Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
  Vapaa tekstihaku
Lisää aiheesta

Perustietoa yhteisestä kalastuspolitiikasta pdf - 9 MB [9 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)

Kalastusalan lainsäädäntö (EUR-Lex)

Oikeudellisia tekstejä, jotka liittyvät Euroopan meri- ja kalatalousrahaston täytäntöönpanoon, Osa I pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)

 

Uutiset
The European Commission welcomes the positive vote of the plenary of European Parliament on the multiannual Baltic Plan, a long-term management plan which establishes targets and conservation reference points for cod, sprat and herring stocks.
Today the European Parliament gave support to a legislative proposal that paves the way for effective and consistent implementation of the landing obligation under the new Common Fisheries Policy. With the vote, the Parliament has endorsed the political agreement reached earlier, in negotiations between the Parliament and the Council on the Commission proposal for a so-called Omnibus Regulation.

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

EMKR on EU:n meri- ja kalastuspolitiikkaa tukeva rahasto kaudelle 2014–2020.

Se on yksi viidestä toisiaan täydentävästä Euroopan rakenne- ja investointirahastosta (ERI), joilla pyritään edistämään talouskasvua ja työllisyyttä EU:ssa.

Meri- ja kalatalousrahasto

 • auttaa kalastajia siirtymään kestävään kalastukseen
 • tukee rannikkoyhteisöjä taloudellisen toiminnan monipuolistamisessa
 • rahoittaa hankkeita, joilla luodaan työpaikkoja ja parannetaan elämänlaatua EU:n rannikkoseuduilla
 • helpottaa rahoituksen saantia.

Jäsenvaltiokohtainen rahoitus

FusionCharts XT will load here!
 
Rahaston toiminta

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta myönnetään tukea hankkeille, jotka saavat myös kansallista rahoitusta.

 • Rahaston varat jaetaan EU-maiden kesken suhteessa niiden kalatalouden kokoon.
 • Kukin maa laatii toimintasuunnitelman sille varatun rahoitusosuuden käytöstä.
 • Kun komissio on hyväksynyt suunnitelman, kansalliset viranomaiset päättävät, mille hankkeille rahoitusta lopulta myönnetään.
 • Komissio ja kansalliset viranomaiset valvovat yhdessä toimintasuunnitelman toteutumista.

Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus

Rakenne- ja investointirahastojen rahoitus kattaa koheesiopolitiikan, maaseudun kehittämisen ja kalatalouden rahoitusvälineet. Jotta rahastojen vaikuttavuus voitaisiin maksimoida, neuvosto hyväksyi joulukuussa 2013 yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen (asetus (EU) N:o 1303/2013). Asetuksella otetaan käyttöön yhteiset säännöt kaikille ERI-rahastoille. Säännöt koskevat mm. rahoituksen ehdollisuutta, tulosarviointia, seuranta-, raportointi- ja arviointijärjestelyjä ja tukikelpoisuusvaatimuksia.

Lisätietoa

pdf - 380 KB [380 KB] English (en)

Lainsäädäntö

Perusasetus

Täytäntöönpanosäädökset (asetukset ja päätökset)

 • Komission täytäntöönpanopäätös 11.6.2014 Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kokonaismäärärahojen vuosijakauman vahvistamisesta
 • Komission täytäntöönpanopäätös 15.7.2014 Euroopan meri- ja kalastusrahaston mukaisten unionin täytäntöönpano- ja valvontapoliittisten painopisteiden yksilöimisestä
 • Komission täytäntöönpanopäätös 18.6.2014 pdf - 59 KB [59 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Euroopan meri- ja kalastusrahaston operatiivista teknistä apua koskevan vuoden 2014 työohjelman hyväksymisestä (rahoituspäätös) – Liite 1 pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 771/2014, 14.7.2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston puitteissa esitettävien toimintaohjelmien mallia, syrjäisimpien alueiden tiettyjen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kalastuksessa, viljelyssä, jalostuksessa ja markkinoille saattamisessa toimijoille aiheutuvien lisäkustannusten korvaamista koskevien suunnitelmien rakennetta, rahoitustietojen toimittamisessa käytettävää mallia, ennakkoarviointikertomusten sisältöä sekä arviointisuunnitelman vähimmäisvaatimuksia koskevien sääntöjen vahvistamisesta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen nojalla
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 772/2014, 14.7.2014, tiettyjen Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettavien toimien tukikelpoisten menojen kokonaismäärään sovellettavien julkisen tuen intensiteettiä koskevien sääntöjen vahvistamisesta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 763/2014, 11.7.2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen soveltamista koskevista säännöistä tiedotus- ja julkistamistoimenpiteiden teknisten ominaisuuksien ja unionin symbolin laatimisohjeiden osalta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1232/2014, annettu 18 päivänä marraskuuta 2014 , komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 215/2014 muuttamisesta siinä olevien viittausten mukauttamiseksi koskemaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 508/2014 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 215/2014 oikaisemisesta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1242/2014, annettu 20 päivänä marraskuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EU) N:o 508/2014 nojalla annettavista säännöistä toimia koskevien kumulatiivisten tietojen esittämisen osalta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1243/2014, annettu 20 päivänä marraskuuta 2014, meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EU) N:o 508/2014 nojalla annettavista säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioilta vaadittavia tietoja sekä tietotarpeita ja mahdollisten tietolähteiden välisiä synergioita
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1362/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014 , Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettavien toimintaohjelmien tiettyjen muutosten hyväksymisessä sovellettavaa yksinkertaistettua menettelyä koskevista säännöistä ja kyseisten ohjelmien vuotuisten täytäntöönpanokertomusten muotoa ja esittämistä koskevista säännöistä

Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen täytäntöönpanosäädökset, jotka vaikuttavat EMKR-asetukseen

Delegoidut säädökset

 • Komission delegoitu asetus (EU) 2015/288, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä hakemusten käsittelemättäjättämiskauden ja sen päivämäärien osalta     
 • Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1014/2014, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettaviin toimiin sovellettavan yhteisen seuranta- ja arviointijärjestelmän sisällön ja rakenteen osalta
 • Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) N:o 1014/2014, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettaviin toimiin sovellettavan yhteisen seuranta- ja arviointijärjestelmän sisällön ja rakenteen osalta
 • Komission delegoitu asetus syrjäisimpien alueiden korvaussuunnitelman lisäkustannusten laskentakriteereistä
 • COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of XXX supplementing Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council by identifying the costs eligible for support from the European Maritime and Fisheries Fund in order to improve hygiene, health, safety and working conditions of fishermen, protect and restore marine biodiversity and ecosystems, mitigate climate change and increase the energy efficiency of fishing vessels pdf - 73 KB [73 KB] English (en) - Adopted by the Commission on 24/11/2014. Its publication is pending the end of the period during which the EP and the Council can express objections, in accordance with Article 290 TFEU and Article 126(5) of Regulation (EU) No 508/2014. This period of objection has been extended until 24 March 2015.
 • COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of 17.12.2014 supplementing Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council on the European Maritime and Fisheries Fund with regard to the period of time and the dates for the inadmissibility of applications pdf - 71 KB [71 KB] - Adopted by the Commission on 17/12/2014. Its publication is pending the end of the period during which the EP and the Council can express objections, in accordance with Article 290 TFEU and Article 126(5) of Regulation (EU) No 508/2014

Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen delegoidut säädökset, jotka vaikuttavat EMKR-asetukseen