Търсене
Новини
The European Commission has announced measures to avert the collapse of the declining sea bass stock. Immediately effective emergency measures will place a ban on targeting the fish stock by trawling while it is reproducing, during the spawning season, which runs until the end of April. This will be complemented by further measures to ensure that all those who fish sea bass make a balanced and fair contribution to saving the stock.
The Commission delegated regulation on the implementation of the EU's international obligations under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries came into effect on 24 January.
The European Commission has announced a package of measures aimed at averting the collapse of the declining sea bass stock. In the first instance emergency measures will be implemented to ban pelagic trawling of sea bass during spawning season which runs until the end of April.

Изхвърляне на улов и задължение за разтоварване на сушата

Управление на рибните запаси
Нежеланият улов се изхвърля поради причини, свързани с квотите и минималния размер, но и поради търговски съображения © Lionel Flageul 

Изхвърляне на улов е практиката на връщане на нежелана уловена риба в морето, жива или мъртва, защото е с твърде малък размер, защото рибарите нямат квота или поради определени правила за състава на улова. С новата обща политика в областта на рибарството (ОПОР) тази разточителна практика се прекратява, като се въвежда задължение за разтоварване на сушата.  С тази промяна в режима се цели стимулиране на по-голяма селективност и осигуряване на по-надеждни данни за улова. За да се даде възможност на рибарите да се адаптират към промяната, задължението за разтоварване ще се въвежда постепенно между 2015 и 2019 г. за целия стопански риболов (видове, за които е определен общ допустим улов или минимален размер) в европейските води.

Съгласно задължението за разтоварване целият улов трябва да се оставя на борда, да се разтоварва на сушата и да се приспада от квотите. Маломерна риба не може да се продава за консумация.

Задължението за разтоварване ще се определя поотделно за всеки вид риболов. Детайлите по изпълнението му ще се включват в многогодишните планове или в специални планове относно изхвърлянето на улов, когато липсват многогодишни планове. Тези детайли включват вида риба, разпоредби за документирането на улова, минимални референтни размери за опазване и изключения (за риба, която може да оцелее, след като бъде върната в морето, и специфични минимални изключения при определени условия). Управлението на квотите също ще се прилага по по-гъвкав начин, за да се улесни изпълнението на задължението за разтоварване.

През октомври 2014 г. Комисията прие 5 плана за премахване на изхвърлянето на улов (чрез т. нар. делегирани актове) като част от подготовката за прилагане на задължението за разтоварване, което влиза в сила през 2015 г. за риболова на пелагични видове и за промишления риболов във всички води на ЕС и за риболова на треска в Балтийско море.

Делегиран регламент (ЕС) № 1392/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 година за установяване на план за премахване на изхвърления улов при риболова на някои дребни пелагични видове в Средиземно море  

Делегиран регламент (ЕС) № 1393/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов при риболова на някои пелагични видове в северозападните води

Делегиран регламент (ЕС) № 1394/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов при риболова на някои пелагични видове в югозападните води

Делегиран регламент (ЕС) № 1395/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов при риболова на някои дребни пелагични видове и риболова за промишлени цели в Северно море

Делегиран регламент (ЕС) № 1396/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 година за установяване на план за премахване на изхвърления улов в Балтийско море