Αναζήτηση
  Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Επιχειρησιακά προγράμματα

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΚΤ)

Στα επιχειρησιακά προγράμματα περιγράφονται και αιτιολογούνται τα μέτρα που προτίθενται να χρηματοδοτήσουν οι εθνικές αρχές στους διάφορους τομείς προτεραιτότητας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας για το 2007-2013. Επίσης, τα επιχειρησιακά προγράμματα περιέχουν σχέδιο χρηματοδότησης με ετήσια κατανομή των κονδυλίων και αναγραφή των ποσών που προορίζονται για τους διάφορους άξονες προτεραιότητας σε όλη την περίοδο προγραμματισμού.

Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να εγκρίνονται από την Επιτροπή η οποία προηγουμένως έχει ελέγξει τη συνέπειά τους, όχι μόνο ως προς τους στόχους της ΚΑΠ αλλά και ως προς άλλες σχετικές πολιτικές και προτεραιτότητες της ΕΕ. Τα προγράμματα πρέπει επίσης να συμφωνούν με το εθνικό στρατηγικό σχέδιο που έχει εγκρίνει η κάθε χώρα.

Επιχειρησιακά προγράμματα που εγκρίθηκαν για το διάστημα 2007-2013

 • Belgique/België pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • България pdf - 7 MB [7 MB] English (en)
 • Česká republika pdf - 5 MB [5 MB] čeština (cs)
 • Danmark pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Deutschland pdf - 11 MB [11 MB] Deutsch (de)
 • Eesti pdf - 8 MB [8 MB] eesti keel (et)
 • Éire/Ireland pdf - 2 MB [2 MB] English (en) , financing plan pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
 • Ελλάδα ( Πρώτο μέρος pdf - 18 MB [18 MB] , Δεύτερο μέρος pdf - 4 MB [4 MB] )
 • España pdf - 2 MB [2 MB] español (es)
 • France pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • Italia pdf - 844 KB [844 KB] italiano (it)
 • Kýpros pdf - 2 MB [2 MB]
 • Latvija pdf - 927 KB [927 KB] latviešu valoda (lv) , pielikums pdf - 119 KB [119 KB] latviešu valoda (lv)
 • Lietuva pdf - 9 MB [9 MB] lietuvių kalba (lt)
 • Magyarország pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Malta pdf - 886 KB [886 KB] English (en)
 • Nederland pdf - 6 MB [6 MB] Nederlands (nl)
 • Österreich pdf - 4 MB [4 MB] Deutsch (de)
 • Polska pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Portugal pdf - 2 MB [2 MB] português (pt)
 • România pdf - 444 KB [444 KB] English (en)
 • Slovenia pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • Slovensko pdf - 4 MB [4 MB] slovenčina (sk) , Príloha II pdf - 216 KB [216 KB] slovenčina (sk)
 • Suomi/Finland pdf - 11 MB [11 MB] svenska (sv) , liite 2 pdf - 55 KB [55 KB] suomi (fi) svenska (sv) , bilaga II pdf - 55 KB [55 KB] suomi (fi) svenska (sv)
 • Sverige pdf - 10 MB [10 MB] svenska (sv) ,   bilaga II pdf - 56 KB [56 KB] svenska (sv)
 • United Kingdom pdf - 2 MB [2 MB] English (en)