Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Aktualności
Fish stocks in the Mediterranean have been declining for decades. Over 90% of the fish stocks assessed are over-exploited, and despite recent efforts the situation is not improving. Managing fish stocks is complicated by the fact that many of them are shared with non-EU countries.
In fixing the fishing opportunities for 2016 for the Atlantic, North Sea and Black Sea, the Council confirmed the gradual transition to sustainable fishing that the EU initiated years ago and then formalized in the now two-year-old Common Fisheries Policy.

Odrzuty i obowiązek wyładunku

Zarządzanie rybołówstwem
Niepożądane połowy wyrzuca się ze względu na ograniczenia wynikające z kwot i minimalnej wielkości ryb, ale również ze względów związanych z opłacalnością. © Lionel Flageul 

Odrzuty to niepożądane połowy (ryb martwych lub żywych), które wyrzucane są z powrotem do morza. Dzieje się tak z różnych powodów: albo ryby są zbyt małe, albo rybak nie posiada na nie kwot lub z powodu niektórych przepisów w zakresie składu połowów. W nowej polityce rybołówstwa wyeliminowano powodującą marnotrawstwo praktykę odrzutów poprzez wprowadzenieobowiązku wyładunku.  Zmiana ta ma na celu nakłonienie do większej selektywności oraz umożliwienie gromadzenia bardziej wiarygodnych danych dotyczących połowów. W celu umożliwienia rybakom dostosowania się do zmian, obowiązek wyładunku będzie wprowadzany stopniowo, w latach 2015–2019, w odniesieniu do wszystkich połowów przemysłowych (gatunki objęte TAC lub przepisami o minimalnych rozmiarach) na wodach europejskich.

Zgodnie z obowiązkiem wyładunku wszystkie złowione ryby muszą być przechowywane na pokładzie, wyładowywane w porcie i zaliczone na poczet kwot. Ryby niewymiarowe nie mogą być wprowadzane do obrotu do celów spożycia przez ludzi.

Obowiązek wyładunku będzie stosowany w zależności od rodzaju połowów. Szczegółowe informacje dotyczące jego wdrażania zostaną uwzględnione w planach wieloletnich lub w szczegółowych planach w zakresie odrzutów, w przypadku gdy nie obowiązuje żaden plan wieloletni. Informacje te obejmują uwzględnione gatunki, przepisy dotyczące dokumentacji połowowej, minimalne rozmiary do celów ochrony oraz wyjątki (dotyczące gatunków ryb, które mogą przeżyć po wrzuceniu ich do morza, oraz zezwolenia na odrzuty typu de minimis udzielane na określonych warunkach). Zarządzanie kwotami również stanie się bardziej elastyczne w celu ułatwiania wywiązania się z obowiązku wyładunku.

W października 2014 r. Komisja przyjęła pięć planów w zakresie odrzutów (za pomocą tzw. aktów delegowanych) w ramach przygotowań do wprowadzania w życie wymogu wyładunku, który ma obowiązywać od 2015 r. (w odniesieniu do wszystkich połowów pelagicznych i przemysłowych na wodach Unii oraz do połowów dorsza na Bałtyku).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1392/2014 z dnia 20 października 2014 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów małych gatunków pelagicznych w Morzu Śródziemnym

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1393/2014 z dnia 20 października 2014 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów pelagicznych na wodach północno-zachodnich

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1394/2014 z dnia 20 października 2014 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów pelagicznych na wodach południowo-zachodnich

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1395/2014 z dnia 20 października 2014 r. ustalające plan w zakresie odrzutów dla niektórych połowów małych gatunków pelagicznych i połowów do celów przemysłowych na Morzu Północnym

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1396/2014 z dnia 20 października 2014 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów na Morzu Bałtyckim

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2438 z dnia 12 października 2015 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów gatunków dennych w wodach północno-zachodnich  

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2439 z dnia 12 października 2015 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów gatunków dennych w wodach południowo-zachodnich  

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2440 z dnia 22 października 2015 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów dla niektórych połowów gatunków dennych w Morzu Północnym i w wodach Unii rejonu ICES IIa