Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

FARNET – Európska sieť rybárskych oblastí

FARNET predstavuje komunitu odborníkov, zamestnancov verejnej správy a občanov z celej EÚ, ktorí sa spoločne usilujú o implementáciu osobitnej oblasti (os č. 4) Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFRH), ktorého cieľom je podpora udržateľného rozvoja oblastí rybárstva EÚ.

Finančné prostriedky, ktoré sú v rámci tejto oblasti k dispozícii, sú určené najmä na vytvorenie alternatívnej hospodárskej činnosti a zlepšenie kvality života v oblastiach, ktoré zaznamenali pokles rybárskych činností.

Obzvlášť inovatívnym aspektom osi č. 4 je jej územný alebo oblastný prístup, na základe ktorého sa rozhodovacia právomoc o využití finančných prostriedkov deleguje na miestne organizácie, ktoré sú známe ako miestne akčné skupiny (FLAG). Princíp rozhodovania sa riadi miestnou stratégiou, ktorú vypracovala každá miestna akčná skupina na základe osobitných miestnych potrieb a príležitostí.

Miestnym akčným skupinám a ďalším organizáciám zapojeným do implementácie osi č. 4 vypomáha jednotka podpory siete FARNET, ktorá uľahčuje tvorbu kontaktov na európskej úrovni prostredníctvom tzv. vzdelávacej platformy, ktorá slúži na výmenu vedomostí a skúseností z celej Európy.

Kontakt:

Jednotka podpory siete FARNET (FARNET Support Unit)
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruxelles
Tel. +32 2 613 26 50
E-mail: info@farnet.eu
Webové stránky: FARNET