Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Dodatkowe informacje
Aktualności
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

FARNET – Sieć obszarów zależnych od rybołówstwa

FARNET to sieć zrzeszająca strony zaangażowane we wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Sieć ta zrzesza rybackie lokalne grupy działania, instytucje zarządzające, obywateli i ekspertów z całej UE.

Decyzje o tym, jak zostaną wykorzystane fundusze dostępne w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, podejmują partnerstwa lokalne zrzeszające przedstawicieli sektora prywatnego, władz lokalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Partnerstwa te określane są mianem rybackich lokalnych grup działania. Zajmują się finansowaniem projektów lokalnych w ramach strategii opracowanej w odpowiedzi na konkretne potrzeby i możliwości na szczeblu lokalnym.

W strategiach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach EFMR kontynuowane jest podejście terytorialne zainicjowane w czwartej osi priorytetowej Europejskiego Funduszu Rybackiego. Strategie te otwierają nowe możliwości dla lokalnych społeczności – pomagają im stawić czoła wielu wyzwaniom, przed którymi stoją obszary przybrzeżne i sektor rybołówstwa w UE. W latach 2007-2014 wsparcie uzyskało ponad 10 tys. projektów. Od teraz społeczności lokalne będą również miały możliwość łączenia funduszy ze strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach EFMR z funduszami pochodzącymi z innych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, takich jak: Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Komisja utworzyła specjalną jednostkę wsparcia FARNET zajmującą się udzielaniem pomocy przy wdrażaniu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach EFMR. Jednostka ta ściśle współpracuje z Dyrekcją Generalną ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, administracją państw członkowskich, krajowymi sieciami obszarów zależnych od rybołówstwa, rybackimi lokalnymi grupami działania i innymi stronami zaangażowanymi we wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dzięki temu łatwiej jest tworzyć „sieć wymiany informacji”, która umożliwia dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w zakresie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w sektorze rybołówstwa w całej Europie.

Kontakt:

Jednostka wsparcia FARNET
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruksela
Tel.: +32 2 613 26 50
E-mail: info@farnet.eu
Strona internetowa: FARNET


      
     png - 139 KB [139 KB] 
      
     png - 265 KB [265 KB]


      
     png - 105 KB [105 KB]