Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Visserijsector: gegevensverzameling

Visserijbeheer
In de visserijwetenschap wordt gebruikgemaakt van gegevens uit diverse bronnen. © Lionel Flageul

Het EU-visserijbeheer is afhankelijk van gegevens die verzameld, beheerd en verstrekt worden door de EU-landen op grond van het kader voor gegevensverzameling.

Het vernieuwde gemeenschappelijk visserijbeleid (artikel 25, lid 2) bepaalt de basisprincipes voor gegevensverzameling:

  • nauwkeurigheid
  • betrouwbaarheid en tijdigheid
  • vermijden van doublures door verbeterde coördinatie
  • veilige opslag in databanksystemen
  • betere beschikbaarheid van gegevens
  • naleving van wetten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens
  • toegang voor de Europese Commissie zodat zij de beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens evenals de toegepaste verzamelmethoden kan nagaan.

Deze principes zijn een belangrijk onderdeel van een voorstel voor een herziene kaderverordening gegevensverzameling waar de Commissie momenteel aan werkt.

Meer informatie

Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek (GCO) de website voor visserijgegevens

Documentatie

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1251 van de Commissie van 12 juli 2016 tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Unie voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserij- en de aquacultuursector voor de periode 2017-2019 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 4329)

Verordening (EG) nr. 199/2008 van de Raad voor de verzameling van gegevens in de visserijsector

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de instelling van een Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid (herschikking)

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Towards a new Union Framework for collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the Common Fisheries Policy pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Aanvullende documenten

DCF Stakeholder Workshop (januari 2014) pdf - 391 KB [391 KB] English (en)

Veelgestelde vragen over gegevensverzameling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij pdf - 25 KB [25 KB] English (en)