Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
  Zadejte libovolný text
Související informace

Fakta a čísla týkající se SRP pdf - 16 MB [16 MB] English (en)

Právní předpisy pro oblast rybolovu (EUR-Lex)

Soubor právních textů týkajících se provádění Evropského námořního a rybářského fondu (svazek 1) pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

 

Aktuality
The bluefin tuna fishing season in the Western and Central Mediterranean Sea and in the Adriatic Sea was open from 26 May to 24 June for purse seiners. Thanks to the implementation of an international recovery plan and to the efforts made by fishermen, catch limits for this stock could again be increased this year (the EU quota is just over 11200t in 2016, compared to 7938 t two years ago).
The European Parliament voted today on the 2nd reading of the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a multi-annual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, also known as the 'Baltic Plan' (this Regulation amends Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repeals Council Regulation (EC) No 1098/2007).

Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)

ENRF je  fond pro oblast námořní a rybářské politiky EU na období 2014–2020.

Je to jeden z pěti evropských strukturálních a investičních fondů (fondy ESI), které se vzájemně doplňují a přispívají k obnově růstu a vzniku pracovních míst v Evropě.

Fond

 • pomáhá rybářům přejít na udržitelný rybolov
 • podporuje pobřežní komunity v diverzifikaci ekonomiky
 • financuje projekty, jež zlepšují kvalitu života v evropských pobřežních oblastech a jejichž prostřednictvím se vytvářejí nové pracovní příležitosti
 • zvyšuje dostupnost finančních prostředků

Rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé členské státy

FusionCharts XT ke stažení zde
 
Jak to funguje

Finanční prostředky z fondu lze použít v rámci spolufinancování projektů – je tedy nutná účast prostředků daného členského státu.

 • Každé zemi se přiděluje podíl z celkového rozpočtu fondu (podle toho, jak velké odvětví rybolovu v dané zemi funguje).
 • Každá země poté připraví operační program English (en) , kde uvede, jak hodlá finanční prostředky použít.
 • Jakmile Komise program schválí, vyberou orgány členského státu projekty, které získají finanční prostředky.
 • Za realizaci programu společně odpovídají orgány daného členského státu a Komise.

Jak získat prostředky z ENRF

Zda je možné na daný projekt získat podporu EMFF, zjistíte takto:

 • Nejprve se u vnitrostátního orgánu pdf - 138 KB [138 KB] , který má na starost správu operačního programu English (en) ve vaší zemi, informujte, jaká jsou kritéria pro získání prostředků z fondu.
 • Poté postupujte podle pokynů pro podání žádosti. Orgán spravující operační program ověří způsobilost projektu a ověří, zda splňuje příslušná kritéria pro výběr a odpovídá investičním prioritám.

Nařízení o společných ustanoveních

V zájmu maximalizace účinnosti evropských strukturálních a investičních fondů (fondy ESI, které zahrnují finanční nástroje v oblasti politiky soudržnosti, rozvoje venkova a rybolovu) přijala Rada v prosinci 2013 nařízení (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních. Toto nařízení stanoví společný soubor pravidel pro všechny strukturální a investiční fondy, včetně ustanovení o podmínkách, přezkumu výkonnosti, opatřeních v oblasti monitorování, podávání zpráv, hodnocení a o pravidlech způsobilosti.

Další informace

pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Právní texty

Základní nařízení

Prováděcí akty (nařízení a rozhodnutí)

 • Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. června 2014, které stanoví roční rozdělení globálních zdrojů z ENRF podle členských zemí
 • Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 15. července 2014, které stanoví priority Unie v oblasti prosazování a kontroly politiky v rámci ENRF
 • Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2014 pdf - 59 KB [59 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) týkající se přijetí pracovního programu na rok 2014 v rámci ENRF, s ohledem na využití provozně-technické pomoci, které slouží jako rozhodnutí o financování Příloha 1 pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 771/2014 ze dne 14. července 2014, které stanoví pravidla na základě nařízení o ENRF, jež se týkají:
  - vzoru pro operační programy,
  - struktury plánů vyrovnání dodatečných nákladů vynaložených provozovateli v odvětví rybolovu, chovu, zpracování a uvádění na trh určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů,
  - vzoru pro předávání finančních údajů,
  - obsahu zpráv o předběžném hodnocení
  - minimálních požadavků na plán hodnocení, jež mají být předloženy v rámci ENRF v souladu s článkem 56 nařízení (EU) č. 1303/2013.
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 772/2014 ze dne 14. července 2014, kterým se stanoví pravidla pro míru veřejné podpory, jež se uplatní na celkové způsobilé výdaje na některé operace financované z Evropského námořního a rybářského fondu
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 763/2014 ze dne 11. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o technické vlastnosti informačních a propagačních opatření a pokyny pro vytvoření znaku Unie
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1232/2014 ze dne 18. listopadu 2014, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 215/2014, aby se upravily odkazy na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, a kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) č. 215/2014
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1242/2014 ze dne 20. listopadu 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o předložení příslušných souhrnných údajů o operacích
  • U tohoto dokumentu byla vydána oprava této stránky v následujících jazykových verzích: ES, IT, HU, LT, MT.
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1243/2014 ze dne 20. listopadu 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o informace, které mají být zasílány členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů
  • U tohoto dokumentu byla vydána oprava této stránky v následujících jazykových verzích: ES, HU, LT, MT.
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1362/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se stanoví pravidla pro zjednodušený postup schvalování některých změn operačních programů financovaných z Evropského námořního a rybářského fondu a pravidla týkající se formy a předkládání výročních zpráv o provádění těchto programů

Prováděcí akty k nařízení o společných ustanoveních, které se týkají ENRF

Akty v přenesené pravomoci

 

Akty v přenesené pravomoci na základě nařízení o společných ustanoveních (CPR), které se týkají ENRF