Търсене
Новини
The European Commission's yearly proposal for the 2017 fishing opportunities has now been supplemented with figures for the Baltic Sea cod stocks, an item that did not feature in previous versions of this year's Commission's proposals.
A meeting of the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) in Rome drew to a successful close on 23 September. This meeting was devoted to the implementation of the medium-term strategy for the sustainability of Mediterranean and Black Sea fisheries: the assembly agreed on timeframe and prioritisation of actions, funding and quantifiable goals.
The European Commission has adopted two regulations that will facilitate two Member States to comply with European environmental legislation to protect natural environments. In particular the regulations will help the implementation of the Marine Strategy Framework and the Habitats and Birds Directives.

Изхвърляне на улов и задължение за разтоварване на сушата

Управление на рибарството

Изхвърляне на улов е практиката на връщане на нежелана уловена риба в морето, жива или мъртва, защото е с твърде малък размер, защото рибарите нямат квота или поради определени правила за състава на улова. С новата обща политика в областта на рибарството (ОПОР) тази разточителна практика се прекратява, като се въвежда задължение за разтоварване на сушата.  С тази промяна в режима се цели стимулиране на по-голяма селективност и осигуряване на по-надеждни данни за улова. За да се даде възможност на рибарите да се адаптират към промяната, задължението за разтоварване ще се въвежда постепенно между 2015 и 2019 г. за целия стопански риболов (видове, за които е определен общ допустим улов или минимален размер) в европейските води.

Съгласно задължението за разтоварване целият улов трябва да се оставя на борда, да се разтоварва на сушата и да се приспада от квотите. Маломерна риба не може да се продава за консумация.

Задължението за разтоварване ще се определя поотделно за всеки вид риболов. Детайлите по изпълнението му ще се включват в многогодишните планове или в специални планове относно изхвърлянето на улов, когато липсват многогодишни планове. Тези детайли включват вида риба, разпоредби за документирането на улова, минимални референтни размери за опазване и изключения (за риба, която може да оцелее, след като бъде върната в морето, и специфични минимални изключения при определени условия). Управлението на квотите също ще се прилага по по-гъвкав начин, за да се улесни изпълнението на задължението за разтоварване.

През октомври 2014 г. Комисията прие 5 плана за премахване на изхвърлянето на улов (чрез т. нар. делегирани актове) като част от подготовката за прилагане на задължението за разтоварване, което влиза в сила през 2015 г. за риболова на пелагични видове и за промишления риболов във всички води на ЕС и за риболова на треска в Балтийско море.

Делегиран регламент (ЕС) № 1392/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 година за установяване на план за премахване на изхвърления улов при риболова на някои дребни пелагични видове в Средиземно море  

Делегиран регламент (ЕС) № 1393/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов при риболова на някои пелагични видове в северозападните води

Делегиран регламент (ЕС) № 1394/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов при риболова на някои пелагични видове в югозападните води

Делегиран регламент (ЕС) № 1395/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов при риболова на някои дребни пелагични видове и риболова за промишлени цели в Северно море

Делегиран регламент (ЕС) № 1396/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 година за установяване на план за премахване на изхвърления улов в Балтийско море

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2438 на Комисията от 12 октомври 2015 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2439 на Комисията от 12 октомври 2015 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в югозападните води

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2440 на Комисията от 22 октомври 2015 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в Северно море и във водите на Съюза от участък IIa на ICES