Αναζήτηση
  Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Eθνικά στρατηγικά σχέδια - Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ)

Τα εθνικά στρατηγικά σχέδια δείχνουν πώς προτίθενται οι εθνικές αρχές να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας για να αναπτύξουν τους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και να τους κάνουν περισσότερο βιώσιμους.

Τα σχέδια αυτά εκπονούνται από τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Επιτροπή και στη συνέχεια εγκρίνονται από την εκάστοτε χώρα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται ως βάση για τη διαπραγμάτευση και την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Εθνικά στρατηγικά σχέδια

 • Belgique/België pdf - 2 MB [2 MB] Nederlands (nl)
 • България pdf - 983 KB [983 KB] English (en)
 • Česká republika pdf - 2 MB [2 MB] čeština (cs)
 • Danmark pdf - 242 KB [242 KB] dansk (da)
 • Deutschland pdf - 5 MB [5 MB] Deutsch (de)
 • Eesti pdf - 890 KB [890 KB] English (en)
 • Éire/Ireland pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Ελλάδα pdf - 2 MB [2 MB]
 • España pdf - 4 MB [4 MB] español (es)
 • France pdf - 726 KB [726 KB] français (fr)
 • Italia pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)
 • Kýpros pdf - 566 KB [566 KB]
 • Latvija pdf - 375 KB [375 KB] English (en)
 • Lietuva pdf - 445 KB [445 KB] lietuvių kalba (lt)
 • Magyarország pdf - 2 MB [2 MB] magyar (hu)
 • Malta pdf - 477 KB [477 KB] English (en)
 • Nederland pdf - 856 KB [856 KB] Nederlands (nl)
 • Österreich pdf - 597 KB [597 KB] Deutsch (de)
 • Polska pdf - 2 MB [2 MB] polski (pl)
 • Portugal pdf - 2 MB [2 MB] português (pt)
 • România pdf - 6 MB [6 MB] English (en)
 • Slovenija pdf - 726 KB [726 KB] English (en)
 • Slovensko pdf - 301 KB [301 KB] English (en)
 • Suomi/Finland pdf - 332 KB [332 KB] suomi (fi)
 • Sverige pdf - 412 KB [412 KB] svenska (sv)
 • United Kingdom pdf - 205 KB [205 KB] English (en)