Търсене
Новини
The European Parliament, the Council and the European Commission today reached an agreement on how to better protect deep-sea fish, sponges and corals while maintaining the viability of the European fishing industry. The agreement brings the EU rules on deep-sea fisheries, which date back to 2003, in line with the sustainability targets enshrined in the EU's reformed Common Fisheries Policy.
Commissioner Vella gave the EU Fisheries Ministers a preview of the fishing limits to be applied in 2017. He stressed that our fisheries are making good progress towards sustainable management, but nevertheless we must keep up the effort to be able to comply with our common objectives and deadlines. The Ministers confirmed their commitment to move slowly but surely towards sustainable fishing levels.
The Agriculture and Fisheries Council will take place in Luxembourg on 27 and 28 June 2016. The Commission will be represented by Commissioner for Agriculture and Rural Development, Phil Hogan, Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella and Commissioner for Health and Food Safety, Vytenis Andriukaitis.

Изхвърляне на улов и задължение за разтоварване на сушата

Управление на рибарството

Изхвърляне на улов е практиката на връщане на нежелана уловена риба в морето, жива или мъртва, защото е с твърде малък размер, защото рибарите нямат квота или поради определени правила за състава на улова. С новата обща политика в областта на рибарството (ОПОР) тази разточителна практика се прекратява, като се въвежда задължение за разтоварване на сушата.  С тази промяна в режима се цели стимулиране на по-голяма селективност и осигуряване на по-надеждни данни за улова. За да се даде възможност на рибарите да се адаптират към промяната, задължението за разтоварване ще се въвежда постепенно между 2015 и 2019 г. за целия стопански риболов (видове, за които е определен общ допустим улов или минимален размер) в европейските води.

Съгласно задължението за разтоварване целият улов трябва да се оставя на борда, да се разтоварва на сушата и да се приспада от квотите. Маломерна риба не може да се продава за консумация.

Задължението за разтоварване ще се определя поотделно за всеки вид риболов. Детайлите по изпълнението му ще се включват в многогодишните планове или в специални планове относно изхвърлянето на улов, когато липсват многогодишни планове. Тези детайли включват вида риба, разпоредби за документирането на улова, минимални референтни размери за опазване и изключения (за риба, която може да оцелее, след като бъде върната в морето, и специфични минимални изключения при определени условия). Управлението на квотите също ще се прилага по по-гъвкав начин, за да се улесни изпълнението на задължението за разтоварване.

През октомври 2014 г. Комисията прие 5 плана за премахване на изхвърлянето на улов (чрез т. нар. делегирани актове) като част от подготовката за прилагане на задължението за разтоварване, което влиза в сила през 2015 г. за риболова на пелагични видове и за промишления риболов във всички води на ЕС и за риболова на треска в Балтийско море.

Делегиран регламент (ЕС) № 1392/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 година за установяване на план за премахване на изхвърления улов при риболова на някои дребни пелагични видове в Средиземно море  

Делегиран регламент (ЕС) № 1393/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов при риболова на някои пелагични видове в северозападните води

Делегиран регламент (ЕС) № 1394/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов при риболова на някои пелагични видове в югозападните води

Делегиран регламент (ЕС) № 1395/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов при риболова на някои дребни пелагични видове и риболова за промишлени цели в Северно море

Делегиран регламент (ЕС) № 1396/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 година за установяване на план за премахване на изхвърления улов в Балтийско море

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2438 на Комисията от 12 октомври 2015 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2439 на Комисията от 12 октомври 2015 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в югозападните води

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2440 на Комисията от 22 октомври 2015 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в Северно море и във водите на Съюза от участък IIa на ICES