Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
The Common Fisheries Policy obliges Member States to adjust their fleets' capacity to the fishing opportunities available to them. Member States continue to make progress to this aim, the Report shows.
A new infographic is on-line
The European Commission proposes fish quotas (Total Allowable Catches) for 2016 for the Atlantic and the North Sea and an increase in fishing opportunities to help fishermen in the transition to the new obligation to land all catches.

Regionalisering

Förvaltning av fisket
Enligt EU:s fiskeripolitik ska några instrument och åtgärder regionaliseras: fleråriga planer, utkastplaner, inrättande av områden för återhämtning av fiskbestånd och bevarandeåtgärder för att fullgöra skyldigheter enligt EU:s miljölagstiftning.

Där regionalisering gäller får de EU-länder som har ett direkt förvaltningsintresse enas om att lämna in gemensamma rekommendationer för att nå målen i de planer eller åtgärder som nämns ovan. Rekommendationerna måste vara förenliga med målen för EU:s fiskeripolitik och syftet och målet för åtgärden eller planen. De ska också vara minst lika stränga som åtgärder enligt EU-lagstiftningen. EU-länderna måste samråda med relevant rådgivande nämnd om de gemensamma rekommendationerna innan de skickas till kommissionen. Om alla villkor är uppfyllda kan kommissionen sedan anta en kommissionsrättsakt för att omvandla de gemensamma rekommendationerna till EU-lag som gäller för alla aktörer.