Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Ειδήσεις
Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella is at the Council of the European Union in Luxembourg today, presenting the Commission's proposed Regulation on technical measures to EU fisheries ministers. A proposed Regulation on data collection in the fisheries sector is also on the agenda.
The European Parliament and the Council reached an agreement on a multi-annual plan for cod, herring and sprat in the Baltic Sea at a trilogue meeting yesterday, following a European Commission proposal in 2014.
Commission delivers on Better Regulation agenda on fisheries. Why a new proposal? Three decades of stratified measures have led to a highly complex regulatory structure.

Απορρίψεις και υποχρέωση εκφόρτωσης

Διαχείριση της αλιείας

Απόρριψη είναι η ρίψη στη θάλασσα των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, ζωντανών ή νεκρών, είτε γιατί είναι πολύ μικρά, είτε γιατί ο αλιέας δεν έχει ποσόστωση, ή για να τηρούνται ορισμένοι κανόνες σχετικά με τη σύνθεση των αλιευμάτων. Η νέα ΚΑΠ καταργεί την σπάταλη πρακτική των απορρίψεων, καθιερώνοντας την υποχρέωση εκφόρτωσης.  Αυτή η αλλαγή λειτουργεί ως εργαλείο για μεγαλύτερη επιλεξιμότητα, και παρέχει περισσότερο αξιόπιστα στοιχεία για τα αλιεύματα. Για να μπορέσουν οι αλιείς να προσαρμοστούν στην αλλαγή, η υποχρέωση εκφόρτωσης θα καθιερωθεί σταδιακά από το 2015 έως το 2019, για όλα τα εμπορικά αλιεύματα (είδη που υπόκεινται σε TAC ή σε ελάχιστο μέγεθος) στα ευρωπαϊκά ύδατα.

Σύμφωνα με την υποχρέωση εκφόρτωσης, όλα τα αλιεύματα θα πρέπει να φυλάσσονται επί του σκάφους, να εκφορτώνονται και να καταλογίζονται στις ποσοστώσεις. Τα ψάρια μεγέθους μικρότερου του κανονικού δεν θα μπορούν να πωλούνται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η υποχρέωση εκφόρτωσης θα εφαρμόζεται ανά τύπο αλιείας. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα καθορίζονται σε πολυετή σχέδια, ή σε συγκεκριμένα σχέδια απορρίψεων εφόσον δεν υπάρχει πολυετές σχέδιο. Οι λεπτομέρειες αυτές θα αφορούν μεταξύ άλλων τα είδη που καλύπτονται, τις διατάξεις τεκμηρίωσης των αλιευμάτων, τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, καθώς και εξαιρέσεις (ψάρια που πιθανόν επιβιώνουν μετά την απόρριψή τους στη θάλασσα, καθώς και ένα ελάχιστο όριο απόρριψης υπό συγκεκριμένους όρους). Η διαχείριση των ποσοστώσεων θα εφαρμόζεται επίσης με περισσότερη ευελιξία ώστε να διευκολύνεται η υποχρέωση εκφόρτωσης.

Τον Οκτώβριο 2014 η Επιτροπή εξέδωσε πέντε σχέδια απορρίψεων (μέσω των λεγόμενων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων) με σκοπό την προετοιμασία της εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης που θα αρχίσει να ισχύει από το 2015 (για τα αλιεύματα πελαγικής και βιομηχανικής αλιείας σε όλα τα ύδατα της Ένωσης, καθώς και για τα αλιεύματα γάδου στη Βαλτική Θάλασσα).

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1392/2014 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2014, για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας μικρών πελαγικών ειδών στη Μεσόγειο θάλασσα
 
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1393/2014 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2014, για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας μικρών πελαγικών ειδών στα βορειοδυτικά ύδατα
 
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1394/2014 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2014, για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας μικρών πελαγικών ειδών στα νοτιοδυτικά ύδατα
 
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1395/2014 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2014, για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων στο πλαίσιο αλιείας μικρών πελαγικών ειδών και στο πλαίσιο αλιείας για βιομηχανικούς σκοπούς στη Βόρεια Θάλασσα
 
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1396/2014 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2014, για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων στη Βαλτική θάλασσα

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2438 της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2015, για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στα Βορειοδυτικά Ύδατα

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2439 της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2015, για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στα Νοτιοδυτικά Ύδατα

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2440 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2015, για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στη Βόρεια Θάλασσα και στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIa