Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
A new video that illustrates the key role of science in contributing to the so called 'Blue Growth', the maritime contribution to achieving the goals of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
The European Commission welcomes the positive vote of the plenary of European Parliament on the multiannual Baltic Plan, a long-term management plan which establishes targets and conservation reference points for cod, sprat and herring stocks.
Today the European Parliament gave support to a legislative proposal that paves the way for effective and consistent implementation of the landing obligation under the new Common Fisheries Policy. With the vote, the Parliament has endorsed the political agreement reached earlier, in negotiations between the Parliament and the Council on the Commission proposal for a so-called Omnibus Regulation.

Αλιεία: συλλογή δεδομένων

Διαχείριση ιχθυαποθεμάτων
Η αλιευτική επιστήμη βασίζεται σε δεδομένα από πολλές και διάφορες πηγές. © Lionel Flageul

Η διαχείριση της αλιείας στην ΕΕ βασίζεται σε δεδομένα που συλλέγουν, διαχειρίζονται και παρέχουν οι χώρες της ΕΕ σύμφωνα με το Πλαίσιο Συλλογής Δεδομένων.

Η πρόσφατα αναθεωρηθείσα κοινή αλιευτική πολιτική  (άρθρο 25 παράγραφος 2) ορίζει τις βασικές αρχές συλλογής δεδομένων:

  • ακρίβεια
  • αξιοπιστία και επικαιρότητα
  • αποτροπή επικαλύψεων μέσω καλύτερου συντονισμού
  • ασφαλής αποθήκευση σε συστήματα βάσεων δεδομένων
  • βελτιωμένη διαθεσιμότητα των δεδομένων
  • συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
  • πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη βάση δεδομένων, ώστε να ελέγχει τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των δεδομένων καθώς και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή τους.

Οι αρχές αυτές θα αποτελέσουν τη βάση πρότασης κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του πλαισίου συλλογής δεδομένων, η οποία καταρτίζεται τη στιγμή αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες

Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) ιστότοπος για τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων

Επίσημα έγγραφα

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 665/2008 της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου

Πρόσθετα έγγραφα

Εργαστήριο ενδιαφερόμενων μερών για το πλαίσιο συλλογής δεδομένων (DCF) - Ιανουάριος 2014 pdf - 391 KB [391 KB] English (en)

Συχνές ερωτήσεις για τη συλλογή δεδομένων και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας pdf - 25 KB [25 KB] English (en)