Рибарство

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Търсене
Връзки по темата
Новини
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Европейска мрежа на рибарските райони (FARNET)

FARNET е общност от експерти, държавни служители и граждани от ЕС, които заедно работят по един от приоритетите (ос 4) на Европейския фонд за рибарство (ЕФР) - насърчаване на устойчивото развитие в рибарските райони.

Финансирането по този нов приоритет е насочено предимно към развитие на алтернативна стопанска дейност и подобряване на качеството на живот в райони, засегнати от западащи риболовни дейности.

Особено новаторски аспект на ос 4 е подходът на териториален или районен принцип, при който вземането на решения за използване на средствата се делегира на местни организации, известни като местни групи за действие в областта на рибарството (FLAG). Решенията се вземат въз основа на местна стратегия, разработена от всяка група в отговор на специфичните местни нужди и възможности.

Местните групи, както и другите участници в изпълнението на ос 4, се подпомагат от отдела за помощ на FARNEТ, който улеснява изграждането на мрежи на европейско ниво, като създава „платформа за учене“, свързваща нарастващото знание и опит от цяла Европа.

За контакти:

FARNET Support Unit
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruxelles
Tel. +32 2 613 26 50
Ел. адрес: info@farnet.eu
Уебсайт: FARNET