Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
  Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
The fight against illegal fishing was a key topic of conversation at the United Nations' Food and Agriculture Organisation (FAO) last week, with FAO's Committee on Fisheries and Aquaculture (COFI) celebrating the entry into force of the FAO Port State Measures Agreement (PSMA) at its meeting in Rome on 11-15 July.
On July 15, in a seminar on the status of European fish stocks and on the economic situation of European fishing fleets, the Commission will be hearing the views of the fishing sector, scientific organisations, NGOs, national administrations and other members of the public, i.e. all those concerned with the EU's fisheries legislation.

Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH) (2007-2013)

Z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo sa poskytujú prostriedky, ktoré rybársky priemysel a pobrežné komunity potrebujú na prispôsobenie sa meniacim podmienkam a posilnenie svojej hospodárskej rentability a ekologickej udržateľnosti.

Časť z prostriedkov EÚ určených pre rybársky priemysel sa poskytuje na rozvoj rybárskych oblastí, v tomto prípade vo Fínsku. © Lionel Flageul

EFRH disponuje na obdobie rokov 2007 až 2013 rozpočtom vo výške 4,3 miliardy EUR. Finančné prostriedky môžu čerpať všetky sektory tohto priemyselného odvetvia – morský a riečny rybolov, akvakultúra (chov vodných živočíchov a pestovanie rastlín), spracovateľský sektor a uvádzanie rybárskych výrobkov na trh. Osobitná pozornosť je venovaná tým rybárskym komunitám, ktoré boli najviac postihnuté nedávnymi zmenami v tomto odvetví.

Projekty sú financované na základe strategických plánov a operačných programov, ktoré vypracovali vnútroštátne orgány. Z prostriedkov EFRH sa prioritne financuje týchto päť oblastí:

 • zmena veľkosti rybárskej flotily (napr. podpora vyradenia rybárskych plavidiel);
 • akvakultúra, spracovanie, uvádzanie na trh a riečny rybolov (napr. podpora orientácie na ekologickejšie výrobné postupy);
 • opatrenia v spoločnom záujme (napr. zlepšenie vystopovateľnosti produktov a ich označovania);
 • udržateľný rozvoj rybárskych oblastí (napr. podpora diverzifikácie miestnej ekonomiky);
 • technická pomoc na financovanie správy fondu.

Ďalšie informácie:

Úradné dokumenty

Axis 4

 • Portuguese “Basket of the Sea” links fishermen directly to consumers
 • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
 • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
 • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)