Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää aiheesta
Uutiset
The Bluefin tuna fishery is regulated by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) to which the EU is a contracting party.
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.

Alueellistaminen

Kalakantojen hoito
EU:n yhteisessä kalastuspolitiikassa useista kalastuksenhoidon välineistä ja toimenpiteistä päätetään alueellisesti. Tällaisia ovat mm. monivuotiset suunnitelmat, poisheittämissuunnitelmat, kalakantojen elvyttämisalueiden perustaminen ja säilyttämistoimet, joita EU:n ympäristölainsäädäntö edellyttää.

Alueellistamista sovellettaessa EU-maat, joilla on nk. välitön kalastuksenhoitoetu tietyllä alueella, voivat tehdä yhteisiä suosituksia eri suunnitelmien ja toimenpiteiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Suositusten on oltava yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden sekä suunnitelman tai toimenpiteen sovellusalan ja tavoitteiden mukaisia. Lisäksi suositusten on oltava vähintään yhtä tiukkoja kuin EU-lainsäädännön mukaiset toimenpiteet. EU-maiden on kuultava asianomaisia neuvoa-antavia toimikuntia yhteisistä suosituksista ennen niiden toimittamista komissiolle. Jos kaikki ehdot täyttyvät, komissio voi antaa säädöksen, jolla yhteiset suositukset muunnetaan kaikkia toimijoita koskevaksi EU-lainsäädännöksi.