Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
  Zadejte libovolný text
Související informace

Fakta a čísla týkající se SRP pdf - 9 MB [9 MB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Právní předpisy pro oblast rybolovu (EUR-Lex)

Soubor právních textů týkajících se provádění Evropského námořního a rybářského fondu, Svazek I pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 

Aktuality
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.
The Bluefin tuna fishery is regulated by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) to which the EU is a contracting party.
Join #FARMEDintheEU, the European campaign about aquaculture to promote fresh, local, healthy fish and shellfish from the farmers in the water (our video is also a tribute to the movie "Love actually")

Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)

Fond ENRF je fond pro oblast námořní a rybářské politiky EU na období 2014–2020.

Je to jeden z pěti evropských strukturálních a investičních fondů (fondy ESI), které se vzájemně doplňují a přispívají k obnově růstu a vzniku pracovních míst v Evropě.

Fond

 • pomáhá rybářům při přechodu odvětví na udržitelný rybolov
 • podporuje pobřežní komunity v diverzifikaci ekonomiky
 • financuje projekty, jež zlepšují kvalitu života v evropských pobřežních oblastech a jejichž prostřednictvím se vytvářejí nové pracovní příležitosti
 • zvyšuje dostupnost finančních prostředků

Rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé členské státy

XT fusioncharts
Jak to funguje

Z finančních prostředků fondu se projekty spolufinancují – je tedy nutná účast prostředků daného členského státu.

 • Každé zemi se přiděluje podíl z celkového rozpočtu fondu (podle toho, jak velké odvětví rybolovu v dané zemi funguje).
 • Každá země poté připravíoperační program English (en) , kde uvede, jak hodlá finanční prostředky použít.
 • Poté, co Komise program schválí, rozhodnou orgány členského státu, které projekty získají finanční prostředky.
 • Za realizaci programu společně odpovídají orgány daného členského státu a Komise.

Nařízení o společných ustanoveních

V zájmu maximalizace účinnosti evropských strukturálních a investičních fondů (fondy ESI, které zahrnují finanční nástroje v oblasti politiky soudržnosti, rozvoje venkova a rybolovu) přijala Rada v prosinci 2013 nařízení EU č. 1303/2013 o společných ustanoveních. Toto nařízení stanoví společný soubor pravidel pro všechny fondy ESI, včetně ustanovení o podmínkách, přezkumu výkonnosti, opatřeních v oblasti monitorování, podávání zpráv, hodnocení a o pravidlech způsobilosti.

Další informace

pdf - 380 KB [380 KB] English (en)

Právní texty

Základní nařízení

 • NAŘÍZENÍ Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu (ENRF)

Prováděcí akty (nařízení a rozhodnutí)

 • Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. června 2014, kterým se stanoví roční rozpis celkových zdrojů Evropského námořního a rybářského fondu
 • Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 15. července 2014, kterým se určují priority Unie pro politiku vynucování a kontroly v rámci Evropského námořního a rybářského fondu
 • Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2014 pdf - 59 KB [59 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) o přijetí pracovního programu na rok 2014 v rámci ENRF pro používání operativní technické pomoci, které slouží jako rozhodnutí o financování. pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Příloha 1 pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 771/2014 ze dne 14. července 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o vzor pro operační programy, strukturu plánů vyrovnání dodatečných nákladů vynaložených provozovateli v odvětví rybolovu, chovu, zpracování a uvádění na trh v případě určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů, vzor pro předávání finančních údajů, obsah zpráv o předběžném hodnocení a minimální požadavky na plán hodnocení, předkládané v rámci Evropského námořního a rybářského fondu
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 772/2014 ze dne 14. července 2014, kterým se stanoví pravidla pro míru veřejné podpory, jež se uplatní na celkové způsobilé výdaje na některé operace financované z Evropského námořního a rybářského fondu
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 763/2014 ze dne 11. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o technické vlastnosti informačních a propagačních opatření a pokyny pro vytvoření znaku Unie
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1232/2014 ze dne 18. listopadu 2014, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 215/2014, aby se upravily odkazy na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, a kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) č. 215/2014
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1242/2014 ze dne 20. listopadu 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o předložení příslušných souhrnných údajů o operacích
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1243/2014 ze dne 20. listopadu 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o informace, které mají být zasílány členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů
 • Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 1362/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se stanoví pravidla pro zjednodušený postup schvalování některých změn operačních programů financovaných z Evropského námořního a rybářského fondu a pravidla týkající se formy a předkládání výročních zpráv o provádění těchto programů

Prováděcí akty na základě nařízení o společných ustanoveních (CPR), které se týkají ENRF

Akty v přenesené pravomoci

 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/288 ze dne 17. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o dobu a data nepřípustnosti žádostí
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1014/2014 ze dne 22. července 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011, pokud jde o obsah a vytvoření společného systému monitorování a hodnocení pro operace financované v rámci Evropského námořního a rybářského fondu
 • Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1014/2014 ze dne 22. července 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011, pokud jde o obsah a vytvoření společného systému monitorování a hodnocení pro operace financované v rámci Evropského námořního a rybářského fondu
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci o kritériích pro výpočet dodatečných nákladů podle plánu vyrovnání pro nejvzdálenější regiony
 • COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of XXX supplementing Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council by identifying the costs eligible for support from the European Maritime and Fisheries Fund in order to improve hygiene, health, safety and working conditions of fishermen, protect and restore marine biodiversity and ecosystems, mitigate climate change and increase the energy efficiency of fishing vessels pdf - 73 KB [73 KB] English (en) - Adopted by the Commission on 24/11/2014. Its publication is pending the end of the period during which the EP and the Council can express objections, in accordance with Article 290 TFEU and Article 126(5) of Regulation (EU) No 508/2014. This period of objection has been extended until 24 March 2015.
 • COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. of 17.12.2014 supplementing Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council on the European Maritime and Fisheries Fund with regard to the period of time and the dates for the inadmissibility of applications pdf - 71 KB [71 KB] - Adopted by the Commission on 17/12/2014. Its publication is pending the end of the period during which the EP and the Council can express objections, in accordance with Article 290 TFEU and Article 126(5) of Regulation (EU) No 508/2014

Akty v přenesené pravomoci na základě nařízení o společných ustanoveních (CPR), které se týkají ENRF