Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
The European Commission welcomes the broad support the “Omnibus regulation” received today in Council.
The Agriculture and Fisheries Council meeting of March 2014 will take place in Luxembourg on 16th and 17th June 2014.

Porušenia a sankcie

Systém trestných bodov EÚ za závažné porušenia

EÚ vytvorila zoznam závažných porušení pravidiel spoločnej rybárskej politiky, ktorý má prispieť k tomu, aby sa pravidlá rybolovu uplatňovali rovnakým spôsobom vo všetkých členských štátoch a aby sa zjednotilo postihovanie porušení. Členské štáty EÚ sú povinné zapracovať do vnútroštátnych predpisov účinné, primerané a odradzujúce sankcie a zabezpečiť dodržiavanie týchto predpisov.

Od 1. januára 2012 majú členské štáty zaviesť bodový systém pre závažné porušenia. V rámci tohto systému budú vnútroštátne orgány:

  • hodnotiť údajné porušenia s účasťou plavidiel registrovaných pod ich vlajkou využitím štandardných definícií EÚ;
  • ukladať počet trestných bodov podľa stanoveného sadzobníka plavidlám, ktoré sa dopustili závažných porušení (body sa zaznamenávajú vo vnútroštátnom registri priestupkov v oblasti rybolovu);
  • pozastavovať povolenie príslušného plavidla na obdobie 2, 4, 8 alebo 12 mesiacov, ak bolo za obdobie 3 rokov potrestané určeným počtom bodov.

Body sa pripisujú na licenciu na rybolov naviazanú na plavidlo, takže sa k tomuto plavidlu budú viazať aj po jeho prípadnom predaji novému majiteľovi.

Podrobné pravidlá bodového systému boli pripravené na úrovni EÚ v úzkej súčinnosti s vládami štátov EÚ.

Členské štáty EÚ budú takisto musieť zaviesť bodový systém pre kapitánov rybárskych plavidiel.

Bodový systém nezavádza nové sankcie ani nezasahuje do právomoci vnútroštátnych súdov posúdiť skutkovú podstatu prípadu a závažnosť posudzovaného konania.

Úradné dokumenty

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006