Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
  Brīvs teksts
Līdzīga tematika

Fakti un skaitļi, kas raksturo KZP pdf - 16 MB [16 MB] English (en)

Tiesību akti par zivsaimniecību (“EUR-Lex”)

Ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda īstenojumu saistīto tiesību aktu apkopojums (1. sējums) pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

 

Jaunumi
The Agriculture and Fisheries Council will take place in Luxembourg on 27 and 28 June 2016. The Commission will be represented by Commissioner for Agriculture and Rural Development, Phil Hogan, Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella and Commissioner for Health and Food Safety, Vytenis Andriukaitis.
The bluefin tuna fishing season in the Western and Central Mediterranean Sea and in the Adriatic Sea was open from 26 May to 24 June for purse seiners. Thanks to the implementation of an international recovery plan and to the efforts made by fishermen, catch limits for this stock could again be increased this year (the EU quota is just over 11200t in 2016, compared to 7938 t two years ago).
The European Parliament voted today on the 2nd reading of the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a multi-annual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, also known as the 'Baltic Plan' (this Regulation amends Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repeals Council Regulation (EC) No 1098/2007).

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)

EJZF ir jūrlietu un zivsaimniecības fonds, kas darbosies no 2014. līdz 2020. gadam.

Tas ir viens no pieciem ES strukturālajiem un investīciju fondiem, kuri papildina cits citu un kuru mērķis ir veicināt izaugsmi, ekonomikas atlabšanu un nodarbinātību Eiropā.

Šis fonds:

 • palīdz zvejniekiem pāriet uz ilgtspējīgas zvejas modeli;
 • palīdz piekrastes iedzīvotājiem dažādot saimniecisko darbību;
 • finansē projektus, kuros tiek radītas jaunas darbvietas un uzlabota dzīves kvalitāte Eiropas piekrastes apgabalos;
 • padara finansējumu pieejamāku.

Finanšu piešķīrumi dalībvalstīm

FusionCharts XT will load here!
 
Kā tas strādā

Valstis jauno fondu izmanto, lai papildinātu valsts finansējumu un tā līdzfinansētu projektus.

 • Katrai valstij piešķir daļu no fonda kopējā budžeta, pamatojoties uz tās zivsaimniecības nozares lielumu.
 • Tad katra valsts sagatavo darbības programmu English (en) , kurā paskaidrots, kā tā plāno izmantot piešķirto naudu.
 • Kolīdz Komisija apstiprinājusi šo programmu, valsts iestādes var izvēlēties finansējamos projektus.
 • Valsts iestādes kopā ar Komisiju ir atbildīgas par programmas īstenošanu.

Kā saņemt EJZF finansējumu

Lai noskaidrotu, vai jūsu projekts var saņemt EJZF atbalstu:

 • vērsieties kompetentajā valsts iestādē pdf - 138 KB [138 KB] , kuras ziņā ir darbības programmas English (en) vadība jūsu valstī.
 • Tad veiciet attiecīgās pieteikuma iesniegšanas procedūras, lai vadošā iestāde var pārbaudīt jūsu projekta piemērotību un to, vai tas atbilst attiecīgajiem atlases kritērijiem un ieguldījumu prioritātēm.

Kopīgo noteikumu regula

Lai izdotos maksimāli efektīvi izmantot Eiropas strukturālos un investīciju fondus, kuri ietver kohēzijas politikas, lauku attīstības un zivsaimniecības finanšu instrumentus, Padome 2013. gada decembrī pieņēma Kopīgo noteikumu regulu ((EU) Nr. 1303/2013). Regulā paredzēti kopīgi noteikumi visiem Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem. To vidū ir noteikumi par nosacījumiem, izpildes kontroli, pārraudzības, ziņojumu sniegšanas un novērtēšanas kārtību, kā arī par atbilstību.

Vairāk informācijas

pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Tiesību akti

Pamatregula

Īstenošanas akti (regulas un lēmumi)

 • Komisijas 2014. gada 11. jūnija Īstenošanas lēmums, ar ko nosaka to kopējo Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm.
 • Komisijas 2014. gada 15. jūlija Īstenošanas lēmums, ar ko Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda satvarā nosaka Savienības prioritātes noteikumu izpildes un kontroles politikas jomā.
 • Komisijas 2014. gada 18. jūnija Īstenošanas lēmums pdf - 59 KB [59 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) par darba programmas pieņemšanu 2014. gadam saistībā ar EJZF un par operatīvās tehniskās palīdzības izmantošanu (finansēšanas lēmums). 1. pielikums. pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Komisijas 2014. gada 14. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 772/2014, ar ko atbilstīgi EJZF regulai nosaka noteikumus
  — darbības programmu paraugam,
  — tādu papildu izmaksu kompensēšanas plānu struktūrai, kuras tālāko reģionu operatoriem radušās zvejojot, audzējot, apstrādājot un tirgojot atsevišķus zvejniecības un akvakultūras produktus,
  — finanšu datu nosūtīšanas paraugam,
  — ex ante novērtējuma ziņojumu saturam,
  — par obligātajām prasībām attiecībā uz novērtēšanas plānu, kas, ievērojot Regula (ES) Nr. 1303/2013 56. pantu, iesniedzams saskaņā ar EJZF noteikumiem.
 • Komisijas 2014. gada 14. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 772/2014, ar ko nosaka noteikumus par publiskā atbalsta intensitāti, ko piemēro tādu konkrētu darbību kopējiem attiecināmajiem izdevumiem, kuras finansē no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda.
 • Komisijas 2014. gada 11. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 763/2014, ar ko nosaka noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumu tehniskajiem parametriem un norādījumus par Savienības emblēmas izveidi.
 • Komisijas 2014. gada 18. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1232/2014 par Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 215/2014 grozījumiem, kas koriģē tās atsauces uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014, un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 215/2014 labojumu.
 • Komisijas 2014. gada 20. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1242/2014, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu paredz noteikumus par to, kā iesniegt attiecīgos summāros datus par darbībām
  • Šī dokumenta labojums publicēts šādās šīs lapas valodu versijās: ES, IT, HU, LT un MT.
 • Komisijas 2014. gada 20. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1243/2014, ar kuru atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu paredz noteikumus attiecībā uz informāciju, kuras nosūtīšana jāveic dalībvalstīm, kā arī par vajadzīgajiem datiem un sinerģiju starp potenciālajiem datu avotiem
  • Šī dokumenta labojums publicēts šādās šīs lapas valodu versijās: ES, HU, LT un MT.
 • Komisijas 2014. gada 18. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1362/2014, ar ko paredz noteikumus par vienkāršotu procedūru, kas izveidota noteiktu grozījumu apstiprināšanai darbības programmās, kuras finansē no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, un ar ko nosaka struktūru un izklāstu gada ziņojumiem par minēto programmu īstenošanu.

Kopīgo noteikumu regulas īstenošanas akti, kas ietekmē EJZF

Deleģētie akti

 

Deleģētie Kopīgo noteikumu regulas īstenošanas akti, kas ietekmē EJZF