Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah

Systém podávania správ (ERS) English (en)

Systém monitorovania plavidiel (VMS) English (en)

Strediská na monitorovanie rybolovu v štátoch EÚ (zoznam kontaktov) pdf - 92 KB [92 KB] English (en)

Právna úprava ochranných opatrení vrátane kontroly (EUR-Lex)

Aktuality
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Kontrolné technológie

Systém EÚ na kontrolu rybárstva

Systém EÚ na kontrolu rybárstva v značnej miere využíva moderné technológie, ktoré zabezpečujú presnejšiu a účinnejšiu kontrolu a monitoring rybárskej flotily. Tieto technológie poskytujú lepší prístup ku kvalitným údajom o rybárstve a umožňujú krížovú kontrolu údajov z viacerých zdrojov.

Systém elektronického zaznamenávania a podávania správ (ERS)

Systém elektronického podávania správ (ERS) sa používa na zaznamenávanie údajov o rybolovných činnostiach (napr. úlovky, vykládky, prekládky, preprava a predaj) a na podávanie správ o týchto činnostiach orgánom pre rybárstvo v členských štátoch. Tento systém je povinný pre všetky plavidlá s dĺžkou nad 15 metrov (od 1. januára 2012 pre všetky plavidlá s dĺžkou nad 12 metrov). Systém ERS nahrádza papierové lodné denníky a často sa označuje ako elektronický lodný denník alebo „e-lodný denník“. Takisto nahrádza doklady o predaji.

Viac English (en)

Systém monitorovania plavidiel (VMS)

Systém monitorovania plavidiel (VMS) je satelitný systém na monitorovanie rybárskych plavidiel, ktorý v pravidelných intervaloch oznamuje orgánom pre rybárstvo údaje ako poloha, kurz a rýchlosť plavidiel. Tento systém je povinný pre všetky plavidlá EÚ s dĺžkou nad 15 metrov (od 1. januára 2012 pre všetky plavidlá s dĺžkou nad 12 metrov). Plavidlá rovnakých rozmerov z krajín mimo EÚ musia mať na palube nainštalované funkčné satelitné sledovacie zariadenie vždy, keď sa plavia vo vodách EÚ.

Viac English (en)

 

Bez nových kontrolných technológií sa v súčasnosti nedá zabezpečiť účinné monitorovanie a kontrola rybárskej flotily a jednoduchšie spracovávanie kvalitných a hodnoverných údajov o rybárstve.

Systém detekcie plavidiel (VDS)

EÚ takisto propaguje širšie využitie systémov detekcie plavidiel (VDS). Tieto využívajú satelitnú technológiu (satelitné snímkovanie morských oblastí) umožňujúcu zistiť polohu a totožnosť rybárskych plavidiel na mori. Z právnych predpisov EÚ (Nariadenie 1224/2009) vyplýva povinnosť členských štátov zabezpečiť, aby ich orgány na kontrolu rybárstva boli technicky schopné používať systém detekcie plavidiel.

Základnou funkciou systému VDS je umožniť identifikáciu plavidiel a zistenie ich polohy na mori.

Automatický identifikačný systém (AIS)

Automatický identifikačný systém (AIS) je nezávislý systém na nepretržitú identifikáciu a monitorovanie plavidiel, ktorý sa používa na účely námornej bezpečnosti a ochrany. Systém plavidlu umožňuje elektronickú výmenu informácií s ostatnými plavidlami v blízkosti a výmenu identifikačných údajov a údajov o polohe, kurze a rýchlosti s pobrežnými orgánmi.

Rybárske plavidlá EÚ sa budú musieť postupne dovybaviť vysielačmi systému AIS:

  • od 31. mája 2012 budú vysielače povinné pre všetky plavidlá s dĺžkou nad 24 metrov;
  • od 31. mája 2013 pre všetky plavidlá s dĺžkou nad 18 metrov;
  • od 31. mája 2014 pre všetky plavidlá s dĺžkou nad 15 metrov.

Členské štáty môžu údaje zo systému AIS využiť na monitorovacie a kontrolné účely.

Kombinovaný monitoring

Moderné technológie na kontrolu rybárstva nenahrádzajú tradičné metódy kontroly a dohľadu, ako sú kontroly na palube lodí alebo v prístave. V prípade správneho používania však pomáhajú moderné technológie lepšie organizovať kontrolné činnosti, a tak znižovať náklady a zvyšovať ich účinnosť. Krížovou kontrolou údajov z rôznych systémov môžu orgány pre rybárstvo aplikovať kontrolné stratégie založené na hodnotení rizika a zistiť nezákonné aktivity, na ktoré by inak neprišli. Rozumné, primerané a účinné používanie moderných technológií významne znižuje celkové náklady na monitorovanie a dohľad nad rybárstvom.

Právne predpisy a úradné dokumenty

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement pdf - 310 KB [310 KB] English (en)

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement pdf - 175 KB [175 KB] English (en)