Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīga tematika
Jaunumi
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Eiropas zvejas apgabalu tīkls (FARNET)

FARNET ir cilvēku kopa, tostarp eksperti, ierēdņi un privātpersonas no visas ES, kas ir kopīgi iesaistīti Eiropas Zivsaimniecības fonda (EFF) konkrēta mērķa īstenošanā (4. joma), proti, sekmēt ilgstspējīgu attīstību ES zvejas apgabalos.

Šim jaunajam mērķim pieejamais finansējums ir domāts pirmām kārtām alternatīvas saimnieciskās darbības izveidei un dzīves kvalitātes uzlabošanai apgabalos, kuros, mazinoties zvejai, ir vērojams panīkums.

Īpašs jauninājums ir teritoriālā vai apgabalu pieeja, saskaņā ar kuru lēmumu pieņemšana par finansējuma izlietojumu ir deleģēta vietējām rīcības grupām. Lēmumu pieņemšanā izmanto vietēju stratēģiju, kuru izstrādā katra rīcības grupa, ņemot vērā īpašās vietējās vajadzības un iespējas.

Rīcības grupām un citiem, kas piedalās 4. jomas īstenošanā, palīdz FARNET atbalsta nodaļa. Tā cita starpā veido t.s. “zināšanu platformu”, lai apzinātu visas zināšanas un pieredzi, kāda ir Eiropā.

 Kontaktinformācija:

FARNET Atbalsta nodaļa
Rue de la Loi 38 boîte 2
B — 1040 Brisele
Tālr. +32 2 613 26 50
E-pasts: info@farnet.eu
Tīmekļa vietne: FARNET