Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Σχετικά κείμενα

Βίντεο: "Ευρωπαϊκή αλιεία: μια στρατηγική για τη μείωση των απορρίψεων" English (en)

Ειδήσεις
For the first time under the reformed Common Fisheries Policy, the European Commission today tabled its proposal on fishing opportunities for the main commercial fish stocks in the Baltic Sea for 2015.

Απορρίψεις και υποχρέωση εκφόρτωσης

Διαχείριση ιχθυαποθεμάτων
Τα ανεπιθύμητα αλιεύματα απορρίπτονται για λόγους ποσοστώσεων και ελάχιστου μεγέθους, αλλά και για εμπορικούς λόγους. © Lionel Flageul 

Απόρριψη είναι η πρακτική που συνίσταται στο να πετιούνται στη θάλασσα τα ανεπιθύμητα αλιεύματα, ζωντανά ή νεκρά, είτε γιατί είναι πολύ μικρά, είτε γιατί ο αλιέας δεν έχει ποσόστωση, ή για να τηρούνται ορισμένοι κανόνες σχετικά με τη σύνθεση των αλιευμάτων. Η νέα ΚΑΠ καταργεί την σπάταλη πρακτική των απορρίψεων, καθιερώνοντας την υποχρέωση εκφόρτωσης.  Αυτή η αλλαγή λειτουργεί ως εργαλείο για μεγαλύτερη επιλεξιμότητα, και παρέχει περισσότερο αξιόπιστα στοιχεία για τα αλιεύματα. Για να μπορέσουν οι αλιείς να προσαρμοστούν στην αλλαγή, η υποχρέωση εκφόρτωσης θα καθιερωθεί σταδιακά από το 2015 έως το 2019, για όλα τα εμπορικά αλιεύματα (είδη που υπόκεινται σε TAC ή σε ελάχιστο μέγεθος) στα ευρωπαϊκά ύδατα.

Σύμφωνα με την υποχρέωση εκφόρτωσης, όλα τα αλιεύματα θα πρέπει να φυλάσσονται επί του σκάφους, να εκφορτώνονται και να καταμετρώνται σε ποσοστώσεις. Τα ψάρια μεγέθους μικρότερου του κανονικού δεν θα μπορούν να πωλούνται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η υποχρέωση εκφόρτωσης θα εφαρμόζεται ανά μεμονωμένο τομέα αλιείας. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα καθορίζονται σε πολυετή σχέδια, ή σε συγκεκριμένα σχέδια απορρίψεων εφόσον δεν υπάρχει πολυετές σχέδιο. Οι λεπτομέρειες αυτές θα αφορούν μεταξύ άλλων τα είδη που καλύπτονται, διατάξεις για τα έγγραφα τεκμηρίωσης των αλιευμάτων, τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, καθώς και εξαιρέσεις (ψάρια που πιθανόν επιβιώνουν μετά την απόρριψή τους στη θάλασσα, καθώς και ένα ελάχιστο όριο απόρριψης υπό συγκεκριμένους όρους). Η διαχείριση των ποσοστώσεων θα εφαρμόζεται επίσης με περισσότερη ευελιξία ώστε να διευκολύνεται η υποχρέωση εκφόρτωσης.