Αναζήτηση
  Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
A new infographic is on-line
In a high-level joint event with the Dutch Presidency of the Council on 24 May, EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella presented progress made and obstacles that need to be addressed in further developing a sustainable aquaculture sector in the EU.

To Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) (2007-2013)

To Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) χρηματοδοτεί την αλιευτική βιομηχανία και τις παράκτιες κοινότητες ώστε να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να καταστούν οικονομικά ανθεκτικές και οικολογικά βιώσιμες.

Μέρος της χρηματοδότησης που διαθέτει η ΕΕ για την αλιεία πηγαίνει στην ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών, εδώ στην Φινλανδία. © Lionel Flageul

Ο προϋπολογισμός του ΕΤΑ για το 2007-2013 ανέρχεται σε 4,3 δισ. ευρώ και από αυτόν μπορούν να χρηματοδοτηθούν όλοι οι τομείς της αλιευτικής βιομηχανίας, από την αλιεία ψαριών αλμυρού και γλυκού νερού και τις υδατοκαλλιέργειες (ψαριών, οστρακοειδών και θαλάσσιων φυτών) ως τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις αλιευτικές κοινότητες που πλήττονται περισσότερο από τις πρόσφατες αλλαγές στον κλάδο.

Τα έργα χρηματοδοτούνται βάσει στρατηγικών σχεδίων και επιχειρησιακών προγραμμάτων που εκπονούν οι εθνικές αρχές. Για τη χρηματοδότηση από το ΕΤΑ ισχύουν πέντε τομείς προτεραιότητας (άξονες):

 • προσαρμογή του στόλου (π.χ. ενισχύσεις για διάλυση αλιευτικών σκαφών)
 • υδατοκαλλιέργειες, μεταποίηση και εμπορία, καθώς και αλιεία γλυκού νερού (π.χ. ενίσχυση για στροφή σε περιβαλλοντικά φιλικότερες μεθόδους παραγωγής)
 • μέτρα κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. βελτίωση της ανιχνευσιμότητας ή της επισήμανσης των προϊόντων)
 • βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (π.χ. στήριξη της διαφοροποίησης των τοπικών οικονομιών)
 • τεχνική βοήθεια για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης του ταμείου.

Περισσότερα:

Επίσημα έγγραφα

Axis 4

 • Portuguese “Basket of the Sea” links fishermen directly to consumers
 • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
 • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
 • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)