Navigacijska pot

Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
  Prosto besedilo
Povezane vsebine

Podatki in dejstva o skupni ribiški politiki pdf - 16 MB [16 MB] English (en)

Zakonodaja EU o ribištvu (EUR-Lex)

Zbirka pravnih aktov v zvezi z izvajanjem Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (zvezek 1) pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)

 

 

Novice
The final report of the fifth Joint Scientific Committee (JSC) organized in the framework of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement (SFPA) between the European Union (EU) and Guinea Bissau (GB) between 10 and 12 May 2016 is now available
The European Commission has taken another step in fleshing out the rules for data collection in the fisheries sector.

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo podpira pomorsko in ribiško politiko EU v obdobju 2014–2020.

Je eden od petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki se medsebojno dopolnjujejo. Namenjeni so okrevanju gospodarstva in ustvarjanju delovnih mest v Evropi.

Sklad:

 • podpira ribiče pri prehodu na trajnostni ribolov,
 • podpira obalne skupnosti pri diverzifikaciji gospodarstva,
 • financira projekte v zvezi z zaposlovanjem in boljšo kakovostjo življenja evropskih obalnih skupnosti,
 • omogoča lažji dostop do finančnih sredstev.

Dodeljena finančna sredstva po državah članicah

Na voljo bodo grafikoni FusionCharts XT!
 
Delovanje sklada

Sklad sofinancira projekte skupaj z državnimi sredstvi.

 • Vsaki državi se dodeli delež celotnega proračuna sklada glede na obseg njene ribiške industrije.
 • Država nato pripravi operativni program English (en) , v katerem določi, kako namerava porabiti dodeljena sredstva.
 • Ko Komisija program odobri, se nacionalni organi sami odločijo, katere projekte bodo financirali.
 • Nacionalni organi in Komisija so skupaj odgovorni za izvajanje programa.

Dostop do finančnih sredstev sklada

Kako preveriti upravičenost posameznega projekta do sredstev sklada:

 • Najprej se obrnite na nacionalni organ pdf - 138 KB [138 KB] , ki je odgovoren za izvajanje operativnega programa English (en) v vaši državi.
 • Nato izpolnite ustrezno prijavo, da bo organ upravljanja preveril upravičenost vašega projekta ter njegovo skladnost z izbirnimi merili in prednostnimi naložbenimi nalogami.

Uredba o skupnih določbah

Decembra 2013 je Svet sprejel Uredbo o skupnih določbah (EU) št. 1303/2013, da bi čim bolj povečal učinkovitost evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ki vsebujejo finančne instrumente za kohezijsko politiko, razvoj podeželja in ribištvo). Uredba določa skupna pravila za vse evropske strukturne in investicijske sklade, vključuje tudi določbe o pogojenosti, pregledu uspešnosti, ureditvi spremljanja, poročanja, ocenjevanja in pravila o upravičenosti.

Več informacij

pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Pravni akti

Osnovna uredba

Izvedbeni akti (uredbe in sklepi)

 • Izvedbeni sklep Komisije z dne 11. junija 2014 o določitvi letne razdelitve, po državah članicah, skupnih virov Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
 • Izvedbeni sklep Komisije z dne 15. julija 2014 o določitvi prednostnih nalog Unije za politiko izvrševanja in nadzora v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
 • Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. junija 2014 pdf - 59 KB [59 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) o sprejetju delovnega programa za leto 2014 v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v zvezi z uporabo operativne tehnične pomoči, ki predstavlja sklep o financiranju. Priloga 1 pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 771/2014 z dne 14. julija 2014 o pravilih v skladu z Uredbo o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z:
  – vzorcem za operativne programe,
  – strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij,
  – vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov,
  – vsebino poročil o predhodnem vrednotenju,
  – minimalnimi zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in v skladu s členom 56 Uredbe (EU) št. 1303/2013.
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 772/2014 z dne 14. julija 2014 o določitvi pravil o intenzivnosti javne pomoči, ki jih je treba uporabljati za skupne upravičene odhodke za nekatere ukrepe, ki se financirajo v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1242/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi s predložitvijo ustreznih kumulativnih podatkov o ukrepih
  • Popravki dokumenta so objavljeni v naslednjih jezikih spletišča: es, it, hu, lt in mt.
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1243/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov
  • Popravki dokumenta so objavljeni v naslednjih jezikih spletišča: es, hu, lt in mt.
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1362/2014 z dne 18. decembra 2014 o določitvi pravil za poenostavljeni postopek za odobritev določenih sprememb operativnih programov, financiranih iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ter pravil o obliki in strukturi letnih poročil o izvajanju teh programov

Izvedbeni akti iz uredbe o skupnih določbah v zvezi z Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo

Delegirani akti

 

Delegirani akti iz uredbe o skupnih določbah v zvezi z Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo