Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīga tematika
Jaunumi
The Bluefin tuna fishery is regulated by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) to which the EU is a contracting party.
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.

Reģionalizācija

Zivju krājumu pārvaldība
Kopējā zivsaimniecības politikā paredzēts reģionalizācijas principu iestrādāt vairākos instrumentos un pasākumos:  daudzgadu plānos, nozvejas izkraušanas pienākuma plānos, zivju krājumu atjaunošanās teritoriju izveides pasākumos un saglabāšanas pasākumos, kuri jāīsteno, lai izpildītu ES vides tiesību aktu prasības.

Piemērojot reģionalizācijas principu, ES valstis, kuras ir tieši ieinteresētas pārvaldībā, var iesniegt kopīgus ieteikumus, lai sasniegtu minētā plāna vai pasākuma mērķi. Ieteikumiem jāatbilst kopējās zivsaimniecības politikas mērķiem, pasākuma vai plāna darbības jomai un nolūkam un jābūt vismaz tikpat stingriem kā ES tiesību aktos paredzētajiem pienākumiem. Pirms kopīgo ieteikumu iesniegšanas Komisijā ES valstīm ir jāapspriežas ar attiecīgajām konsultatīvajām padomēm. Ja visi nosacījumi ir ievēroti, Komisija var pieņemt Komisijas aktu, ar ko kopējie ieteikumi iegūst ES tiesību akta spēku un ir piemērojami visiem operatoriem.