Navigatsioonitee

Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
  Vaba tekst
Kontekst

Fakte ja arvnäitajaid ÜKP kohta pdf - 9 MB [9 MB] English (en)

Kalandust käsitlevad õigusaktid (EUR-Lex)

ELi õigusaktide kokkuvõtted:

 

Uudised
For the first time under the reformed Common Fisheries Policy, the European Commission today tabled its proposal on fishing opportunities for the main commercial fish stocks in the Baltic Sea for 2015.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF)

EMKF on fond, mille eesmärk on ELi merendus- ja kalanduspoliitika elluviimine ajavahemikus 2014–2020.

See on üks viiest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist, mis täiendavad üksteist ning püüavad edendada majanduskasvule ja töökohtade loomisele tuginevat taastumist Euroopas.

Fondiga

 • aidatakse kaluritel minna üle säästvale kalapüügile;
 • toetatakse rannikukogukondi oma majanduse mitmekesistamisel;
 • rahastatakse projekte, mille raames luuakse uusi töökohti ja parandatakse Euroopa rannikualade elukvaliteeti;
 • lihtsustatakse taotlejate juurdepääsu rahalistele vahenditele.

Rahalised vahendid liikmesriikide kaupa

FusionCharts XT will load here!
Rahalised vahendid liikmesriikide kaupa excel8book - 35 KB [35 KB]

Kuidas fond toimib?

Fondi kasutatakse projektide kaasrahastamiseks koos liikmesriikidega.

 • Igale riigile eraldatakse osa fondi kogueelarvest, tuginedes tema kalandustööstuse suurusele.
 • Iga riik koostab seejärel tegevuskava, milles näidatakse, kuidas raha kavatsetakse kasutada.
 • Kui komisjon kava heaks kiidab, siis on juba riiklike ametiasutuste pädevuses otsustada, milliseid projekte rahastatakse.
 • Riiklikud ametiasutused ja komisjon vastutavad ühiselt tegevuskava rakendamise eest.

Ühissätete määrus

Selleks et võimalikult palju suurendada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (mis hõlmavad ühtekuuluvuspoliitika, maaelu arengu ja kalanduse rahastamisvahendeid) tõhusust, võttis nõukogu 2013. aasta detsembris vastu ühissätete määruse. Määruses sätestatakse kõiki Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde käsitlevad ühised eeskirjad. See hõlmab sätteid, mis käsitlevad tingimuslikkust ja tulemuslikkuse hindamist ning seiret, aruandlust, hindamist ja abikõlblikkust hõlmavat korda.

Lisateave

Ametlikud dokumendid

 • Komisjoni rakendusotsus, 11. juuni 2014, milles sätestatakse eelarve täitmise raames koostöös liikmesriikidega Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist aastateks 2014–2020 kasutada olevate koguvahendite iga-aastane jaotus liikmesriikide kaupa (teatavaks tehtud numbri C(2014) 3781 all)
 • EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 508/2014, 15. mai 2014, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011