Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
The ten Member States that declared having exceeded their fishing quotas in 2013 will face reduced fishing quotas for those stocks in 2014. The European Commission announces these deductions on a yearly basis to immediately address the damage done to the stocks overfished in the previous year and ensure a sustainable use by Member States of common fishery resources. Compared to last year, the number of deductions made went down by 22%.

Regionalisering

Förvaltning av fiskbestånd
Enligt EU:s fiskeripolitik ska några instrument och åtgärder regionaliseras: fleråriga planer, utkastplaner, inrättande av områden för återhämtning av fiskbestånd och bevarandeåtgärder för att fullgöra skyldigheter enligt EU:s miljölagstiftning.

Där regionalisering gäller får de EU-länder som har ett direkt förvaltningsintresse enas om att lämna in gemensamma rekommendationer för att nå målen i de planer eller åtgärder som nämns ovan. Rekommendationerna måste vara förenliga med målen för EU:s fiskeripolitik och syftet och målet för åtgärden eller planen. De ska också vara minst lika stränga som åtgärder enligt EU-lagstiftningen. EU-länderna måste samråda med relevant rådgivande nämnd om de gemensamma rekommendationerna innan de skickas till kommissionen. Om alla villkor är uppfyllda kan kommissionen sedan anta en kommissionsrättsakt för att omvandla de gemensamma rekommendationerna till EU-lag som gäller för alla aktörer.