Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Σχετικά κείμενα
Ειδήσεις
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries’ inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Ποιος κάνει τι;

To σύστημα αλιευτικών ελέγχων της ΕΕ

Οι κανόνες και τα συστήματα ελέγχου της αλιείας αποφασίζονται σε επίπεδο ΕΕ, αλλά εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη μέσω των εθνικών αρχών και των επιθεωρητών.

Για να ενθαρρύνει τη στενότερη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) διοργανώνει κοινούς ελέγχους, στους οποίους συμμετέχουν επιθεωρητές από διάφορες χώρες της ΕΕ.
Η Επιτροπή διαθέτει τους δικούς της επιθεωρητές, οι οποίοι μπορούν να επισκεφθούν τις εθνικές αρχές οποτεδήποτε για να ελέγξουν αν αυτές εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες της ΕΕ. Ωστόσο, ρόλος τους δεν είναι να επιθεωρούν τις δραστηριότητες των μεμονωμένων αλιέων.
Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι οι εθνικές αρχές δεν εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες αλιείας:

  • προσπαθεί πρώτα να επιλύσει τα προβλήματα μέσω διαβούλευσης
  • σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί προσωρινά να διακόψει τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ή να απαγορεύσει την αλιεία μέχρις ότου επιλυθεί το πρόβλημα
  • τυχόν υπερβάσεις ποσοστώσεων αφαιρούνται από μελλοντικές ποσοστώσεις και
  • όταν το εν λόγω κράτος μέλος δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα, μπορεί να το παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.