Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial

Fakta och siffror om fiskeripolitiken pdf - 9 MB [9 MB] English (en)

Gällande fiskerilagstiftning (Eurlex)

Sammanfattning av EU-lagstiftningen:

 

Nyheter
For the first time under the reformed Common Fisheries Policy, the European Commission today tabled its proposal on fishing opportunities for the main commercial fish stocks in the Baltic Sea for 2015.

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

EHFF finansierar EU:s havs- och fiskeripolitik för 2014–2020.

Fonden är en av fem europeiska struktur- och investeringsfonder som kompletterar varandra och ska främja en återhämtning i EU som bygger på tillväxt och nya jobb.

Europeiska havs- och fiskerifonden

  • hjälper fiskare att ställa om till ett hållbart fiske
  • hjälper kustsamhällena att diversifiera sina ekonomier
  • finansierar projekt som ger nya jobb och höjer livskvaliteten för kustbefolkningen
  • gör det lättare att söka ekonomiskt stöd.

Fördelning av medel per EU-land

FusionCharts XT will load here!
Fördelning av medel per EU-land excel8book - 35 KB [35 KB]

Så fungerar havs- och fiskerifonden

Fonden används för att samfinansiera projekt tillsammans med nationell finansiering.

  • Varje land får en andel av den totala budgeten utifrån storleken på landets fiskerinäring.
  • Länderna utarbetar sedan sina operativa program, där de anger vad pengarna ska gå till.
  • När kommissionen har godkänt programmen bestämmer de nationella myndigheterna vilka projekt som ska finansieras.
  • Myndigheterna och kommissionen är gemensamt ansvariga för att genomföra programmet.

Förordningen om gemensamma bestämmelser

I december 2013 antog rådet förordningen om gemensamma bestämmelser för att effektivisera de europeiska struktur- och investeringsfonderna (som omfattar finansieringsinstrument för sammanhållningspolitiken, landsbygdsutveckling och fiske). I förordningen finns gemensamma bestämmelser för alla fonder om villkor, resultatöversyn, övervakning, rapportering, utvärdering och stödberättigande.

Läs mer

Officiella dokument

  • Kommissionens genomförandebeslut av den 11 juni 2014 om fastställande av den årliga fördelningen per medlemsstat av de samlade medel från den europeiska havs- och fiskerifonden som är tillgängliga inom ramen för den delade förvaltningen under perioden 2014–2020 (C(2014) 3781)
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011