Αναζήτηση
  Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

To Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) (2007-2013)

To Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) χρηματοδοτεί την αλιευτική βιομηχανία και τις παράκτιες κοινότητες ώστε να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να καταστούν οικονομικά ανθεκτικές και οικολογικά βιώσιμες.

Μέρος της χρηματοδότησης που διαθέτει η ΕΕ για την αλιεία πηγαίνει στην ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών, εδώ στην Φινλανδία. © Lionel Flageul

Ο προϋπολογισμός του ΕΤΑ για το 2007-2013 ανέρχεται σε 4,3 δισ. ευρώ και από αυτόν μπορούν να χρηματοδοτηθούν όλοι οι τομείς της αλιευτικής βιομηχανίας, από την αλιεία ψαριών αλμυρού και γλυκού νερού και τις υδατοκαλλιέργειες (ψαριών, οστρακοειδών και θαλάσσιων φυτών) ως τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις αλιευτικές κοινότητες που πλήττονται περισσότερο από τις πρόσφατες αλλαγές στον κλάδο.

Τα έργα χρηματοδοτούνται βάσει στρατηγικών σχεδίων και επιχειρησιακών προγραμμάτων που εκπονούν οι εθνικές αρχές. Για τη χρηματοδότηση από το ΕΤΑ ισχύουν πέντε τομείς προτεραιότητας (άξονες):

 • προσαρμογή του στόλου (π.χ. ενισχύσεις για διάλυση αλιευτικών σκαφών)
 • υδατοκαλλιέργειες, μεταποίηση και εμπορία, καθώς και αλιεία γλυκού νερού (π.χ. ενίσχυση για στροφή σε περιβαλλοντικά φιλικότερες μεθόδους παραγωγής)
 • μέτρα κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. βελτίωση της ανιχνευσιμότητας ή της επισήμανσης των προϊόντων)
 • βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (π.χ. στήριξη της διαφοροποίησης των τοπικών οικονομιών)
 • τεχνική βοήθεια για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης του ταμείου.

Περισσότερα:

Επίσημα έγγραφα

 • Report from the Commission - Seventh annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2013), COM(2014) 738 final
 • Regulation (EU) No 335/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 amending Council Regulation (EC) No 1198/2006 on the European Fisheries Fund, as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability
 • Report from the Commission - Sixth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2012), COM(2013) 921 final
 • Report from the Commission - Fifth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2011), COM(2012) 747 final
  • SWD(2012) 424 final pdf - 103 KB [103 KB] English (en)
 • Report from the Commission - Fourth annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2010), COM(2011) 927 final
 • Report from the Commission - Third annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2009), COM(2011) 37 final
 • Report from the Commission - Second annual report on implementation of the European Fisheries Fund (2008), COM/2009/0696 final
  • SEC(2009)1714 pdf - 38 KB [38 KB] English (en)
 • Report from the Commission - Annual report on implementation of the european fisheries fund (2007), COM/2009/6
 • Working paper on ex-ante evaluation for the EFF pdf - 148 KB [148 KB] English (en)
 • Working paper on indicators for monitoring and evaluation: a practical guide for the EFF pdf - 92 KB [92 KB] English (en)

Axis 4

 • Portuguese “Basket of the Sea” links fishermen directly to consumers
 • Videos presenting projects managed by Fisheries Local Action Groups (FLAGs) using Axis 4 funds of the European Fisheries Fund English (en)
 • Sustainable development of fisheries areas: guide for the application of axis 4 of the EFF pdf - 424 KB [424 KB] English (en)
 • Implementing axis 4 of the EFF: some useful questions and suggestions pdf - 68 KB [68 KB] English (en)
 • Tools for launching axis 4 of the EFF pdf - 227 KB [227 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) română (ro)