Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
  Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

FARNET – Síť evropských rybářských lovišť

Členové sítě FARNET se zabývají prováděním komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF). Patří sem místní akční skupiny v oblasti rybolovu (FLAG), řídící orgány, občané a odborníci z celé EU.

Přidělování finančních prostředků na komunitně vedený místní rozvoj mají na starost místní partnerství, která sdružují soukromý sektor, orgány místní samosprávy a organizace občanské společnosti. Tato partnerství se nazývají místní akční skupiny v oblasti rybolovu (FLAG) a poskytují prostředky na projekty v dané oblasti, které spadají do strategie vyvinuté v reakci na konkrétní potřeby a možnosti na lokální úrovni.

Komunitně vedený místní rozvoj dále rozvíjí přístup rozhodování na místní úrovni, jenž byl zaveden osou 4 Evropského rybářského fondu. V rámci ENRF tento rozvoj přináší místním komunitám nové možnosti, jak řešit řadu problémů, jimž čelí pobřežní a rybolovné oblasti v celé EU. V návaznosti na realizaci více než 10 000 projektů podporovaných v letech 2007–2014 budou mít nyní místní komunity také možnost kombinovat finanční prostředky z ENRF vyčleněné na komunitně vedený místní rozvoj s prostředky z jiných evropských strukturálních a investičních fondů: Evropského sociálního fondu (ESF), Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

Evropská komise zřídila podpůrný útvar sítě FARNET, jehož cílem je pomáhat při provádění komunitně vedeného místního rozvoje v rámci ENRF. Tento útvar úzce spolupracuje s Generálním ředitelstvím pro námořní záležitosti (GŘ MARE), orgány veřejné správy členských států, vnitrostátními sítěmi rybářských lovišť, místními akčními skupinami v oblasti rybolovu (FLAG) a dalšími subjekty zapojenými do komunitně vedeného místního rozvoje. Podpůrný útvar sítě FARNET se také snaží vybudovat „vzdělávací síť“, jejímž prostřednictvím bude možné sdílet znalosti a zkušenosti týkající tohoto typu rozvoje nabyté v různých rybolovných oblastech celé Evropy.

Kontakt:

FARNET Support Unit
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruxelles
tel.: +32 2 613 26 50
e-mail: info@farnet.eu
Internetové stránky: FARNET


      
     png - 139 KB [139 KB] 
      
     png - 265 KB [265 KB]


      
     png - 105 KB [105 KB]