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri English (en) (STECF) blev nedsat i 1993 for at rådgive Kommissionen om fiskeriforvaltning. Det er ikke et permanent organ, men en pulje af eksperter, som bidrager til organets arbejde enten midlertidigt som medlemmer eller efter behov som eksperter i arbejdsgrupper. Medlemmer af STECF udnævnes af Kommissionen ud fra deres ekspertise inden for havbiologi og havøkologi, fiskerividenskab, redskabsteknologi, akvakultur og fiskeriøkonomi. STECF rapporterer direkte til Kommissionen.

Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) blev nedsat i 1902 og er et mellemstatsligt organ, der driver og koordinerer forskning i Nordatlantens marine økosystemer. ICES rådgiver forskellige lande og regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, heriblandt EU. ICES offentliggør resuméer af sin rådgivning efter fiskeart og region på sit website.

Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg (SAC) under Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (GFCM) er en regional fiskeriforvaltningsorganisation etableret i 1952, hvis struktur og mandat blev fornyet i 2004.   SAC's rådgivning danner basis for bindende GFCM-henstillinger om fiskeriforvaltning og bevaring af havressourcer i dets ansvarsområder, som omfatter Middelhavet, Sortehavet og tilstødende farvande.

Hvad angår EU's eksterne fiskerflåde og særligt dets flåde i fjerne farvande, er Kommissionen også afhængig af videnskabelig rådgivning og anbefalinger for forvaltning fra videnskabelige udvalg i regionale fiskeriorganisationer og regionale fiskeriforvaltningsorganisationer vedrørende tun eller små arter, som lever på lavt eller middeldybt vand (pelagiske), på eller lige over havbunden (bentiske) eller lige over det bentiske lag (demersale).

I de tilfælde, hvor EU har underskrevet en fiskeripartnerskabsaftale med kystlande uden for EU, forsøger Europa-Kommissionen at etablere videnskabeligt samarbejde mellem forskningsmiljøer i og uden for EU, og den kan oprette fælles videnskabelige udvalg eller lejlighedsvise fælles møder om videnskabelige emner. Disse udvalg kan give videnskabelig rådgivning og anbefalinger for forvaltning til de blandede udvalg, der opererer i overensstemmelse med fiskeripartnerskabsaftalen. Blandede udvalg består af lige mange repræsentanter fra EU og fra kystlande uden for EU, og de arbejder på lige fod.

Kommissionens Fælles Forskningscenter supplerer de rådgivende organers arbejde ved at støtte koordineringen og forvaltningen af Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri og gennemførelsen af forordningerne om dataindsamling. Det foretager også undersøgelser om spørgsmål inden for fiskeriforvaltning af betydning for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik.