Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
  Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

FARNET – Európska sieť rybárskych oblastí

FARNET predstavuje komunitu ľudí, ktorí sa podieľajú na miestnom rozvoji pod vedením komunít v rámci Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF). Táto sieť združuje miestne akčné skupiny v oblasti rybolovu, riadiace orgány, občanov a odborníkov z celej EÚ.

Financovanie miestneho rozvoja pod vedením komunít je zverené miestnym partnerstvám, ktoré združujú súkromný sektor, miestne orgány a organizácie občianskej spoločnosti. Tieto partnerstvá, známe ako miestne akčné skupiny v oblasti rybolovu, financujú lokálne projekty v rámci určitej stratégie vypracovanej v reakcii na špecifické potreby a možnosti, ktoré boli identifikované na miestnej úrovni.

Iniciatíva miestneho rozvoja pod vedením komunít v rámci ENRF pokračuje v lokálnom prístupe, ktorý bol iniciovaný prostredníctvom osi 4 EFRH, a ponúka nové príležitosti pre miestne komunity s cieľom reagovať na mnohé výzvy, ktorým čelia pobrežné a rybárske oblasti v celej EÚ. Miestne komunity, ktoré môžu stavať na viac ako 10 000 projektoch podporených v období 2007 – 2014, budú mať tiež možnosť kombinovať prostriedky čerpané z ENFR s príspevkami z iných európskych štrukturálnych a investičných fondov: z Európskeho sociálneho fondu (ESF), Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

Európska komisia vytvorila podpornú jednotku FARNET s cieľom podporiť miestny rozvoj pod vedením komunít v rámci ENRF. Podporná jednotka FARNET, ktorá úzko spolupracuje s Generálnym riaditeľstvom pre námorné záležitosti a rybárstvo (GR MARE), správnymi orgánmi členských štátov, miestnymi akčnými skupinami v oblasti rybolovu a inými aktérmi, ktorí sa podieľajú na realizácii miestneho rozvoja pod vedením komunít, sa snaží o vybudovanie vzdelávacej siete, ktorá spája rastúce poznatky a skúsenosti z rybárskych oblastí v celej EÚ.

Kontaktné údaje:

Podporná jednotka FARNET (FARNET Support Unit)
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruxelles
Tel. +32 2 613 26 50
E-mail: info@farnet.eu
Webové sídlo: FARNET


      
     png - 139 KB [139 KB] 
      
     png - 265 KB [265 KB]


      
     png - 105 KB [105 KB]