Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα

Νομοθεσία της ΕΕ για τη διαχείριση αποθεμάτων  (EUR-Lex)

Διαχείριση με βάση τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (περιλήψεις νομοθεσίας της ΕΕ)

Ενημερωτικό δελτίο για τον γάδο English (en)

Ενημερωτικό δελτίο για τον μερλούκιο English (en)

Ενημερωτικό δελτίο για την καραβίδα English (en)

Ενημερωτικό δελτίο για τη γλώσσα και τη χωματίδα English (en)

Ενημερωτικό δελτίο για τη ρέγγα English (en)

Ειδήσεις
The European Parliament, the Council and the European Commission today reached an agreement on how to better protect deep-sea fish, sponges and corals while maintaining the viability of the European fishing industry. The agreement brings the EU rules on deep-sea fisheries, which date back to 2003, in line with the sustainability targets enshrined in the EU's reformed Common Fisheries Policy.
Commissioner Vella gave the EU Fisheries Ministers a preview of the fishing limits to be applied in 2017. He stressed that our fisheries are making good progress towards sustainable management, but nevertheless we must keep up the effort to be able to comply with our common objectives and deadlines. The Ministers confirmed their commitment to move slowly but surely towards sustainable fishing levels.
The Agriculture and Fisheries Council will take place in Luxembourg on 27 and 28 June 2016. The Commission will be represented by Commissioner for Agriculture and Rural Development, Phil Hogan, Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella and Commissioner for Health and Food Safety, Vytenis Andriukaitis.

Πολυετή σχέδια

Διαχείριση της αλιείας

Η διαχείριση όλων σχεδόν των σημαντικών αποθεμάτων και προϊόντων αλιείας γίνεται μέσω πολυετών σχεδίων, τα οποία καθορίζουν τους στόχους της διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων, όσον αφορά το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας και/ ή το μέγεθος του στοχευόμενου αποθέματος. Ορισμένα σχέδια προβλέπουν λεπτομερή και ειδικά σχεδιασμένο χάρτη πορείας για την επίτευξη των στόχων, ή περιορισμούς της αλιευτικής προσπάθειας, επιπλέον του καθορισμού συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (ΤAC), καθώς και συγκεκριμένους κανόνες ελέγχου.

Στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, τα πολυετή σχέδια θα περιλαμβάνουν τον στόχο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, όπως και την προθεσμία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Θα περιλαμβάνουν επίσης μέτρα για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, διασφαλίσεις για επανορθωτικά μέτρα, στον βαθμό που χρειάζονται, και ρήτρες επανεξέτασης. Μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνουν τεχνικά μέτρα.

Η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση σχετικά με ένα πολυετές σχέδιο διαχείρισης πολλαπλών αλιευτικών αποθεμάτων στη Βαλτική. Αυτή είναι η πρώτη πρόταση για ένα νέο σχέδιο αφότου άρχισε να ισχύει η νέα ΚΑΠ.

1. Recovery plan for cod: North Sea, Kattegat, Skagerrak, the eastern Channel, Irish Sea and West of Scotland

Agreed: February 2004, revised November 2008.

Areas covered: ICES III, IV, VIa, VIIa and VIId.

Target: originally, to increase the quantities of mature fish to sustainable levels; now, to reduce fishing mortality to rate which can maximise long-term sustainable yield. Initial fishing mortality target rate is set at 0.4. Rate of year-on-year changes in TAC varies with level of stock.

Special conditions: incentives for Member States to reduce discards and establish cod-avoidance programmes.

Council Regulation (EC) No 423/2004 of 26 February 2004

Council Regulation (EC) No 1342/2008 of 18 December 2008

Council Regulation (EU) No 1243/2012 of 19 December 2012 amending Regulation (EC) No 1342/2008 establishing a long-term plan for cod stocks and the fisheries exploiting those stocks

2. Recovery plan for Northern hake

Agreed: April 2004.

Areas covered: Kattegat, Skagerrak, North Sea, the Channel, West of Scotland, all around Ireland and Bay of Biscay.

Target: increase the quantities of mature fish in the Northern hake stock to at least 140 000 tonnes.

