Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji

Fakty i liczby dotyczące WPRyb pdf - 16 MB [16 MB] English (en)

Prawodawstwo dotyczące rybołówstwa (EUR-Lex)

Zbiór tekstów prawnych związanych z wdrażaniem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (t. 1) pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

 

Aktualności
The fight against illegal fishing was a key topic of conversation at the United Nations' Food and Agriculture Organisation (FAO) last week, with FAO's Committee on Fisheries and Aquaculture (COFI) celebrating the entry into force of the FAO Port State Measures Agreement (PSMA) at its meeting in Rome on 11-15 July.
On July 15, in a seminar on the status of European fish stocks and on the economic situation of European fishing fleets, the Commission will be hearing the views of the fishing sector, scientific organisations, NGOs, national administrations and other members of the public, i.e. all those concerned with the EU's fisheries legislation.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)

EFMR to fundusz na rzecz unijnej polityki morskiej i rybołówstwa na lata 2014–2020.

Jest to jeden z pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, które wzajemnie się uzupełniają i wspierają wzrost gospodarczy i zatrudnienie dzięki ożywieniu gospodarczemu w Europie.

Celem funduszu jest:

 • wspieranie rybaków w przechodzeniu na rybołówstwo zrównoważone
 • wspieranie społeczności nadmorskich w różnicowaniu lokalnej gospodarki
 • finansowanie projektów przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia jakości życia społeczności nadmorskich w Europie
 • ułatwianie dostępu do finansowania.

Podział środków finansowych między państwa członkowskie

Tutaj zostanie załadowany plik FusionCharts XT!
 
Jak działa fundusz

Fundusz jest wykorzystywany do współfinansowania projektów przy równoczesnym użyciu krajowych źródeł finansowania.

 • Każdemu z państw członkowskich przydzielana jest – w oparciu o wielkość jego sektora rybackiego – część ogólnego budżetu funduszu.
 • Następnie każde z państw opracowuje program operacyjny English (en) , wyszczególniając, na co chce wydać przydzielone mu środki finansowe.
 • Po przyjęciu programu przez Komisję organy krajowe podejmują decyzję co do tego, które projekty zostaną sfinansowane.
 • Władze krajowe i Komisja wspólnie odpowiadają za realizację programu.

Dostęp do finansowania w ramach EFMR

Aby sprawdzić, czy projekt kwalifikuje się do otrzymania wsparcia z EFMR:

 • Najpierw należy skontaktować się z krajowym urzędem pdf - 138 KB [138 KB] , który odpowiada za zarządzanie programem operacyjnym English (en) w danym kraju.
 • Następnie należy postępować zgodnie ze stosownymi procedurami składania wniosków, aby instytucja zarządzająca mogła sprawdzić, czy projekt kwalifikuje się do otrzymania pomocy i czy spełnia on odpowiednie kryteria selekcji i priorytetów inwestycyjnych.

Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów

W grudniu 2013 r. Rada przyjęła rozporządzenie nr 1303/2013/UE w sprawie wspólnych przepisów, aby zmaksymalizować efektywność europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (obejmujących instrumenty finansowe polityki spójności, rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa). W rozporządzeniu tym zawarto zbiór zasad dotyczących funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Obejmują one przepisy w zakresie warunków, kontroli wyników, ustaleń dotyczących nadzoru, sprawozdawczości oraz zasad kwalifikowalności i oceny.

Więcej informacji

pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Teksty prawne

Rozporządzenie podstawowe

Akty wykonawcze (rozporządzenia i decyzje)

 • Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 czerwca 2014 r. określająca roczny podział między państwa członkowskie zasobów ogólnych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
 • Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 15 lipca 2014 r. określająca priorytety Unii dotyczące polityki egzekwowania i kontroli w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
 • Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 czerwca 2014 r. pdf - 59 KB [59 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) w sprawie przyjęcia programu prac na 2014 r. w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, dotyczącego wykorzystania operacyjnej pomocy technicznej, służąca jako decyzja w sprawie finansowania. Załącznik 1 pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 771/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. ustanawiające zasady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do:
  - modelu dla programów operacyjnych
  - struktury planów wyrównania dodatkowych kosztów ponoszonych przez podmioty gospodarcze zajmujące się połowami, hodowlą, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu niektórych produktów rybołówstwa i akwakultury z regionów najbardziej oddalonych,
  - wzoru przekazywania danych finansowych
  - treści sprawozdań z oceny ex ante
  - minimalnych wymogów dotyczących planu oceny, jakie należy przedłożyć w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zgodnie z art. 56 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 772/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące intensywności pomocy publicznej, które mają być stosowane w odniesieniu do łącznych wydatków kwalifikowalnych w związku z niektórymi działaniami finansowanymi w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 763/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w odniesieniu do charakterystyki technicznej działań informacyjnych i promocyjnych oraz wytycznych dotyczących reprodukcji symbolu Unii
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1232/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 w celu dostosowania zawartych w nim odniesień do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 i poprawiające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 215/2014
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1242/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do przedstawiania odpowiednich danych zbiorczych dotyczących operacji
  • Sprostowania do tego dokumentu opublikowano w następujących wersjach językowych: ES, IT, HU, LT i MT.
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1243/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 508/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do informacji, które mają być przekazywane przez państwa członkowskie, jak również do zapotrzebowania na dane oraz synergii między potencjalnymi źródłami danych
  • Sprostowania do tego dokumentu opublikowano w następujących wersjach językowych: ES, HU, LT i MT.
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1362/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące uproszczonej procedury zatwierdzania niektórych zmian programów operacyjnych finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz przepisy dotyczące formatu i prezentacji rocznych sprawozdań z realizacji tych programów

Akty wykonawcze dotyczące rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, które mają wpływ na Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Akty delegowane

 

Akty delegowane dotyczące rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, które mają wpływ na Europejski Fundusz Morski i Rybacki