Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
The European Commission today adopted an action plan to boost fisheries control in the Netherlands.
Deadline: 13/03/2016
The European Commission proposed an ambitious package of measures to establish a European Border and Coast Guard and guarantee effective border control both on land and at sea.

Porušenia a sankcie

Systém trestných bodov EÚ za závažné porušenia rybolovných pravidiel

EÚ vytvorila zoznam závažných porušení pravidiel spoločnej rybárskej politiky, ktorý má prispieť k tomu, aby sa pravidlá rybolovu uplatňovali rovnakým spôsobom vo všetkých členských štátoch a aby sa zjednotilo postihovanie porušení. Krajiny EÚ sú povinné zapracovať do vnútroštátnych predpisov účinné, primerané a odrádzajúce sankcie a zabezpečiť dodržiavanie týchto predpisov.

K 1. januáru 2012 mali krajiny EÚ zaviesť bodový systém pre závažné porušenia. V rámci tohto systému budú vnútroštátne orgány:

  • posudzovať údajné porušenia zo strany plavidiel registrovaných pod ich vlajkou využitím štandardných definícií EÚ,
  • ukladať počet trestných bodov podľa stanoveného sadzobníka plavidlám, ktoré sa dopustili závažných porušení (body sa zaznamenávajú vo vnútroštátnom registri priestupkov v oblasti rybolovu),
  • pozastavovať povolenie príslušného plavidla na obdobie 2, 4, 8 alebo 12 mesiacov, ak bolo za obdobie 3 rokov potrestané určeným počtom bodov.

Body sa pripisujú na licenciu na rybolov naviazanú na plavidlo, takže sa k tomuto plavidlu budú viazať aj po jeho prípadnom predaji novému majiteľovi.

Podrobné pravidlá bodového systému boli pripravené na úrovni EÚ v úzkej súčinnosti s vládami krajín EÚ.

Krajiny EÚ budú takisto musieť zaviesť bodový systém pre kapitánov rybárskych plavidiel.

Bodový systém nezavádza nové sankcie ani nezasahuje do právomoci vnútroštátnych súdov posúdiť skutkovú podstatu prípadu a závažnosť posudzovaného konania.

Komisia môže overiť uplatňovanie sankčných systémov v krajinách EÚ, čo môže zahŕňať spracovanie osobných údajov. Viac informácií o takomto spracovaní a o právach osôb dotknutých spracovaním obsahuje osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov pdf - 29 KB [29 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Úradné dokumenty

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006