Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Rozsah kontrolného systému

Systém EÚ na kontrolu rybárstva
Overovanie správnosti záznamov o rybárskych činnostiach je významným prvkom kontroly. © Lionel Flageul

Kontrola rybárstva, to nie je len dohľad nad činnosťami rybárov na mori, ktorý je finančne náročný a osamote nedokáže zabezpečiť dodržiavanie pravidiel. Kontroly sa vykonávajú na každom bode reťazca, od plavidiel až po predajcu.
Bez platného povolenia nemôžu rybárske plavidlá ani len opustiť prístav.
I keď sa stále vykonáva aj dohľad na mori, dôraz sa v súčasnosti kladie na kontroly:

  • v prístavoch, kde sa uskutočňuje vykládka alebo prekládka úlovkov
  • počas prepravy
  • v továrňach na spracovanie rýb
  • na trhoch, kde sa úlovky predávajú.

V každom bode výrobného reťazca, za každú zásielku rýb sa musia poskytovať informácie, ktoré preukazujú, že sa ryby ulovili zákonne.
Normy pre všetky rozličné druhy previerok sa stanovujú na úrovni EÚ.
Kontrolný mechanizmus sa uplatňuje na všetky rybárske činnosti vo vodách Únie a na každý rybolov vykonávaný rybárskym plavidlom EÚ či štátnymi príslušníkmi EÚ bez ohľadu na skutočnosť, kde lovia. Takisto sa vzťahuje na rekreačný rybolov citlivých zásob rýb a akvakultúru v prípade, že sa na ne vzťahujú pravidlá na úrovni EÚ – napríklad lov úhora alebo určité rekreačné chytanie tuniaka modroplutvého.