Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Dodatkowe informacje
Aktualności
World fish stocks are being depleted by overfishing and illegal, unreported and unregulated fishing. This threatens not only the fish, but also the coastal communities that rely on fisheries for economic survival and a dependable food source. The European Commission has worked in close cooperation with EU countries and non-EU countries to develop the FLUX standards in order to exchange fisheries information in an effective, transparent and efficient manner.
Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella is at the Council of the European Union in Luxembourg today, presenting the Commission's proposed Regulation on technical measures to EU fisheries ministers. A proposed Regulation on data collection in the fisheries sector is also on the agenda.
The European Parliament and the Council reached an agreement on a multi-annual plan for cod, herring and sprat in the Baltic Sea at a trilogue meeting yesterday, following a European Commission proposal in 2014.

Zarządzanie zdolnością połowową – flota rybacka

Zarządzanie rybołówstwem

Zarządzanie zdolnością połowową ma na celu osiągnięcie z biegiem czasu równowagi między zdolnością połowową flot a ich uprawnieniami do połowów.

Kraje UE zobowiązane są do corocznego składania sprawozdań na temat tej równowagi, sporządzonych na podstawie wytycznych opracowanych przez Komisję Europejską. W odniesieniu do segmentów floty posiadających nadmierne zdolności połowowe, państwo członkowskie musi podjąć działania (w ramach planu działania) zmierzające do osiągnięcia równowagi. Może to zrobić np. za pośrednictwem finansowanej z budżetu państwa likwidacji statków. Jeżeli państwo członkowskie nie przekaże sprawozdania lub nie wdroży planu działania, może to spowodować proporcjonalne zawieszenie wypłacania odpowiednich funduszy UE lub przerwanie ich przekazywania.

W odniesieniu do każdego państwa członkowskiego UE i zdolności połowowej jego floty ustanawia się pułapy – są one wyrażane w kilowatach (kW) i pojemności brutto (GT). Nowe statki rybackie mogą zostać wprowadzone do floty dopiero po usunięciu z floty zdolności połowowej o takiej samej wielkości (w kW i GT). Dzięki takiemu systemowi zdolność połowowa floty europejskiej nie wzrośnie.

Komisja Europejska prowadzi rejestr floty UE, który zawiera odpowiednie informacje dotyczące statków, które okresowo przekazują jej państwa członkowskie.

More information

STECF website