Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
  Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah

Fakty a čísla o SRP pdf - 16 MB [16 MB] English (en)

Právne predpisy v oblasti rybárstva (EUR-Lex)

Kompilácia právnych textov, ktoré sa týkajú vykonávania Európskeho námorného a rybárskeho fondu (zväzok 1) pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

 

Aktuality
The European Parliament, the Council and the European Commission today reached an agreement on how to better protect deep-sea fish, sponges and corals while maintaining the viability of the European fishing industry. The agreement brings the EU rules on deep-sea fisheries, which date back to 2003, in line with the sustainability targets enshrined in the EU's reformed Common Fisheries Policy.
The 16th Session of the Western Central Atlantic Fishery Commission (WECAFC) was held in Gosier (Guadeloupe, France) from 20-24 June 2016. It was attended by representatives from 28 member countries, including the European Commission for the European Union, as well as observers from sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and civil society.
Commissioner Vella gave the EU Fisheries Ministers a preview of the fishing limits to be applied in 2017. He stressed that our fisheries are making good progress towards sustainable management, but nevertheless we must keep up the effort to be able to comply with our common objectives and deadlines. The Ministers confirmed their commitment to move slowly but surely towards sustainable fishing levels.

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF)

ENRF je fond pre námornú a rybársku politiku EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020.

Je jedným z piatich európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a ktorých cieľom je obnova európskeho hospodárstva založená na raste a zamestnanosti.

Fond ENRF:

 • pomáha rybárom pri prechode na udržateľný rybolov,
 • podporuje diverzifikáciu hospodárstiev pobrežných spoločenstiev,
 • poskytuje finančné prostriedky na projekty, ktoré vytvárajú nové pracovné miesta a zlepšujú kvalitu života v európskych pobrežných oblastiach,
 • žiadateľom uľahčuje prístup k financovaniu.

Rozdelenie finančných prostriedkov podľa členských štátov

Tu sa nahrá súbor FusionCharts XT!
 
Ako to funguje?

Prostriedky z fondu sa využívajú na spolufinancovanie projektov v súčinnosti s vnútroštátnymi prostriedkami.

 • Každá krajina získava podiel z celkového rozpočtu fondu v závislosti od veľkosti svojho rybárskeho priemyslu.
 • Jednotlivé krajiny potom navrhnú operačný program English (en) , v ktorom konkretizujú, ako plánujú investovať finančné prostriedky.
 • Ak Komisia tento program schváli, rozhodovanie o financovaní projektov prejde na vnútroštátne orgány.
 • Za vykonávanie programu sú spoločne zodpovedné vnútroštátne orgány a Komisia.

Ako získať finančné prostriedky z ENRF?

Ak chcete vedieť, či je váš projekt oprávnený na získavanie podpory z EFNR:

 • najprv si overte podmienky s vnútroštátnym orgánom pdf - 138 KB [138 KB] , ktorý zodpovedá za riadenie operačného programu English (en) vo vašej krajine,
 • potom nasledujte príslušné postupy, aby riadiaci orgán mohol skontrolovať oprávnenosť projektu a to, či projekt spĺňa príslušné výberové kritériá a investičné priority.

Nariadenie o spoločných ustanoveniach

S cieľom maximalizovať účinnosť európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré zahŕňajú finančné nástroje politiky súdržnosti, rozvoja vidieka a rybárstva, prijala Rada v decembri 2013 nariadenie č. 1303/2013 o spoločných ustanoveniach. Týmto nariadením sa stanovuje spoločný súbor pravidiel pre všetky štrukturálne a investičné fondy. Patria sem ustanovenia o podmienenosti, kontrole výkonnosti, mechanizmoch monitorovania, podávaní správ, hodnotení a o pravidlách oprávnenosti.

Ďalšie informácie

pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Právne texty

Základné nariadenie

Vykonávacie akty (nariadenia a rozhodnutia)

 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. júna 2014, ktorým sa stanovuje ročné rozdelenie celkových zdrojov fondu ENRF podľa členských štátov
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 15. júla 2014, ktorým sa určujú priority Únie v oblasti politiky presadzovania a kontroly v rámci ENRF
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. júna 2014 pdf - 59 KB [59 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) o prijatí pracovného programu na rok 2014 v rámci ENRF na využitie operačnej technickej pomoci, ktoré slúži ako rozhodnutie o financovaní Príloha 1 pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 771/2014 zo 14. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá podľa nariadenia o ENRF, pokiaľ ide o:
  – vzor operačných programov;
  – štruktúru plánov kompenzácií dodatočných nákladov vzniknutých prevádzkovateľom pri rybolove, chove, spracovaní a marketingu určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónov Únie;
  – vzor prenosu finančných údajov;
  – obsah správ o hodnotení ex ante;
  – minimálne požiadavky na plán hodnotenia, ktorý sa má predložiť v rámci ENRF podľa čl. 56 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 772/2014 zo 14. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá o výške verejnej pomoci, ktorá sa má uplatňovať na celkové oprávnené výdavky na určité operácie financované z ENRF
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 763/2014 z 11. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá na uplatňovanie ENRF, pokiaľ ide o technické charakteristiky informačných a propagačných opatrení a pokyny na vytvorenie znaku Únie
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1232/2014 z 18. novembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014 s cieľom prispôsobiť v ňom uvedené odkazy na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 a ktorým sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 215/2014
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1242/2014 z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o predloženie príslušných súhrnných údajov o operáciách
  • Korigendá k tomuto dokumentu boli uverejnené v týchto jazykových verziách tejto stránky: ES, IT, HU, LT a MT.
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1243/2014 z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o informácie, ktoré majú zaslať členské štáty, ako aj potreby týkajúce sa údajov a synergií medzi potenciálnymi zdrojmi údajov
  • Korigendá k tomuto dokumentu boli uverejnené v týchto jazykových verziách tejto stránky: ES, HU, LT a MT.
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1362/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá zjednodušeného postupu schvaľovania určitých zmien operačných programov financovaných z Európskeho námorného a rybárskeho fondu a pravidlá týkajúce sa formátu a predkladania výročných správ o vykonávaní daných programov

Vykonávacie akty nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU), ktoré majú vplyv na ENRF

Delegované akty

 

Delegované akty nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU), ktoré majú vplyv na ENRF