Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Links

Feiten en cijfers over het GVB pdf - 9 MB [9 MB] English (en)

Visserijwetgeving (EUR-Lex)

Samenvattingen van EU-wetgeving:

 

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

Het EFMZV is het nieuwe fonds voor het Europees beleid op het gebied van maritieme zaken en visserij voor 2014-2020.

Het is een van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen die samen op basis van groei en banen het herstel in Europa willen aanzwengelen.

Het Fonds

  • helpt vissers bij de overgang naar duurzame visserij
  • ondersteunt kustgemeenschappen bij het diversifiëren van hun economie
  • financiert projecten waarmee nieuwe banen worden gecreëerd en de levenskwaliteit aan de Europese kusten wordt verbeterd
  • vereenvoudigt de toegang tot financiering

Financiële toewijzing per lidstaat

FusionCharts XT will load here!
Financiële toewijzing per lidstaat excel8book - 35 KB [35 KB]

Hoe werkt het?

Het fonds is bestemd om projecten samen met de nationale overheden te financieren.

  • Elk land krijgt een deel van de begroting van het fonds toegewezen, gebaseerd op de omvang van de visserijsector in dat land.
  • Elk land stelt dan een operationeel programma op, waarin staat hoe het geld zal worden uitgegeven.
  • Als de Commissie dit plan goedkeurt, mag de nationale overheid bepalen welke projecten geld krijgen.
  • De nationale autoriteiten en de Commissie zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.

Nieuwe verordening

De Raad heeft in december 2013 een nieuwe verordening met gemeenschappelijke bepalingen goedgekeurd voor de Europese structuur- en investeringsfondsen (voor het cohesiebeleid, plattelandsontwikkeling en visserij). Het gaat om regels voor alle structuur- en investeringsfondsen met betrekking tot voorwaarden, controle, toezicht, verslaglegging, evaluatie en subsidiabiliteit in de komende programmeringsperiode.

Meer informatie

Documentatie

  • Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 11 juni 2014 tot vaststelling van de naar jaar en lidstaat uitgesplitste verdeling van de totale middelen van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij die onder gedeeld beheer beschikbaar zijn voor de periode 2014-2020 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 3781)
  • Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad