Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
  Brīvs teksts
Līdzīga tematika

Fakti un skaitļi par KZP pdf - 9 MB [9 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Tiesību akti par zivsaimniecību (“EUR-Lex”)

Juridisko tekstu apkopojums par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda īstenošanu, I sējums pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Jaunumi
The European Commission has adopted a key investment package for the Slovenian maritime, fisheries and aquaculture sectors worth 32.6m, including almost 25m of EU funds, for the period 2014-2020.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)

EJZF ir jūrlietu un zivsaimniecības fonds, kas darbosies no 2014. līdz 2020. gadam.

Tas ir viens no pieciem ES strukturālajiem un investīciju fondiem, kuri papildina cits citu un kuru mērķis ir veicināt izaugsmi, ekonomikas atlabšanu un nodarbinātību Eiropā.

Šis fonds:

 • palīdz zvejniekiem pāriet uz ilgtspējīgas zvejas modeli;
 • palīdz piekrastes iedzīvotājiem dažādot saimniecisko darbību;
 • finansē projektus, kuros tiek radītas jaunas darbvietas un uzlabota dzīves kvalitāte Eiropas piekrastes apgabalos;
 • finansējumu padara pieejamāku.

Finanšu piešķīrumi dalībvalstīm

FusionCharts XT will load here!
 
Kā darbojas šis fonds

Valstis jauno fondu izmanto, lai papildinātu valsts finansējumu un tā līdzfinansētu projektus.

 • Katrai valstij piešķir daļu no fonda kopējā budžeta, pamatojoties uz tās zivsaimniecības nozares lielumu.
 • Tad katra valsts sagatavo darbības programmu English (en) , kurā paskaidrots, kā tā plāno izmantot piešķirto naudu.
 • Kolīdz Komisija apstiprina šo programmu, valsts iestādes var izvēlēties finansējamos projektus.
 • Tās kopā ar Komisiju ir atbildīgas par programmas īstenošanu.

Kopīgo noteikumu regula

Lai izdotos maksimāli efektīvi izmantot Eiropas strukturālos un investīciju fondus, kuri ietver kohēzijas politikas, lauku attīstības un zivsaimniecības finanšu instrumentus, Padome 2013. gada decembrī pieņēma kopīgo noteikumu regulu (COM(1303) 2013). Regulā paredzēti kopīgi noteikumi visiem ES strukturālajiem un investīciju fondiem. Piemēram, par nosacījumiem, par izpildes kontroli, par pārraudzības, ziņojumu sniegšanas un novērtēšanas kārtību, kā arī par atbilstības noteikumiem.

Papildu informācija

pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Tiesību akti

Svarīgākais regulējums

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF).

Īstenošanas akti (regulas un lēmumi)

 • Komisijas 2014. gada 11. jūnija Īstenošanas lēmums, ar ko nosaka to kopējo Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm, kas pieejami dalītas pārvaldības ietvaros 2014.–2020. gada periodā.
 • Komisijas 2014. gada 15. jūlija Īstenošanas lēmums, ar ko Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda satvarā nosaka Savienības prioritātes noteikumu izpildes un kontroles politikas jomā.
 • Komisijas 2014. gada 18. jūnija Īstenošanas lēmums pdf - 59 KB [59 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) par darba programmas pieņemšanu 2014. gadam saistībā ar EJZF un par operatīvās tehniskās palīdzības izmantošanu (finansēšanas lēmums). 1. pielikums pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Komisijas 2014. gada 14. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 771/2014, ar kuru, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, paredz noteikumus par darbības programmu noformējuma paraugu, par to papildu izmaksu kompensēšanas plānu struktūru, kuras operatoriem radušās saistībā ar dažu tādu zvejniecības un akvakultūras produktu zveju, audzēšanu, apstrādi un tirdzniecību, kuru izcelsme ir tālākajos reģionos, par finanšu datu nosūtījuma paraugu, par ex ante novērtējuma ziņojumu saturu un par minimālajām prasībām, kuras attiecina uz novērtēšanas plānu, kas iesniedzams Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda darbības satvarā.
 • Komisijas 2014. gada 14. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 772/2014, ar ko nosaka noteikumus par publiskā atbalsta intensitāti, ko piemēro tādu konkrētu darbību kopējiem attiecināmajiem izdevumiem, kuras finansē no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
 • Komisijas 2014. gada 11. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 763/2014, ar ko nosaka noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumu tehniskajiem parametriem un norādījumus par Savienības emblēmas izveidi
 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1232/2014 ( 2014. gada 18. novembris ) par Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 215/2014 grozījumiem, kas koriģē tās atsauces uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014, un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 215/2014 labojumu
 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1242/2014 (2014. gada 20. novembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu paredz noteikumus par to, kā iesniegt attiecīgos summāros datus par darbībām
 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1243/2014 (2014. gada 20. novembris), ar kuru atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu paredz noteikumus attiecībā uz informāciju, kuras nosūtīšana jāveic dalībvalstīm, kā arī par vajadzīgajiem datiem un sinerģiju starp potenciālajiem datu avotiem
 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1362/2014 ( 2014. gada 18. decembris ), ar ko paredz noteikumus par vienkāršotu procedūru, kas izveidota noteiktu grozījumu apstiprināšanai darbības programmās, kuras finansē no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, un ar ko nosaka struktūru un izklāstu gada ziņojumiem par minēto programmu īstenošanu

Kopīgo noteikumu regulas īstenošanas akti, kas ietekmē EJZF

Deleģētie akti

Deleģētie kopīgo noteikumu regulas īstenošanas akti, kas ietekmē EJZF