Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Σχετικά κείμενα
Ειδήσεις
The EU has been criticised recently for imposing a minimum size for fishing clams in the Mediterranean. Italian press reports that these rules limit the ability to enjoy the traditional dish of spaghetti with clams.
The Bluefin Tuna purse seine fishing season, lasting from 26 May to 24 June 2015, has finished with no major issues that may indicate systemic overfishing or illegal fishing activities of Bluefin Tuna by EU vessels. It was the first time in almost a decade that the EU fishermen benefited from an increased quota as BFT fishery has recovered significantly. Although scientists still need to assess the state of the stocks later this year, it is clear that the successful implementation of stricter control measures by the EU to fight IUU and overfishing has played a significant role in the recovery of the stock.
The European Commission has adopted a proposal for a regulation, upgrading the EU framework for the collection, management and use of data for fisheries.

Αλιευτική προσπάθεια

Διαχείριση ιχθυαποθεμάτων
Αλιευτικό σκάφος στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό. © CFCA

Η διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας είναι ένας συνδυασμός περιορισμών της ικανότητας των αλιευτικών σκαφών και του χρόνου που μπορούν να περάσουν αυτά στη θάλασσα. Συνήθως, οι περιορισμοί της αλιευτικής προσπάθειας εφαρμόζονται παράλληλα με το ευρύτερα διαδεδομένο σύστημα των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων.
 
Οι περιορισμοί της αλιευτικής προσπάθειας εφαρμόζονται στα πολυετή σχέδια για τη διαχείριση συγκεκριμένου αποθέματος ή ομάδας αποθεμάτων, και γενικότερα σε συγκεκριμένες αλιευτικές ζώνες. Το σχέδιο διαχείρισης των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας στη Βόρεια Θάλασσα (κανονισμός 676/2007 του Συμβουλίου), και οι κανόνες αλιείας στα δυτικά ύδατα (κανονισμός (EΚ) αριθ. 1954/2003) προβλέπουν τέτοιου είδους περιορισμούς. Τα σχέδια διαχείρισης της Μεσογείου εστιάζουν μερικές φορές στους περιορισμούς της αλιευτικές προσπάθειας.

Επίσημα έγγραφα

Legislation

Council Regulation (EC) No 754/2009 of 27 July 2009 excluding certain groups of vessels from the fishing effort regime laid down in Chapter III of Regulation (EC) No 1342/2008

Reports

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on Member States' efforts during 2012 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - COM/2014/233

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on Member States' efforts during 2011 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - COM/2013/85

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on Member States' efforts during 2010 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - COM/2012/368 final/2 pdf - 86 KB [86 KB]    

COM/2012/368

  • SWD(2012) 395 final pdf - 601 KB [601 KB] English (en)
  • SWD(2012) 396 final pdf - 191 KB [191 KB] English (en)


Report from the Commission to the European Parliament and the Council on Member States' efforts during 2009 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - COM/2011/354 final

  • SEC(2011) 759 final pdf - 210 KB [210 KB] English (en)
  • SEC(2011) 760 final pdf - 281 KB [281 KB] English (en)

Annual report from the Commission to the European Parliament and the Council on Member States' efforts during 2008 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - COM/2010/0060 final

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2008) 902 final du 12.1.2009 Concerne toutes les versions linguistiques

Annual report from the Commission to the European Parliament and the Council on Member States’ efforts during 2007 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - COM/2008/902 final/2

  • SEC(2009) 645 pdf - 36 KB [36 KB] English (en)
  • SEC(2008) 3108/2 pdf - 116 KB [116 KB] English (en)

Annual report from the Commission to the European Parliament and the Council on Member States’ efforts during 2006 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - COM/2007/0828 final

Annual Report from the Commission to the Council and the European Parliament on Member States’ efforts during 2005 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - COM/2006/0872 final

Annual Report from the Commission to the Council and the European Parliament on Member States’ efforts during 2004 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities -  COM/2005/0691 final

Annual Report from the Commission to the Council and the European Parliament on Member States’ efforts during 2003 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities - COM/2004/0799 final

Annual report from the Commission to the Council and the European Parliament on the results of the multiannual guidance programmes for the fishing fleets at the end of 2002 - COM/2003/0508 final

Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the intermediate results of the multi-annual guidance programmes for the fishing fleets at 30 June 2002 - COM/2002/0483 final

Annual Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the results of the multiannual guidance programmes for the fishing fleets at the end of 2001 - COM/2002/0446 final

Annual Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the results of the multi-annual guidance programmes for the fishing fleets at the end of 2000 - COM/2001/0541 final

Report from the Commission to the Council - Preparation for a mid term review of the Multi-annual Guidance Programmes (MAGP) - COM/2000/0272 final

Communications

Guidelines for the analysis of the balance between fishing capacity and fishing opportunities according to Art 22 of Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and the Council on the Common Fisheries Policy - COM/2014/545

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on improving fishing capacity and effort indicators under the common fisheries policy - COM/2007/0039 final