Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Kalataloustietojen keruu

Kalakantojen hoito
Kalastusalan tutkimus perustuu monista eri lähteistä saatuihin tietoihin © Lionel Flageul

EU:n kalastuksenhoito perustuu EU-maiden keräämiin, hallinnoimiin ja toimittamiin tietoihin.

Uudistetussa EU:n kalastuspolitiikassa (25 artiklan 2 kohta) määritetään tiedonkeruun keskeiset periaatteet:

  • täsmällisyys
  • luotettavuus ja oikea-aikaisuus
  • päällekkäisyyksien välttäminen koordinoinnin avulla
  • tietojen turvallinen tallentaminen tietokantoihin
  • tietojen hyvä saatavuus
  • henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön noudattaminen
  • Euroopan komission mahdollisuus tarkistaa tietojen saatavuus ja laatu sekä niiden keruumenetelmä.

Nämä periaatteet tulevat olemaan keskeisessä asemassa komission parhaillaan valmistelemassa ehdotuksessa tiedonkeruuasetuksen tarkistamiseksi.

Lisätietoa

Kalataloustietojen keruuta koskeva Yhteisen tutkimuskeskuksen sivusto

Viralliset asiakirjat

Neuvoston asetus (EY) N:o 199/2008 kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista puitteista

Komission asetus (EY) N:o 665/2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 199/2008 soveltamissäännöistä

Muut asiakirjat

DCF Stakeholder Workshop – tammikuu 2014 pdf - 391 KB [391 KB] English (en)

Usein kysyttyä – tiedonkeruu ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto pdf - 25 KB [25 KB] English (en)