Council Regulation (EC) No 811/2004 of 21 April 2004

3. Recovery plan for Southern hake and Norway lobster

Agreed: 20 December 2005.

Areas covered: Cantabrian Sea and Western Iberian Peninsula.

Target: increase the spawning stock biomass of Southern hake to 35 000 tonnes for two consecutive years. For Norway lobster, rebuild stocks to within safe biological limits.

Council Regulation (EC) No 2166/2005 of 20 December 2005

4. Multi-annual plan for sole, Bay of Biscay

Agreed: 23 February 2006.

Areas covered: Bay of Biscay (ICES VIIIa and VIIIb).

Target: bring spawning stock biomass to above the precautionary level of 13 000 tonnes in 2008.

Specific conditions: vessels catching more than 2 000 kg of sole per year will require a special permit. A ceiling is set of 100 kg of sole per sea trip.

Council Regulation (EC) No 388/2006 of 23 February 2006

5. Multi-annual plan for sole, Western Channel

Agreed: 7 May 2007.

Areas covered: Western Channel (ICES VIIe).

Target: reduce fishing mortality rate by 20 % compared to the average of 2003-2005 or achieve a fishing mortality rate of 0.27 for appropriate age groups – whichever is the higher.

Council Regulation (EC) No 509/2007 of 7 May 2007

6. Multi-annual plan for sole and plaice, North Sea

Agreed: 11 June 2007.

Area covered: North Sea.

Target: ensure precautionary biomass for plaice of 230 000 tonnes and for sole of 35 000 tonnes by gradually reducing fishing mortality on sole from its current level of 0.35 to 0.2 and on plaice from 0.58 to 0.3.

Council Regulation (EC) No 676/2007 of 11 June 2007

7. Measures for the recovery of eel

Agreed: 18 September 2007.

Area covered: EU estuaries and rivers that flow into seas in ICES areas III, IV, VI, VII, VIII, IX and the Mediterranean.

Target: national eel management plans should enable at least 40 % of the level of adult eels, which in the absence of fishing and other human activity would migrate, to be able to escape to the sea to spawn.

Council Regulation (EC) No 1100/2007 of 18 September 2007

List of national eel management plans English (en)

8. Multi-annual plan for cod, Baltic

Agreed: 18 September 2007.

Area covered: ICES SD 22-32.

Target: ensure sustainable exploitation by gradually reducing and maintaining mortality rates no lower than 0.6 for cod between 3 and 6 years in the Western Baltic and 0.3 for cod between 4 and 7 years in the Eastern Baltic.

Special conditions: exclusion of small-scale vessels below 8m. Flexibility for effort management for small-scale vessels between 8 and 12 metres in length.

Council Regulation (EC) No 1098/2007 of 18 September 2007

6 October 2014 - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a multiannual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, amending Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repealing Council Regulation (EC) No 1098/2007 - COM(2014) 614

9. Long-term plan for West of Scotland herring

Agreed: 18 December 2008.

Area covered: international and EU waters in ICES zones Vb and VIb, and the northern part of ICES zone VIa excluding the Clyde.

Target: to reduce fishing mortality to rate which can maximise long-term sustainable yield. Target fishing mortality rate of 0.25 when stock is over 75 000 tonnes, and 0.2 when stock is between 75 000 and 50 000 tonnes. Closure triggered when stock falls below 50 000 tonnes. Rate of year-on-year changes in TAC varies with level of stock.

Council Regulation (EC) No 1300/2008 of 18 December 2008

10. Recovery plan for Greenland halibut

Council Regulation (EC) No 2115/2005 of 20 December 2005 establishing a recovery plan for Greenland halibut in the framework of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation

11. Recovery plan for Bluefin tuna

Regulation (EU) No 500/2012 of 13 June 2012 amending Council Regulation (EC) No 302/2009 concerning a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean

Council Regulation (EC) No 302/2009 of 6 April 2009 concerning a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean, amending Regulation (EC) No 43/2009 and repealing Regulation (EC) No 1559/2007

Council Regulation (EC) No 1559/2007 of 17 December 2007 establishing a multi-annual recovery plan for bluefin tuna in the Eastern Atlantic and Mediterranean and amending Regulation (EC) No 520/2007