Търсене
Връзки по темата
Новини
The European Parliament voted today on the 2nd reading of the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a multi-annual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, also known as the 'Baltic Plan' (this Regulation amends Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repeals Council Regulation (EC) No 1098/2007).
In preparation for the setting of the 2017 fishing opportunities later this year, the Commission has published its Communication on the annual public consultation.

Научни становища за управлението на рибните запаси

Управление на рибарството

Използването на най-добрите налични научни становища като основа за определяне на мерки за управление е един от принципите за изготвяне на политики, залегнали в общата политика в областта на рибарството (ОПОР). Тези мерки включват определяне на възможностите за риболов и наблюдение на тяхната ефикасност при реализирането на целите на политиката.

Когато предлага нови правила и разпоредби в областта на рибарството Европейската комисия ползва научни становища от редица органи. Данните, събирани от страните в ЕС съгласно рамката за събиране на данни, формират основата за работа на тези органи. В краткосрочен план Комисията помага за запълване на пропуските в познанията, като финансира обществени поръчки ипокани за представяне на предложения с цел извършване на изследвания English (en) и изготвяне на научни становища. Дългосрочните проекти, свързани с управлението на рибарството, се подпомагат по програма Хоризонт 2020.

Научни консултативни органи

Научният, технически и икономически комитет по рибарство English (en) (НТИКР) е създаден през 1993 г., за да съветва Комисията по въпросите на управлението на рибарството. Той не е постоянен орган, а група от експерти, които участват в неговата работа временно като членове или при необходимост като експерти в работни групи. Комисията назначава членовете на НТИКР въз основа на техния опит в областта на морската биология и екология, изучаването на рибарството, технологията на съоръженията, аквакултурата и икономиката на рибарството. НТИКР е пряко подчинен на Комисията.

Международният съвет за изследване на морето (ICES) е междуправителствена организация, създадена през 1902 г., за да провежда и координира научни изследвания на морските екосистеми в северната част на Атлантическия океан. ICES предоставя съвети на множество правителства и регионални организации за управление на рибарството, включително и на ЕС. Той публикува на уебсайта си становища на достъпен език по видове риба и по региони.

Научният консултативен комитет (НКК) на Генералната комисия по риболова в Средиземно море (ГКРСМ) е регионална организация за управление на рибарството, създадена през 1952 г. Нейната структура и мандат бяха подновени през 2004 г.  Становищата на НКК са в основата на задължителните препоръки на ГКРСМ за управление на рибарството и опазване на морските ресурси в районите, за които тя отговаря — Средиземно море, Черно море и свързващите води.

Що се отнася до риболовната дейност на външния риболовен флот на ЕС и по-специално на неговия флот за дълги разстояния, Европейската комисия разчита и на научните становища и препоръки за управление, предоставяни от научни комитети на регионални организации в областта на рибарството и на регионални организации за управление на рибарството, относно риба тон или дребните видове, живеещи на малка до средна дълбочина (пелагични видове), на или малко над морското дъно (бентосни видове) или точно над бентосната зона (дънни видове).

Когато ЕС има споразумение за партньорство в областта на рибарството със страни извън Съюза, Европейската комисия се стреми да насърчава сътрудничеството между научните общности в ЕС и в тези страни и може да създава съвместни научни комитети и да организира съвместни научни срещи при необходимост. Те могат да предоставят научни становища и препоръки за управление на съвместните комисии, действащи съгласно споразумението за партньорство. Съвместните комисии са съставени от еднакъв брой представители на ЕС и на страните извън ЕС, които си сътрудничат при равни условия.

Съвместният изследователски център на Комисията допълва работата на консултативните органи, като подпомага координацията и управлението на Научния, технически и икономически комитет по рибарство и прилагането на регламентите за събиране на данни. Той също така извършва проучвания по въпроси на управлението на рибарството, свързани с изпълнението на общата политика в областта на рибарството.