Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

FARNET: Δίκτυο Ευρωπαϊκών Αλιευτικών Περιοχών

Το FARNET είναι ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων, δημοσίων υπαλλήλων και πολιτών απ΄όλες τις χώρες της ΕΕ, που αναλαμβάνουν από κοινού την εφαρμογή του άξονα 4 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ), ο οποίος στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της ΕΕ.

Η χρηματοδότηση που διατίθεται στο πλαίσιο αυτού του νέου άξονα προορίζεται κυρίως για την ανάπτυξη εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε περιοχές που πλήττονται από τη μείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Ένα ιδιαίτερα καινοτόμο χαρακτηριστικό του άξονα 4 είναι η τοπική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η λήψη αποφάσεων για τη χρήση των κονδυλίων ανατίθεται σε τοπικές οργανώσεις, γνωστές ως ομάδες τοπικής δράσης στον τομέα της αλείας (ΟΤΔΑ). Η διαδικασία λήψης αποφάσεων διέπεται από μια τοπική στρατηγική, την οποία καταρτίζουν οι ομάδες τοπικής δράσης με βάση τις ανάγκες και δυνατότητες κάθε περιοχής.

Οι ομάδες τοπικής δράσης και οι άλλοι παράγοντες που συμμετέχουν στην εφαρμογή του άξονα 4, πλαισιώνονται από τη μονάδα στήριξης FARNET, η οποία διευκολύνει τη δικτύωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη δημιουργία μιας “πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσεων” που φέρνει σ΄επαφή ειδικούς απ΄όλη την Ευρώπη.

Επικοινωνία:

Μονάδα στήριξης FARNET
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruxelles
Tηλ. +32 2 613 26 50
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@farnet.eu
Δικτυακός τόπος : FARNET