Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα

Εκ των υστέρων αξιολόγηση τουΧΜΠΑ (2000-06) English (en)

Νομοθεσία για τα διαρθρωτικά μέτρα (EUR-Lex)

Ειδήσεις
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) 1994-2006

Το ΧΜΠΑ ιδρύθηκε το 1994 με στόχο την ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου της ΕΕ. Το 2007 αντικαταστάθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) το οποίο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα. Το ΕΤΑ έχει απλούστερες διαδικασίες λειτουργίας και έχει συσταθεί με γνώμονα τις ανάγκες της διευρυμένης ΕΕ των 27 κρατών μελών.

Στο πλαίσιο του ΧΜΠΑ, η πλεονάζουσα ικανότητα του στόλου αντιμετωπίστηκε μέσω πολυετών προγραμμάτων προσανατολισμού (ΠΠΠ). Το 2002, τα ΠΠΠ αντικαταστάθηκαν από το καθεστώς εισόδων/εξόδων.

Επίσημα έγγραφα

Οδηγίες χρήσης του Χρηματοδοτικού Μέσου Προσανατολισμού της Αλιείας (2003) (φυλλάδιο) pdf - 4 MB [4 MB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)

Ενδιάμεσες αξιολογήσεις του ΧΜΠΑ (2000-06) – περίληψη pdf - 858 KB [858 KB] English (en)