Търсене
Връзки по темата

Система за електронно отчитане (ERS) English (en)

Система за наблюдение на кораби (VMS) English (en)

Центрове за наблюдение на риболова в страните от ЕС (координати за връзка) pdf - 92 KB [92 KB] English (en)

Законодателство за опазване на рибните ресурси, включително за контрола (EUR-Lex)

Новини
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Технологии за контрол

Система на ЕС за контрол на рибарството

Системата на ЕС за контрол на рибарството използва активно модерни технологии, за да гарантира ефективното наблюдение и контрол на риболовните флотове. Технологиите подобряват достъпа до качествени данни за рибарството и позволяват съпоставянето на информация от различни източници.

Система за електронно записване и отчитане (ERS)

Системата за електронно отчитане (ERS) се използва за записване на данни за риболовни дейности (напр. улов, разтоварване, продажби) и за изпращането им до органите по рибарство в държавите-членки. Системата е задължителна за риболовни съдове с дължина над 15 м (от 1 януари 2012 г. – за съдове с дължина над 12 м). Тя заменя хартиените корабни дневници и затова често е наричана „електронен корабен дневник“. Системата заменя и документите за продажба.

Още English (en)

Система за наблюдение на корабите (VMS)

Системата за наблюдение на корабите (VMS) е сателитна система за наблюдение на риболовни съдове, която през определени интервали изпраща до органите по рибарство данни за местоположението, курса и скоростта на корабите. Системата е задължителна за риболовни съдове от ЕС с дължина над 15 м (от 1 януари 2012 г. – за съдове с дължина над 12 м). Кораби със същия размер от страни извън ЕС трябва да са оборудвани с работещо устройство за сателитно проследяване винаги когато плават във водите на Общността.

Още English (en)

 

Днес новите технологии за контрол са от решаващо значение за осигуряване на ефективно наблюдение и контрол на риболовните флотове и опростено управление на качествени и надеждни данни за рибарството

Система за откриване на кораби (VDS)

ЕС също така насърчава по-широкото използване на системи за откриване на кораби (VDS) – сателитна технология (сателитно заснемане на морски зони), с помощта на която може да се определи местоположението и да се идентифицират риболовни съдове в морето. Съгласно законодателството на ЕС (Регламент № 1224/2009) органите за контрол на рибарството трябва да разполагат с технически капацитет за използване на VDS.

VDS се използва основно за идентифициране на кораби и определяне на тяхното местоположение в морето.

Система за автоматично разпознаване (AIS)

Системата за автоматично разпознаване (AIS) представлява система за автономна и непрекъсната идентификация и наблюдение на кораби, използвана за целите на морската сигурност и безопасност. Тя позволява на корабите да обменят по електронен път с намиращи се наблизо кораби и с властите на брега идентификационни данни за кораба, както и данни за неговото местоположение, курс и скорост.

Риболовните съдове в ЕС трябва постепенно да бъдат оборудване с AIS предаватели:

  • от 31 май 2012 г. – всички кораби с дължина над 24 м
  • от 31 май 2013 г. – всички кораби с дължина над 18 м
  • от 31 май 2014 г. – всички кораби с дължина над 15 м

Държавите-членки могат да използват данни от AIS за наблюдение и контрол.

Комбиниран контрол

Модерните технологии не заменят традиционните методи на контрол и наблюдение, като например инспекции на борда на риболовни съдове или на брега. Ако обаче се използват по подходящ начин, новите технологии помагат за по-добро насочване на действията и така допринасят за намаляване на разходите и повишаване на ефективността. Като съпоставят данните, събирани чрез различни системи, органите по рибарство могат да прилагат отчитащи риска стратегии за контрол и да откриват незаконни дейности, които иначе биха останали незабелязани. Разумното, подходящо и ефективно използване на модерни технологии води до значително намаляване на общите разходи за контрол и наблюдение на рибарството.

Законодателство и официални документи

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement pdf - 310 KB [310 KB] English (en)

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement pdf - 175 KB [175 KB] English (en)