Rybné hospodárstvo

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF)

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF)

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF)

ENRF je fond pre námornú a rybársku politiku EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020.

Je jedným z piatich európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a ktorých cieľom je obnova európskeho hospodárstva založená na raste a zamestnanosti.

Fond ENRF:

  • pomáha rybárom pri prechode na udržateľný rybolov,
  • podporuje diverzifikáciu hospodárstiev pobrežných spoločenstiev,
  • poskytuje finančné prostriedky na projekty, ktoré vytvárajú nové pracovné miesta a zlepšujú kvalitu života v európskych pobrežných oblastiach,
  • žiadateľom uľahčuje prístup k financovaniu.

Rozdelenie finančných prostriedkov podľa členských štátov

 
Ako to funguje?

Prostriedky z fondu sa využívajú na spolufinancovanie projektov v súčinnosti s vnútroštátnymi prostriedkami.

  • Každá krajina získava podiel z celkového rozpočtu fondu v závislosti od veľkosti svojho rybárskeho priemyslu.
  • Jednotlivé krajiny potom navrhnú operačný program, v ktorom konkretizujú, ako plánujú investovať finančné prostriedky.
  • Ak Komisia tento program schváli, rozhodovanie o financovaní projektov prejde na vnútroštátne orgány.
  • Za vykonávanie programu sú spoločne zodpovedné vnútroštátne orgány a Komisia.

Ako získať finančné prostriedky z ENRF?

Ak chcete vedieť, či je váš projekt oprávnený na získavanie podpory z EFNR:

  • najprv si overte podmienky s vnútroštátnym orgánom, ktorý zodpovedá za riadenie operačného programu vo vašej krajine,
  • potom nasledujte príslušné postupy, aby riadiaci orgán mohol skontrolovať oprávnenosť projektu a to, či projekt spĺňa príslušné výberové kritériá a investičné priority.

Nariadenie o spoločných ustanoveniach

S cieľom maximalizovať účinnosť európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré zahŕňajú finančné nástroje politiky súdržnosti, rozvoja vidieka a rybárstva, prijala Rada v decembri 2013 nariadenie č. 1303/2013 o spoločných ustanoveniach. Týmto nariadením sa stanovuje spoločný súbor pravidiel pre všetky štrukturálne a investičné fondy. Patria sem ustanovenia o podmienenosti, kontrole výkonnosti, mechanizmoch monitorovania, podávaní správ, hodnotení a o pravidlách oprávnenosti.

Ďalšie informácie

Európsky námorný a rybársky fond na roky 2014 – 2020

Právne texty

Základné nariadenie

Vykonávacie akty (nariadenia a rozhodnutia)

Vykonávacie akty nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU), ktoré majú vplyv na ENRF

Delegované akty

 

Delegované akty nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU), ktoré majú vplyv na ENRF