Търсене
Новини
Today the European Commission has proposed a multi-annual plan for demersal fish stocks in the North Sea. The proposal covers demersal fish stocks, i.e. fish that live and feed near the bottom of the sea, and aims to ensure that stocks are fished at sustainable levels. It will also bring decision-making closer to fishermen.
On July 15, in a seminar on the status of European fish stocks and on the economic situation of European fishing fleets, the Commission will be hearing the views of the fishing sector, scientific organisations, NGOs, national administrations and other members of the public, i.e. all those concerned with the EU's fisheries legislation.

Изхвърляне на улов и задължение за разтоварване на сушата

Управление на рибарството

Изхвърляне на улов е практиката на връщане на нежелана уловена риба в морето, жива или мъртва, защото е с твърде малък размер, защото рибарите нямат квота или поради определени правила за състава на улова. С новата обща политика в областта на рибарството (ОПОР) тази разточителна практика се прекратява, като се въвежда задължение за разтоварване на сушата.  С тази промяна в режима се цели стимулиране на по-голяма селективност и осигуряване на по-надеждни данни за улова. За да се даде възможност на рибарите да се адаптират към промяната, задължението за разтоварване ще се въвежда постепенно между 2015 и 2019 г. за целия стопански риболов (видове, за които е определен общ допустим улов или минимален размер) в европейските води.

Съгласно задължението за разтоварване целият улов трябва да се оставя на борда, да се разтоварва на сушата и да се приспада от квотите. Маломерна риба не може да се продава за консумация.

Задължението за разтоварване ще се определя поотделно за всеки вид риболов. Детайлите по изпълнението му ще се включват в многогодишните планове или в специални планове относно изхвърлянето на улов, когато липсват многогодишни планове. Тези детайли включват вида риба, разпоредби за документирането на улова, минимални референтни размери за опазване и изключения (за риба, която може да оцелее, след като бъде върната в морето, и специфични минимални изключения при определени условия). Управлението на квотите също ще се прилага по по-гъвкав начин, за да се улесни изпълнението на задължението за разтоварване.

През октомври 2014 г. Комисията прие 5 плана за премахване на изхвърлянето на улов (чрез т. нар. делегирани актове) като част от подготовката за прилагане на задължението за разтоварване, което влиза в сила през 2015 г. за риболова на пелагични видове и за промишления риболов във всички води на ЕС и за риболова на треска в Балтийско море.

Делегиран регламент (ЕС) № 1392/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 година за установяване на план за премахване на изхвърления улов при риболова на някои дребни пелагични видове в Средиземно море  

Делегиран регламент (ЕС) № 1393/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов при риболова на някои пелагични видове в северозападните води

Делегиран регламент (ЕС) № 1394/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов при риболова на някои пелагични видове в югозападните води

Делегиран регламент (ЕС) № 1395/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов при риболова на някои дребни пелагични видове и риболова за промишлени цели в Северно море

Делегиран регламент (ЕС) № 1396/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 година за установяване на план за премахване на изхвърления улов в Балтийско море

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2438 на Комисията от 12 октомври 2015 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2439 на Комисията от 12 октомври 2015 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в югозападните води

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2440 на Комисията от 22 октомври 2015 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в Северно море и във водите на Съюза от участък IIa на ICES