Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
  Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah

Fakty a čísla o SRP pdf - 9 MB [9 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Právne predpisy v oblasti rybárstva (EUR-Lex)

Kompilácia právnych textov, ktoré súvisia s vykonávaním Európskeho námorného a rybárskeho fondu, Časť I pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Aktuality
The European Commission welcomes the positive vote of the plenary of European Parliament on the multiannual Baltic Plan, a long-term management plan which establishes targets and conservation reference points for cod, sprat and herring stocks.
Today the European Parliament gave support to a legislative proposal that paves the way for effective and consistent implementation of the landing obligation under the new Common Fisheries Policy. With the vote, the Parliament has endorsed the political agreement reached earlier, in negotiations between the Parliament and the Council on the Commission proposal for a so-called Omnibus Regulation.

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF)

ENRF je fond pre námornú a rybársku politiku EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020.

Je jedným z piatich európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a ktorých cieľom je obnova európskeho hospodárstva založená na raste a zamestnanosti.

Fond ENRF:

 • pomáha rybárom pri prechode na udržateľný rybolov,
 • podporuje diverzifikáciu hospodárstiev pobrežných spoločenstiev,
 • poskytuje finančné prostriedky na projekty, ktoré vytvárajú nové pracovné miesta a zlepšujú kvalitu života v európskych pobrežných oblastiach,
 • žiadateľom uľahčuje prístup k financovaniu.

Rozdelenie finančných prostriedkov podľa členských štátov

Tu sa nahrá súbor FusionCharts XT!
 
Ako to funguje

Prostriedky z fondu sa využívajú na spolufinancovanie projektov v súčinnosti s vnútroštátnymi prostriedkami.

 • Každá krajina získava podiel z celkového rozpočtu fondu v závislosti od veľkosti svojho rybárskeho priemyslu.
 • Jednotlivé krajiny potom navrhnú operačný program English (en) , v ktorom konkretizujú, ako plánujú investovať finančné prostriedky.
 • Ak Komisia tento program schváli, rozhodovanie o financovaní projektov prejde na vnútroštátne orgány.
 • Za vykonávanie programu sú spoločne zodpovedné vnútroštátne orgány a Komisia.

Nariadenie o spoločných ustanoveniach

S cieľom maximalizovať účinnosť európskych štrukturálnych a investičných fondov (ktoré zahŕňajú finančné nástroje politiky súdržnosti, rozvoja vidieka a rybárstva) prijala Rada v decembri 2013 nariadenie č. 1303/2013 o spoločných ustanoveniach. Týmto nariadením sa stanovuje spoločný súbor pravidiel pre všetky štrukturálne a investičné fondy. Patria sem ustanovenia o kondicionalite, preskúmaní výkonnosti, mechanizmoch monitorovania, podávaní správ, hodnotení a o pravidlách oprávnenosti.

Ďalšie informácie

pdf - 380 KB [380 KB] English (en)

Právne texty

Základné nariadenie

Vykonávacie akty (nariadenia a rozhodnutia)

Vykonávacie akty nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU), ktoré majú vplyv na ENRF

Delegované akty

 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/288 zo  17. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde vzhľadom na obdobie neprípustnosti žiadostí a jeho počiatočný a koncový dátum
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1014/2014 z  22. júla 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z  15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011, pokiaľ ide o obsah a štruktúru spoločného systému monitorovania a hodnotenia pre operácie financované z Európskeho námorného a rybárskeho fondu
 • Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1014/2014 z 22. júla 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011, pokiaľ ide o obsah a štruktúru spoločného systému monitorovania a hodnotenia pre operácie financované z Európskeho námorného a rybárskeho fondu
 • Delegované nariadenie Komisie o kritériách na výpočet dodatočných nákladov v pláne kompenzácie pre najvzdialenejšie regióny
 • COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of XXX supplementing Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council by identifying the costs eligible for support from the European Maritime and Fisheries Fund in order to improve hygiene, health, safety and working conditions of fishermen, protect and restore marine biodiversity and ecosystems, mitigate climate change and increase the energy efficiency of fishing vessels pdf - 73 KB [73 KB] English (en) - Adopted by the Commission on 24/11/2014. Its publication is pending the end of the period during which the EP and the Council can express objections, in accordance with Article 290 TFEU and Article 126(5) of Regulation (EU) No 508/2014. This period of objection has been extended until 24 March 2015.
 • COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of 17.12.2014 supplementing Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council on the European Maritime and Fisheries Fund with regard to the period of time and the dates for the inadmissibility of applications pdf - 71 KB [71 KB] - Adopted by the Commission on 17/12/2014. Its publication is pending the end of the period during which the EP and the Council can express objections, in accordance with Article 290 TFEU and Article 126(5) of Regulation (EU) No 508/2014

Delegované akty nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU), ktoré majú vplyv na ENRF