Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
The European Commission has today announced a further proposal aimed at halting the decline of sea bass in the Celtic Sea, Irish Sea, Channel and North Sea.

Fiskerinäringen – statistikinsamling

Förvaltning av fiskbestånd
Vetenskaplig rådgivning om fisket bygger på uppgifter från många olika källor. © Lionel Flageul

EU:s fiskeriförvaltning bygger på statistik som samlas in, behandlas och lämnas in av EU-länderna enligt programmet för statistikinsamling.

I den nya gemensamma fiskeripolitiken  (artikel 25.2) finns huvudprinciperna för statistikinsamlingen:

  • Riktighet
  • Tillförlitlighet och insamling i god tid
  • Samordning så att samma data inte samlas in flera gånger
  • Säker lagring i databaser
  • Bättre tillgång till uppgifter
  • Efterlevnad av reglerna om skydd av personuppgifter
  • Möjlighet för EU-kommissionen att kontrollera insamlingsmetoder och uppgifternas tillgänglighet och kvalitet

De här principerna är en viktig del av kommissionens förslag till ändring av ramförordningen om uppgiftsinsamling som håller på att utarbetas.

Läs mer

Gemensamma forskningscentrumets webbplats för fiskestatistik

Officiella dokument

Rådets förordning (EG) nr 199/2008 om en ram för uppgiftsinsamling inom fiskerisektorn

Kommissionens förordning (EG) nr 665/2008 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 199/2008

Andra dokument

Workshop om ramen för uppgiftsinsamling – januari 2014 pdf - 391 KB [391 KB] English (en)

Vanliga frågor om uppgiftsinsamling och Europeiska havs- och fiskerifonden pdf - 25 KB [25 KB] English (en)