Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vem gör vad?

EU:s system för fiskerikontroll

Fiskeregler och kontrollsystem beslutas på EU-nivå, men det är de nationella myndigheterna och inspektörerna i EU-länderna som tillämpar dem.
För att uppmuntra ett närmare samarbete och utbyte av goda lösningar anordnar EU:s kontrollorgan för fiske gemensamma kontroller, där inspektörer från olika länder deltar.
Kommissionen har egna inspektörer som när som helst kan besöka en nationell myndighet för att se om de tillämpar EU-reglerna rätt. Det är dock inte deras uppgift att inspektera enskilda fiskare.
När kommissionen konstaterar att de nationella myndigheterna inte tillämpar fiskereglerna på rätt sätt, händer följande:

  • Man försöker lösa problemen genom samråd.
  • EU kan i vissa fall tillfälligt hålla inne anslag från Europeiska fiskerifonden eller stoppa ett visst fiske tills problemen är lösta.
  • Om kvoterna har överskridits minskar EU framtida kvoter.
  • Om medlemslandet inte har vidtagit nödvändiga åtgärder kan kommissionen dra landet inför EU-domstolen.