Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Uutiset
The Commission welcomes that the EU, the Faroe Islands and Norway reached agreement on 21 November on an arrangement on mackerel fisheries for 2015.
The European Union has welcomed the International Commission for the Conservation of Atlantic's Tuna (ICCAT) decision to increase the quota for Eastern and Mediterranean Bluefin tuna by just under 20% a year over the next three years.
Deadline for submission of proposals: 15/01/2015 – 17h00 Brussels' Time

Saaliin poisheittäminen ja purkamisvelvoite

Kalakantojen hoito
Ei-toivottuja saaliita heitetään pois kiintiöihin ja vähimmäiskokoihin liittyvistä mutta myös kaupallisista syistä. © Lionel Flageul 

Saaliin poisheittäminen tarkoittaa ei-toivottujen saaliiden palauttamista mereen elävinä tai kuolleina. Poisheitettävä saalis ei esimerkiksi täytä vähimmäiskokovaatimuksia tai saaliskoostumusta koskevia sääntöjä, tai sitä varten ei ole kiintiötä. Uudessa yhteisessä kalastuspolitiikassa kielletään luonnonvaroja haaskaava saaliiden poisheittäminen ja otetaan käyttöön saaliin purkamisvelvoite.  Muutoksen tavoitteena on edistää kalastuksen valikoivuutta, ja sen myötä saadaan entistä luotettavampia saalistietoja. Jotta kalastajat voivat mukautua muutokseen, saaliin purkamisvelvoite otetaan käyttöön asteittain vuosina 2015–2019. Se koskee kaikkea EU:n vesillä tapahtuvaa kaupallista kalastusta (lajeja, joita varten on määritelty suurin sallittu saalis tai vähimmäiskokovaatimukset).

Saaliin purkamisvelvoite edellyttää, että kaikki saaliit on pidettävä aluksella, purettava ja luettava kyseisten lajien kiintiöihin. Alamittaisia kaloja ei saa myydä ihmisravinnoksi.

Saaliin purkamisvelvoitetta sovelletaan kalastuskohtaisesti. Täytäntöönpanon yksityiskohdat vahvistetaan monivuotisissa suunnitelmissa tai erityisissä poisheittämissuunnitelmissa. Niissä määritellään mm. soveltamisalaan kuuluvat lajit, saaliin kirjausmenettely, säilyttämisen vähimmäisviitekoot ja poikkeukset (esim. kalat, jotka voivat selviytyä mereen palauttamisen jälkeen, ja poisheiton salliminen tiettyjen mm. saaliin määrää koskevien ehtojen täyttyessä). Myös kiintiöiden hallinnointia joustavoitetaan saaliin purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon helpottamiseksi.

Komissio on valmistellut purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa hyväksymällä delegoiduilla säädöksillä viisi poisheittämissuunnitelmaa lokakuussa 2014. Purkamisvelvoitetta sovelletaan vuodesta 2015 alkaen teolliseen ja pelagiseen kalastukseen kaikilla unionin vesillä ja turskan kalastukseen Itämerellä.

Nämä delegoidut säädökset eivät ole vielä tulleet voimaan. Delegoitu säädös voi tulla voimaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan 2 kohdan mukaisesti ainoastaan, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät vastusta sitä.

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o .../... tiettyä lounaisilla vesialueilla harjoitettavaa pelagista kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o .../... tiettyä luoteisilla vesialueilla harjoitettavaa pelagista kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o .../... poisheittämissuunnitelmasta Välimerellä harjoitettavaa tiettyjen pienten pelagisten lajien kalastusta varten 

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o .../... Itämerta koskevan poisheittämissuunnitelman laatimisesta

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o .../... tiettyä Pohjanmerellä harjoitettavaa pienten pelagisten lajien kalastusta ja tiettyä Pohjanmerellä teollisiin tarkoituksiin harjoitettavaa kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta