Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Dodatkowe informacje
Aktualności
The European Union has welcomed the International Commission for the Conservation of Atlantic's Tuna (ICCAT) decision to increase the quota for Eastern and Mediterranean Bluefin tuna by just under 20% a year over the next three years.
Deadline for submission of proposals: 15/01/2015 – 17h00 Brussels' Time
The European Commission has today proposed fishing opportunities for 2015 for the Atlantic and the North Sea.

Sektor rybołówstwa: gromadzenie danych

Zarządzanie zasobami ryb
Nauka o rybołówstwie opiera się na danych pochodzących z wielu różnych źródeł. © Lionel Flageul

Zarządzanie rybołówstwem w UE opiera się na danych, które gromadzą, którymi zarządzają i które przekazują kraje UE w ramach systemu gromadzenia danych.

Wspólna polityka rybołówstwa , która została niedawno zreformowana, w art. 25. ust. 2 określa podstawowe zasady, jakimi należy się kierować przy gromadzeniu danych. Są to:

  • dokładność
  • wiarygodność i aktualność
  • unikanie powielania działań dzięki sprawniejszej koordynacji
  • bezpieczne przechowywanie w bazach danych
  • większa dostępność danych
  • przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych
  • udostępnienie danych Komisji Europejskiej, aby mogła ona sprawdzać dostępność i jakość danych oraz metod zastosowanych do ich gromadzenia.

Te zasady są głównym tematem wniosku Komisji w sprawie wprowadzenia zmian do rozporządzenia dotyczącego systemu gromadzenia danych, który jest obecnie opracowywany.

Więcej informacji

Wspólne Centrum Badawcze – strona internetowa poświęcona gromadzeniu danych dotyczących rybołówstwa

Dokumenty urzędowe

Rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 w sprawie wspólnotowych ram gromadzenia danych w sektorze rybołówstwa

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 665/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008

Inne dokumenty

Warsztaty z udziałem zainteresowanych stron dotyczące ram gromadzenia danych – styczeń 2014 r. pdf - 391 KB [391 KB] English (en)

Najczęściej zadawane pytania na temat gromadzenia danych oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pdf - 25 KB [25 KB] English (en)