Търсене
Връзки по темата
Новини
Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella is at the Council of the European Union in Luxembourg today, presenting the Commission's proposed Regulation on technical measures to EU fisheries ministers. A proposed Regulation on data collection in the fisheries sector is also on the agenda.
The European Parliament and the Council reached an agreement on a multi-annual plan for cod, herring and sprat in the Baltic Sea at a trilogue meeting yesterday, following a European Commission proposal in 2014.
Commission delivers on Better Regulation agenda on fisheries. Why a new proposal? Three decades of stratified measures have led to a highly complex regulatory structure.

Управление на рибарството

Риболовни инспектори проверяват мрежа за риболов

Рибарите ловят риба от запаси, които обикновено имат висока, но не неограничена способност за възпроизводство. Ако риболовът не се контролира, запасите могат да се изчерпят или той може да изгуби икономическата си жизнеспособност. В интерес на всички е да имаме система за управление на рибарството с цел:

  • опазване на възпроизводството на запасите, за да се осигурят високи равнища на улова в дългосрочен план;
  • полагане на основите на една рентабилна индустрия;
  • справедливо разпределяне на възможностите за риболов;
  • опазване на морските ресурси. 

Основната цел на управлението на рибарството в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) е до 2015 г, ако това е възможно, и най-късно до 2020 г. да се гарантират високите равнища на улова в дългосрочен план за всички запаси. Това е известно като „максимален устойчив улов“. Друга все по-важна цел е нежеланият улов и разточителните практики да се сведат до минимум или напълно да бъдат прекратени чрез постепенното въвеждане на задължение за разтоварване на сушата. И накрая, с промените в правилата и структурата на управление в новата ОПОР се предвиждат регионализация и повече консултации със заинтересованите лица.

Управлението на рибарството може да е под формата на контрол на входа, контрол на изхода или комбинация от двете. Контролът на входа включва:

  • правила за достъпа до води— за да се контролира достъпът на кораби до води и зони;
  • контрол на риболовното усилие — за да се ограничат риболовният капацитет и използването на риболовни кораби;
  • технически мерки — за да се регулират употребата на риболовни съоръжения и зоните и сезоните за риболов. 

Контролът на изхода се състои предимно в ограничаване на количеството риба, което може да бъде уловено от даден запас, по-конкретно чрез общия допустим улов (вижте Общ допустим улов и квоти).

В рамките на общата политика в областта на рибарството все повече се използват многогодишни планове, в които често се съчетават различни инструменти за управление.

Управлението на рибарството се основава на данни и научни становища, както и на мерки за контрол, с които да се гарантира, че правилата се прилагат справедливо и се спазват от всички рибари.