Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
In the fall of 2012, the European Commission commissioned a study on the socio-economic dimensions in EU fisheries. The study, produced by MRAG, has now been finalised and examines the local processes of development and diversification and the role of fisheries in coastal communities through the collection of primary data at local level.
Earlier this year, the European Commission commissioned a counterfactual evaluation on permanent and temporary cessation measures in the European Fisheries Fund (EFF).
Discours de Lowri Evans, Boulogne-sur-Mer, France, 29 novembre 2013

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) ενισχύει τους ενδιαφερόμενους ώστε να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές που συντελούνται στον κλάδο της αλιείας. Για να υποβάλετε αίτηση χρηματοδότησης, επικοινωνήστε με την εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τη διαχείριση του ΕΤΑ.

Κατάλογος αρμόδιων εθνικών αρχών pdf - 138 KB [138 KB]