Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
The European Commission has adopted two regulations that will facilitate two Member States to comply with European environmental legislation to protect natural environments. In particular the regulations will help the implementation of the Marine Strategy Framework and the Habitats and Birds Directives.
The proposal is based on the recently adopted multiannual fisheries management plan for the Baltic Sea, and takes into consideration scientific advice received in May 2016.

Fiskerinäringen – statistikinsamling

Förvaltning av fisket
Vetenskaplig rådgivning om fisket bygger på uppgifter från många olika källor. © Lionel Flageul

EU:s fiskeriförvaltning bygger på statistik som samlas in, behandlas och lämnas in av EU-länderna enligt programmet för statistikinsamling.

I den nya gemensamma fiskeripolitiken  (artikel 25.2) finns huvudprinciperna för statistikinsamlingen:

  • Riktighet
  • Tillförlitlighet och insamling i god tid
  • Samordning så att samma data inte samlas in flera gånger
  • Säker lagring i databaser
  • Bättre tillgång till uppgifter
  • Efterlevnad av reglerna om skydd av personuppgifter
  • Möjlighet för EU-kommissionen att kontrollera insamlingsmetoder och uppgifternas tillgänglighet och kvalitet

De här principerna är en viktig del av kommissionens förslag till ändring av ramförordningen om uppgiftsinsamling som håller på att utarbetas.

Läs mer

Gemensamma forskningscentrumets webbplats för fiskestatistik

Officiella dokument

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1251 av den 12 juli 2016 om antagande av ett flerårigt unionsprogram för insamling, förvaltning och utnyttjande av data inom sektorerna för fiske och vattenbruk för perioden 2017–2019 [delgivet med nr C(2016) 4329]

Rådets förordning (EG) nr 199/2008 om en ram för uppgiftsinsamling inom fiskerisektorn

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken (omarbetning)

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Towards a new Union Framework for collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the Common Fisheries Policy pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Andra dokument

Workshop om ramen för uppgiftsinsamling – januari 2014 pdf - 391 KB [391 KB] English (en)

Vanliga frågor om uppgiftsinsamling och Europeiska havs- och fiskerifonden pdf - 25 KB [25 KB] English (en)