Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
The 21st Session of the Fishery Committee for the Central Eastern Atlantic (CECAF) was held in Dakar, Senegal from 20 to 22 April 2016 with the participation of 23 Member countries, including the European Union, as well as observers from different regional and sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and NGOs. The Committee had last met in March 2012.
Today, the European Commission has adopted a proposal for a Directive which aims at improving the working conditions for workers in the fishing sector.
Romania has officially kick-started funding under the EU's European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) for the period up to 2020. The launch of the Fisheries and Maritime Affairs Operational Programme 2014-2020 (POPAM) took place on 21 April in the city of Tulcea in the Danube delta.

Previous funding periods

To Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) (2007-2013)

To Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) χρηματοδοτεί την αλιευτική βιομηχανία και τις παράκτιες κοινότητες ώστε να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να καταστούν οικονομικά ανθεκτικές και οικολογικά βιώσιμες.

Read more

Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) 1994-2006

Το ΧΜΠΑ ιδρύθηκε το 1994 με στόχο την ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου της ΕΕ. Το 2007 αντικαταστάθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) το οποίο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα. Το ΕΤΑ έχει απλούστερες διαδικασίες λειτουργίας και έχει συσταθεί με γνώμονα τις ανάγκες της διευρυμένης ΕΕ των 27 κρατών μελών.

Στο πλαίσιο του ΧΜΠΑ, η πλεονάζουσα ικανότητα του στόλου αντιμετωπίστηκε μέσω πολυετών προγραμμάτων προσανατολισμού (ΠΠΠ). Το 2002, τα ΠΠΠ αντικαταστάθηκαν από το καθεστώς εισόδων/εξόδων.

Επίσημα έγγραφα

Οδηγίες χρήσης του Χρηματοδοτικού Μέσου Προσανατολισμού της Αλιείας (2003) (φυλλάδιο) pdf - 4 MB [4 MB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)

Ενδιάμεσες αξιολογήσεις του ΧΜΠΑ (2000-06) – περίληψη pdf - 858 KB [858 KB] English (en)

Εκ των υστέρων αξιολόγηση τουΧΜΠΑ (2000-06) English (en)