Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Σχετικά κείμενα

Συστήματα ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS) English (en)

Σύστημα παρακολούθησης σκαφών (ΣΠΣ) English (en)

Κέντρα παρακολούθησης της αλιείας στις χώρες της ΕΕ (κατάλογος επικοινωνίας) pdf - 92 KB [92 KB] English (en)

Νομοθεσία για τα μέτρα διατήρησης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου (EUR-Lex)

Ειδήσεις
The European Commission today adopted an action plan to boost fisheries control in the Netherlands.
Deadline: 13/03/2016
The European Commission proposed an ambitious package of measures to establish a European Border and Coast Guard and guarantee effective border control both on land and at sea.

Τεχνολογίες ελέγχου

Αλιευτικοί έλεγχοι της ΕΕ

Η ΕΕ χρησιμοποιεί ευρέως τις σύγχρονες τεχνολογίες για να παρακολουθεί και να ελέγχει αποτελεσματικά τον αλιευτικό της στόλο. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η πρόσβαση σε αξιόπιστα στοιχεία για την αλιεία και καθίσταται δυνατή η διασταύρωση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές.

Σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS)

Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται για την καταγραφή στοιχείων σχετικών με τις αλιευτικές δραστηριότητες (αλιεύματα, εκφορτώσεις, πωλήσεις) και τη διαβίβασή τους στις αλιευτικές αρχές των κρατών μελών. Είναι υποχρεωτικό για σκάφη της ΕΕ άνω των 15 μέτρων (από την 1η Ιανουαρίου 2012, για σκάφη άνω των 12 μέτρων). Αντικαθιστά τα ημερολόγια πλοίου σε χαρτί και γι΄αυτό συχνά αναφέρεται ως ηλεκτρονικό ημερολόγιο πλοίου. Αντικαθιστά επίσης τα δελτία πώλησης.

Περισσότερα English (en)

Σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS)

Πρόκειται για ένα δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης των αλιευτικών σκαφών, το οποίο, σε τακτικά διαστήματα, παρέχει στις αλιευτικές αρχές στοιχεία για τη θέση, την πορεία και την ταχύτητα των σκαφών. Το σύστημα είναι υποχρεωτικό για σκάφη της ΕΕ άνω των 15 μέτρων (από την 1η Ιανουαρίου 2012, για σκάφη άνω των 12 μέτρων). Τα σκάφη τρίτων χωρών του ιδίου μεγέθους οφείλουν, όταν βρίσκονται σε κοινοτικά ύδατα, να είναι εξοπλισμένα με λειτουργούσα συσκευή δορυφορικού εντοπισμού.

Περισσότερα English (en)

 

Οι νέες τεχνολογίες ελέγχου είναι πλέον απαραίτητες για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον έλεγχο των αλιευτικών σκαφών και, συνεπώς, τη διαχείριση ποιοτικών και αξιόπιστων στοιχείων για την αλιεία.

Σύστημα εντοπισμού σκαφών (VDS)

Η ΕΕ ενθαρρύνει επίσης την ευρύτερη χρήση των συστημάτων VDS, τα οποία αποτυπώνουν μέσω δορυφόρου την εικόνα θαλάσσσιων περιοχών και έτσι βοηθούν στον εντοπισμό και την αναγνώριση αλιευτικών σκαφών στη θάλασσα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ (κανονισμός 1224/2009), οι αρχές αλιευτικών ελέγχων πρέπει να διαθέτουν τεχνική ικανότητα χρησιμοποίησης του συστήματος VDS.

Η κύρια λειτουργία του VDS συνίσταται στην ταυτοποίηση των σκαφών και στον εντοπισμό του στίγματός τους στη θάλασσα.

Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (AIS)

Πρόκεται για αυτόνομο και συνεχές σύστημα εντοπισμού και παρακολούθησης των σκαφών το οποίο χρησιμοποιείται για λόγους ασφάλειας στη θάλασσα, καθώς δίνει στα σκάφη τη δυνατότητα να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με παρακείμενα πλοία αλλά και με τις αρχές στην ξηρά και να ανταλλάσουν πληροφορίες για την ταυτότητα, τη θέση, την πορεία και την ταχύτητα του σκάφους.

Τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ πρέπει σταδιακά να εξοπλιστούν με πομπούς AIS, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

  • από τις 31 Μαΐου 2012: όλα τα πλοία άνω των 24 μέτρων
  • από τις 31 Μαΐου 2013: όλα τα πλοία άνω των 18 μέτρων
  • στις 31 Μαΐου 2014: όλα τα πλοία άνω των 15 μέτρων

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν στοιχεία του συστήματος AIS για λόγους ελέγχου και παρακολούθησης.

Συνδυασμένη παρακολούθηση

Οι σύγχρονες τεχνολογίες δεν αντικαθιστούν τις παραδοσιακές μεθόδους αλιευτικού ελέγχου και παρακολούθησης, όπως οι επιθεωρήσεις επί του σκάφους ή στην ακτή. Ωστόσο, αν χρησιμοποιηθούν σωστά, βοηθούν στην οργάνωση περισσότερο στοχευμένων και αποτελεσματικών, αλλά λιγότερο δαπανηρών, επιχειρήσεων ελέγχου. Διασταυρώνοντας τα στοιχεία που συλλέγουν μέσω των διάφορων συστημάτων, οι αλιευτικές αρχές μπορούν να εφαρμόζουν στρατηγικές ελέγχου βάσει κινδύνου και να εντοπίζουν παράνομες δραστηριότητες που διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητες. Η σωστή και αποτελεσματική χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος της παρακολούθησης και του ελέγχου της αλιείας.

Νομοθεσία και επίσημα έγγραφα

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement pdf - 310 KB [310 KB] English (en)

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement pdf - 175 KB [175 KB] English (en)