Αναζήτηση
  Ελεύθερο κείμενο
Σχετικά κείμενα
Ειδήσεις
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

FARNET: Δίκτυο Ευρωπαϊκών Αλιευτικών Περιοχών

Το FARNET είναι ένα δίκτυο που έχει ως στόχο την υλοποίηση της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Το δίκτυο αυτό φέρνει σε επαφή ομάδες τοπικής δράσης στον τομέα της αλιείας (ΟΤΔΑ), διαχειριστικές αρχές, πολίτες και εμπειρογνώμονες από όλη την ΕΕ.

Η χρηματοδότηση της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων εξασφαλίζεται στο πλαίσιο τοπικών εταιρικών σχέσεων που συνάπτονται με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, των τοπικών αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Γνωστές ως «ομάδες τοπικής δράσης στον τομέα της αλιείας (ΟΤΔΑ)», οι εταιρικές αυτές σχέσεις χρηματοδοτούν τοπικά έργα στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που αναπτύσσεται για την κάλυψη ειδικών αναγκών και την αξιοποίηση ευκαιριών που εντοπίζονται σε τοπικό επίπεδο.

Μετά την τοπική προσέγγιση που εγκαινιάστηκε από τον άξονα 4 του ΕΤΑ, η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ προσφέρει νέες ευκαιρίες στις τοπικές κοινότητες για την αντιμετώπιση των πολλών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι παράκτιες και αλιευτικές περιοχές σε όλη την ΕΕ. Στηριζόμενες στα 10.000 και πλέον έργα που χρηματοδοτήθηκαν κατά την περίοδο 2007-2014, οι τοπικές κοινότητες θα έχουν στο εξής τη δυνατότητα να συνδυάζουν τα κονδύλια της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων από το ΕΤΘΑ με κονδύλια που προέρχονται από άλλα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία: το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η Μονάδα Στήριξης του FARNET συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να συνδράμει στην εφαρμογή της CLLD στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ. Σε στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (DG MARE), τις διοικήσεις των κρατών μελών, τα δίκτυα εθνικών αλιευτικών περιοχών, τις ομάδες τοπικής δράσης και άλλους εμπλεκόμενους στην εφαρμογή της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων, η Μονάδα Στήριξης του FARNET προσπαθεί να δημιουργήσει ένα “δίκτυο ανταλλαγής γνώσεων” που θα συγκεντρώνει τις ολοένα περισσότερες γνώσεις και την εμπειρία που αποκτάται στον τομέα της CLLD από τις αλιευτικές περιοχές όλης της Ευρώπης.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Μονάδα Στήριξης του FARNET
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruxelles
Tηλ. +32 2 613 26 50
Ηλ. διεύθυνση: info@farnet.eu
Ιστότοπος: FARNET


      
     png - 139 KB [139 KB] 
      
     png - 265 KB [265 KB]


      
     png - 105 KB [105 KB]