Navigatsioonitee

Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
  Vaba tekst
Kontekst

Fakte ja arvnäitajaid ÜKP kohta pdf - 9 MB [9 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Kalandust käsitlevad õigusaktid (EUR-Lex)

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakendamist puudutavate õigusaktide kogu, 1. köide pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Uudised
Speech by Karmenu Vella - Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries at the Baltic Sea Conference – Kiel, Germany, 26 March 2015
The European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella welcomed the political agreement that the European Parliament and the Council of the EU have provisionally reached today to ensure the full implementation of the measures adopted by the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)
The conference video and report are now available on the FARNET website

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF)

EMKF on fond, mille eesmärk on ELi merendus- ja kalanduspoliitika elluviimine ajavahemikus 2014–2020.

See on üks viiest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist, mis täiendavad üksteist ning püüavad edendada majanduskasvule ja töökohtade loomisele tuginevat taastumist Euroopas.

Fondiga

 • aidatakse kaluritel minna üle säästvale kalapüügile;
 • toetatakse rannikukogukondi oma majanduse mitmekesistamisel;
 • rahastatakse projekte, mille raames luuakse uusi töökohti ja parandatakse Euroopa rannikualade elukvaliteeti;
 • lihtsustatakse taotlejate juurdepääsu rahalistele vahenditele.

Rahalised vahendid liikmesriikide kaupa

Siin kuvatakse FusionCharts XT!
 
Kuidas see toimib?

Fondi kasutatakse projektide kaasrahastamiseks koos liikmesriikidega.

 • Igale riigile eraldatakse osa fondi kogueelarvest, tuginedes tema kalandustööstuse suurusele.
 • Iga riik koostab seejärel tegevuskava, milles näidatakse, kuidas raha kavatsetakse kasutada.
 • Kui komisjon kava heaks kiidab, siis on juba riiklike ametiasutuste pädevuses otsustada, milliseid projekte rahastatakse.
 • Riiklikud ametiasutused ja komisjon vastutavad ühiselt tegevuskava rakendamise eest.

Ühissätete määrus

Selleks et võimalikult palju suurendada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (mis hõlmavad ühtekuuluvuspoliitika, maaelu arengu ja kalanduse rahastamisvahendeid) tõhusust, võttis nõukogu vastu ühissätete määruse ((EL) nr 1303/2013). Määruses sätestatakse kõiki Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde käsitlevad ühised eeskirjad. See hõlmab sätteid, mis käsitlevad tingimuslikkust ja tulemuslikkuse hindamist ning seiret, aruandlust, hindamist ja abikõlblikkust hõlmavat korda.

Lisateave

pdf - 380 KB [380 KB] English (en)

Kohaldatavad õigusaktid

Algmäärus

Rakendusaktid (määrused ja otsused)

 • Komisjoni rakendusotsus, 11. juuni 2014, milles sätestatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist kasutada olevate koguvahendite iga-aastane jaotus liikmesriikide kaupa.
 • Komisjoni rakendusotsus, 15. juuli 2014, millega määratakse kindlaks liidu prioriteedid õigusnormide täitmise tagamise ja kontrollipoliitika valdkonnas Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi raames.
 • Komisjoni rakendusotsus, 18. juuni 2014 pdf - 59 KB [59 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) , millega EMKFi raames võetakse vastu 2014. aasta tööprogramm tegevuse tehnilise abi jaoks, mis kujutab endast rahastamisotsust. 1. lisa pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 771/2014, 14. juuli 2014, milles sätestatakse kooskõlas EMKF määrusega eeskirjad rakenduskavade näidise, teatavate kalapüügi- ja vesiviljelustoodete püüdmisel, kasvatamisel, töötlemisel ja turustamisel äärepoolseimate piirkondade käitajatel tekkinud lisakulude hüvitamise kavade struktuuri, finantsandmete edastamise näidise, eelhindamise aruannete sisu ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi raames esitatavate hindamiskavade miinimumnõuete kohta.
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 772/2014, 14. juuli 2014, millega sätestatakse eeskirjad selle riigiabi osatähtsuse kohta, mida kohaldatakse teatavate toimingute abikõlblike kogukulude suhtes, mida rahastatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist.
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 763/2014, 11. juuli 2014, millega kehtestatakse EMKFi määruse kohaldamise eeskirjad seoses teavitamis- ja avalikustamismeetmete tehnilise kirjeldusega ning liidu embleemi loomise juhistega.
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1232/2014, 18. november 2014, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 215/2014, et kohandada selles sisalduvaid viiteid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 ning parandada rakendusmäärust (EL) nr 215/2014    
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1242/2014, 20. november 2014, milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad tegevuste kohta esitatavate kumulatiivsete andmete jaoks
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1243/2014, 20. november 2014, milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad liikmesriikide esitatava teabe ning andmevajaduse ja võimalike andmeallikate vahelise sünergia kohta
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1362/2014, 18. detsember 2014, millega kehtestatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist rahastatavates rakenduskavades tehtavate teatavate muudatuste heakskiitmise lihtsustatud menetluse eeskirjad ja nende rakenduskavade rakendamise aastaaruannete vormi ja esitamist käsitlevad eeskirjad

Ühissätete määruse rakendusaktid, mis mõjutavad EMKFi

Delegeeritud õigusaktid

 • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/288, 17. detsember 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta seoses ajavahemikuga, mille jooksul taotlused ei ole vastuvõetavad
 • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1014/2014, 22. juuli 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011) seoses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist rahastatavate toimingute suhtes kohaldatava ühise seire- ja hindamissüsteemi sisu ja struktuuriga
 • Komisjoni 22. juuli 2014. aasta delegeeritud määruse (EL) nr 1014/2014 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011) seoses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist rahastatavate toimingute suhtes kohaldatava ühise seire- ja hindamissüsteemi sisu ja struktuuriga) parandused
 • Komisjoni delegeeritud määrus, milles käsitletakse lisakulude arvutamise kriteeriume äärepoolseimate piirkondade hüvituskava raames
 • COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of XXX supplementing Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council by identifying the costs eligible for support from the European Maritime and Fisheries Fund in order to improve hygiene, health, safety and working conditions of fishermen, protect and restore marine biodiversity and ecosystems, mitigate climate change and increase the energy efficiency of fishing vessels pdf - 73 KB [73 KB] English (en) - Adopted by the Commission on 24/11/2014. Its publication is pending the end of the period during which the EP and the Council can express objections, in accordance with Article 290 TFEU and Article 126(5) of Regulation (EU) No 508/2014. This period of objection has been extended until 24 March 2015.
 • COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of 17.12.2014 supplementing Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council on the European Maritime and Fisheries Fund with regard to the period of time and the dates for the inadmissibility of applications pdf - 71 KB [71 KB] English (en) - Adopted by the Commission on 17/12/2014. Its publication is pending the end of the period during which the EP and the Council can express objections, in accordance with Article 290 TFEU and Article 126(5) of Regulation (EU) No 508/2014

Ühissätete määruse delegeeritud õigusaktid, mis mõjutavad EMKFi