Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
The Bluefin tuna fishery is regulated by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) to which the EU is a contracting party.
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.

Regionalizacja

Zarządzanie zasobami ryb
W odniesieniu do wybranych instrumentów i środków wspólna polityka rybołówstwa przewiduje regionalizację:  plany wieloletnie, plany dotyczące odrzutów, ustanowienie obszarów odbudowy zasobów rybnych oraz środki ochronne niezbędne do zagwarantowania zgodności ze zobowiązaniami wynikającymi z przepisów UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

W tych dziedzinach, w których obowiązuje regionalizacja kraje UE zainteresowane zarządzaniem bezpośrednim mogą przedstawić wspólne zalecenia dotyczące realizacji celów wspomnianego wyżej planu lub środka. Zalecenia muszą być zgodne z celami WPRyb, z zakresem i celami środka lub planu, a także powinny być co najmniej tak rygorystyczne jak środki zapisane w prawie UE. Przed przedstawieniem wspólnych zaleceń Komisji kraje UE muszą zasięgać opinii odpowiednich komitetów doradczych. Jeżeli wszystkie te warunki zostaną spełnione, Komisja może następnie przyjąć odpowiedni akt w celu przekształcenia wspólnych zaleceń w prawo UE, mające zastosowanie do wszystkich operatorów.